Тест ::: Тестові завдання фахового випробування зі спеціальності 081 Право / ОП «Право» (для здобуття о.р. бакалавра)

Розробники:

  Тема :: Теорія держави і права

 1. Ознакою об’єктивного права є
  • загальнообов’язковість
  • неформальна визначеність
  • примусовість
  • вседозволеність
 2. Елементом системи права є
  • диспозиція права
  • галузь права
  • правова санкція
  • розділ права
 3. Оберіть елемент системи права
  • норма права
  • форма права
  • розділ права
  • функція права
 4. Видом нормативно-правового акту є
  • закон
  • відомість
  • вирок
  • звід
 5. Назвіть вид нормативно-правового акту
  • закон
  • вирок
  • екстрадиція
  • ухвала
 6. Елементом складу правопорушення є
  • суб’єкт
  • галузь
  • зміст
  • гіпотеза
 7. Елементом складу правопорушення є
  • гіпотеза
  • об’єктивна сторона
  • зміст
  • санкція
 8. Назвіть елемент складу правопорушення
  • гіпотеза
  • об’єкт
  • норма права
  • диспозиція
 9. Ознакою правопорушення є
  • протиправність
  • диспозитивність
  • відомчість
  • підсудність
 10. Ознакою правопорушення є
  • правопорядок
  • суспільна небезпечність
  • законність
  • диспозитивність
 11. Формою вини є
  • умисел
  • диспозитивність
  • самовпевненість
  • недбалість
 12. Формою вини є
  • умисел
  • законність
  • деліктоздатність
  • протиправність
 13. Назвіть форму вини
  • протиправність
  • необережність
  • караність
  • диспозитивність
 14. Назвіть вид умислу як форми вини
  • прямий
  • протиправний
  • санкційний
  • деліктоздатний
 15. Назвіть вид умислу як форми вини
  • протиправний
  • непрямий
  • маргінальний
  • караний
 16. Назвіть вид необережності як форми вини
  • протиправна самовпевненість
  • протиправний умисел
  • протиправна діяльність
  • протиправна бездіяльність
 17. Назвіть вид необережності як форми вини
  • протиправне діяння
  • протиправна недбалість
  • протиправна караність
  • протиправна деліктоздатність
 18. Назвіть джерело (форму) права
  • правовий прецедент
  • правовий вирок
  • правова презумпція
  • правова фікція
 19. Назвіть джерело (форму) права
  • правова диспозиція
  • нормативно-правовий акт
  • правова галузь
  • правова дефініція
 20. Назвіть джерело (форму) права
  • правовий звичай
  • правовий висновок
  • правова санкція
  • правова преюдиція
 21. Назвіть джерело (форму) права
  • правова доктрина
  • нормативний висновок
  • правова дефініція
  • правова декларація
 22. До джерел (форм) права належить
  • нормативно-правовий акт
  • кодифікація
  • правова дефініція
  • правова система
 23. До джерел (форм) права належить
  • правова презумпція
  • правова доктрина
  • правовий декрет
  • правова декларація
 24. Назвіть вид правової поведінки
  • правомірна поведінка
  • правова фікція
  • правосуб’єктна поведінка
  • правовстановлююча поведінка
 25. Назвіть елемент складу правовідносин
  • суб’єкт
  • гіпотеза
  • метод
  • предмет
 26. Назвіть елемент складу правовідносин
  • диспозиція
  • зміст
  • правопорушення
  • суб’єктивна сторона
 27. Назвіть елемент складу правовідносин
  • об’єкт
  • необережність
  • диспозиція
  • умисел
 28. Елементом механізму держави є
  • державний бюджет
  • державні підприємства
  • державні фінанси
  • державні інститути
 29. Елементом механізму держави є
  • апарат держави
  • державні активи
  • державні фінанси
  • державні службовці
 30. До форми держави належить
  • форма державного устрою
  • державно-правовий акт
  • форма державного правопорядку
  • правовий режим
 31. До форми держави належить
  • правовий акт
  • державні установи
  • державно-правовий режим
  • форма державного правопорядку
 32. До форми держави належить
  • форма державного правління
  • державно-правовий акт
  • режим правової законності
  • форма (джерело) права
 33. До форми держави належить
  • форма державного правління
  • форма державного апарату
  • форма апарату держави
  • форма (джерело) права
 34. Елементом форми держави є
  • форма державно-правового режиму
  • форма (джерело) права
  • державна дисципліна
  • конституційний режим
 35. Елементом форми держави є
  • форма державного устрою
  • форма державного акта
  • режим правової законності
  • конституційно-правовий режим
 36. Форма держави включає
  • форму державного устрою
  • державно-правову законність
  • форму (джерело) права
  • правовий статус
 37. Назвіть вид форми державного правління
  • республіка
  • дефініція
  • федерація
  • унія
 38. Назвіть вид форми державного правління
  • союз
  • монархія
  • конфедерація
  • демократія
 39. Назвіть вид форми державного устрою
  • унітарна
  • республіканська
  • монархічна
  • демократична
 40. Назвіть вид форми державного устрою
  • федеративна
  • республіканська
  • охлократична
  • уніфікована
 41. Назвіть вид форми державно-правового режиму
  • демократичний
  • федеративний
  • монархічний
  • республіканський
 42. Назвіть вид форми державно-правового режиму
  • недемократичний
  • правозаконний
  • монархічний
  • республіканський
 43. Елементом правового статусу особи є
  • правопорядок
  • громадянство
  • законність
  • правова держава
 44. Елементом правового статусу особи є
  • юридичні обов’язки
  • правопорядок
  • демократія
  • правова держава
 45. Назвіть елемент правосуб’єктності особи
  • правоздатність
  • правосвідомість
  • правовий статус
  • правова культура
 46. Назвіть елемент правосуб’єктності особи
  • правова культура
  • дієздатність
  • громадянство
  • правовий статус
 47. Назвіть елемент правосуб’єктності особи
  • деліктоздатність
  • правовий статус
  • компетенція
  • нігілізм
 48. Оберіть елемент норми права
  • диспозиція
  • нігілізм
  • галузь
  • підгалузь
 49. Оберіть елемент норми права
  • дієздатність
  • санкція
  • правоздатність
  • система права
 50. Оберіть елемент норми права
  • галузь
  • гіпотеза
  • деліктоздатність
  • правова система
 51.  

  Тема :: Конституційне право України

 52. На основі якого права, здійсненого українською нацією, усім Українським народом, була прийнята Конституція України
  • права на життя
  • права на мирне існування
  • права на гідні умови життя
  • права на самовизначення
 53. Яким нормативно-правовим актом керувалась Верховна Рада України, приймаючи Конституцію України
  • Декларацією про державний суверенітет
  • Загальною декларацією прав людини
  • Міжнародним пактом про громадянські та політичні права
  • Актом проголошення незалежності України
 54. Перед ким відповідно до Конституції України держава відповідає за свою діяльність
  • суспільством
  • народом
  • нацією
  • людиною
 55. Чиїм головним обов’язком відповідно до Конституції України є утвердження і забезпечення прав і свобод людини
  • суспільства
  • держави
  • нації
  • Українського народу
 56. Що відповідно до Конституції України не повинно використовуватися на шкоду людині і суспільству
  • власність
  • право
  • обов’язок
  • бюджет
 57. Чим відповідно до Конституції України визначаються підстави набуття і припинення громадянства України
  • Конституцією України
  • міжнародними договорами
  • законом
  • указами Президента України
 58. Як відповідно до закону називається правовий зв’язок між фізичною особою і Україною, що знаходить свій вияв у їх взаємних правах та обов’язках
  • конституційно-правовий статус
  • громадянство
  • натуралізація
  • підданство
 59. Як відповідно до закону називається новонароджена дитина, знайдена на території України, обоє з батьків якої невідомі
  • безхатченко
  • байстрюк
  • знайда
  • сирот
 60. З якого моменту, відповідно до закону, особа, яка має право на набуття громадянства України за народженням, є громадянином України
  • з моменту прийняття до громадянства
  • з досягненням 18-річного віку
  • з моменту поновлення у громадянстві
  • з моменту народження
 61. Хто приймає рішення про прийняття до громадянства України і про припинення громадянства України
  • Президент України
  • Верховна Рада України
  • спеціальний орган виконавчої влади
  • Конституційний Суд України
 62. Яким громадянам Україна гарантує піклування та захист відповідно до Конституції України
  • які перебувають за її межами
  • малозабезпеченим
  • усім громадянам України
  • які перебувають в Україні
 63. На кого відповідно до Конституції України покладається обов’язок захищати життя людини
  • кожного громадянина
  • кожну людину
  • суспільство
  • державу
 64. Який тимчасовий запобіжний захід відповідно до Конституції України можуть застосувати уповноважені на те законом органи у разі нагальної необхідності запобігти злочинові чи його перепинити
  • арешт
  • затримання
  • домашній арешт
  • тримання особи під вартою
 65. Ким відповідно до Конституції України має бути перевірена обґрунтованість тримання особи під вартою як тимчасовий запобіжний захід
  • прокурором
  • судом
  • слідчим
  • адвокатом
 66. Що відповідно до закону є законною підставою перебування на території України для громадян України
  • належність до політичної партії
  • перебування у шлюбі з громадянами України
  • наявність законних джерел існування
  • належність до громадянства України
 67. Як називається гарантована громадянам можливість вільно обирати кандидатів до представницьких органів публічної влади
  • вибори
  • активне виборче право
  • безпосередня демократія
  • об’єктивне виборче право
 68. Як називається гарантована громадянам України можливість бути обраним депутатом чи посадовою особою представницького органу публічної влади
  • пасивне виборче право
  • активне виборче право
  • безпосередня демократія
  • об’єктивне виборче право
 69. Хто відповідно до Конституції України має право голосу на виборах і референдумах
  • громадяни України, які досягли на день їх проведення 18 років
  • громадяни України, які досягли на день їх проведення 16 років
  • іноземці, які перебувають в Україні на законних підставах
  • особи без громадянства
 70. Хто відповідно до Конституції України не має права голосу
  • громадяни України, які досягли 18 років
  • громадяни України, яких визнано судом недієздатними
  • громадяни України, яких визнано судом обмежено дієздатними
  • особи, що відбувають покарання в місцях позбавлення волі
 71. Кому відповідно до Конституції України гарантується вільне волевиявлення
  • кожному
  • всім
  • громадянам України, яких визнано судом обмежено дієздатними
  • виборцям
 72. Чим відповідно до Конституції України встановлюються вимоги щодо несумісності депутатського мандата з іншими видами діяльності
  • Конституцією України
  • міжнародними договорами
  • законом
  • нормативно-правовими договорами
 73. Коли народні депутати України складають присягу перед Верховною Радою України
  • перед вступом на посаду
  • після виборів
  • перед виборами
  • після голосування
 74. Хто зачитує присягу народного депутата України перед відкриттям першої сесії новообраної Верховної Ради України
  • Президент України
  • найдосвідченіший народний депутат України
  • найстарший за віком народний депутат України
  • Голова Верховної Ради України
 75. Без чиєї згоди народні депутати України не можуть бути притягнені до кримінальної відповідальності, затримані чи заарештовані
  • Президента України
  • Верховної Ради України
  • Українського народу
  • Української нації
 76. Коли припиняються повноваження народного депутата України у разі набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо нього
  • після прийняття указу Президента України
  • після прийняття закону Верховною Радою України
  • з дня прийняття рішення Кабінетом Міністрів України
  • з дня набрання законної сили рішенням суду
 77. Хто здійснює приведення Президента України до присяги
  • Голова Верховного Суду
  • Голова Верховної Ради України
  • Прем’єр-міністр України
  • Голова Конституційного Суду України
 78. Який орган є координаційним органом з питань національної безпеки і оборони при Президентові України
  • Національний банк України
  • Рахункова палата
  • Комітет національної безпеки і оборони України
  • Рада національної безпеки і оборони України
 79. Хто формує персональний склад Ради національної безпеки і оборони України
  • Секретар Ради національної безпеки і оборони України
  • Президент України
  • Прем’єр-міністр України
  • Голова Служби безпеки України
 80. Ким ініціюється питання про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту
  • Верховною Радою України
  • народними депутатами України
  • третиною від конституційного складу Верховної Ради України
  • більшістю від конституційного складу Верховної Ради України
 81. На кого покладається виконання обов’язків Президента України у разі дострокового припинення повноважень Президента України
  • Прем’єр-міністра України
  • Главу Адміністрації Президента України
  • Голову Верховного Суду
  • Голову Верховної Ради України
 82. Ким призначається Прем’єр-міністр України
  • Верховною Радою України
  • Президентом України
  • Президентом України за поданням Верховної Ради України
  • Верховною Радою України за поданням Президента України
 83. Хто формує склад місцевих державних адміністрацій
  • Верховна Рада України
  • Президент України
  • Кабінет Міністрів України
  • голови місцевих державних адміністрацій
 84. Кому підзвітні і підконтрольні місцеві державні адміністрації
  • Верховній Раді України
  • Президенту України
  • народним депутатам України
  • органам виконавчої влади вищого рівня
 85. Хто має право заявити Верховній Раді України про свою відставку
  • Прем’єр-міністр України
  • Президент України
  • Голова Верховної Ради України
  • Перший заступник Голови Верховної Ради України
 86. За чиєю пропозицією Верховна Рада України може розглянути питання про відповідальність Кабінету Міністрів України
  • Верховної Ради України
  • Президента України;
  • Кабінету Міністрів України
  • більшості від конституційного складу Верховної Ради України
 87. Хто здійснює правосуддя в Україні
  • присяжні
  • прокуратура
  • народні засідателі
  • виключно суди
 88. Через кого народ безпосередньо бере участь у здійсненні правосуддя
  • виборців
  • прокурорів
  • народних засідателів
  • присяжних
 89. Хто вносить до Верховної Ради України проект закону про утворення, реорганізацію і ліквідацію суду
  • Вища рада правосуддя
  • Верховний Суд
  • Конституційний Суд України
  • Президент України
 90. Без чиєї згоди суддю не може бути затримано або утримувано під вартою чи арештом до винесення обвинувального вироку судом
  • Вищої ради правосуддя
  • Верховної Ради України
  • Президента України
  • з’їзду суддів України
 91. Хто забезпечує особисту безпеку судді та членів його сім’ї
  • Президент України
  • Вища рада правосуддя
  • держава
  • Верховна Рада України
 92. Скільки суддів входять до складу Конституційного Суду України
  • дев’ять
  • шість
  • вісімнадцять
  • двадцять один
 93. Хто забезпечує фінансування та належні умови для діяльності Конституційного Суду України
  • Президент України
  • Вища рада правосуддя
  • держава
  • Верховна Рада України
 94. Хто ухвалює рішення про звільнення з посади судді Конституційного Суду України
  • Верховна Рада України
  • Президент України
  • народні депутати України
  • Конституційний Суд України
 95. Що гарантується суддям Конституційного Суду України
  • незалежність
  • виборність
  • незмінюваність
  • відповідальність
 96. Що забезпечує держава для діяльності Конституційного Суду України
  • законодавчу основу
  • фінансування
  • податкову систему
  • бюджетну систему
 97. Що ґрунтується на засадах єдності та цілісності державної території
  • суспільний устрій України
  • політико-територіальний устрій України
  • прикордонний устрій України
  • територіальний устрій України
 98. Ким здійснюється координація діяльності військових формувань та правоохоронних органів держави із захисту державного кордону
  • Верховною Радою України
  • Президентом України
  • Кабінетом Міністрів України
  • Державною прикордонною службою України
 99. Чим визначаються особливості здійснення місцевого самоврядування в містах Києві та Севастополі
  • міжнародним правом
  • міжнародними договорами
  • виключно Конституцією України
  • окремими законами України
 100. У якому порядку захищаються права місцевого самоврядування
  • досудовому
  • судовому
  • позасудовому
  • колегіальному
 101. У якому місті особливості здійснення місцевого самоврядування визначаються окремими законами України
  • Києві
  • Сімферополі
  • Одесі
  • спеціального значення
 102.  

  Тема :: Цивільне право України

 103. Цивільне право є
  • приватно-правовою галуззю права
  • публічно-правовою галуззю права
  • підгалуззю трудового права
  • інститутом адміністративного права
 104. Яка з наведених ознак не характерна для цивільних відносин
  • юридична рівність учасників
  • вільне волевиявлення учасників
  • майнова самостійність учасників
  • державно-владний характер
 105. Які відносини регулюються цивільним правом
  • особисті немайнові та майнові відносини
  • лише особисті немайнові
  • лише майнові
  • особисті немайнові, майнові відносини, а також відносини з державного управління
 106. Встановлення для суб’єктів цивільного права юридичних моделей поведінки і надавання права таким суб’єктам змінювати відповідні моделі поведінки під власні потреби передбачає реалізацію такою функції цивільного права як
  • регулятивна
  • охоронна
  • превентивна
  • каральна
 107. Яка з наведених засад не є засадою цивільного законодавства
  • неприпустимість свавільного втручання у сферу особистого життя людини
  • свобода договору
  • змагальність
  • свобода підприємницької діяльності, яка не заборонена законом
 108. Основним актом цивільного законодавства України є
  • Конституція України
  • Цивільний кодекс України
  • Закон України «Про міжнародне приватне право»
  • Кодекс цивільного захисту України
 109. Який з наведених способів захисту суб’єктивних цивільних прав не передбачений положеннями Цивільного кодексу України
  • визнання права
  • припинення дії, яка порушує право
  • відшкодування збитків та інші способи відшкодування майнової шкоди
  • встановлення наявності чи відсутності компетенції (повноважень) суб’єкта владних повноважень
 110. Який із наведених суб’єктів відповідно до положень чинного цивільного законодавства України не наділений повноваженнями здійснювати захист суб’єктивних цивільних прав та інтересів учасників цивільних правовідносин
  • Президент України
  • Міністерство юстиції України
  • Органи місцевого самоврядування в Україні
  • Економічний і соціальний комітет ЄС
 111. Що з наведеного не відноситься до моральної шкоди
  • душевні страждання, яких фізична особа зазнала у зв’язку з протиправною поведінкою щодо неї самої, членів її сім’ї чи близьких родичів
  • душевні страждання, яких фізична особа зазнала у зв’язку із знищенням чи пошкодженням її майна
  • збитки понесені у зв’язку зі знищенням речі
  • приниження честі та гідності фізичної особи, а також ділової репутації фізичної або юридичної особи
 112. Що з наведеного не відноситься до цивільної правосуб’єктності
  • правоздатність
  • дієздатність
  • деліктоздатність
  • життєздатність
 113. Часткова цивільна дієздатність фізичної особи виникає
  • з моменту народження
  • з досягненням особою 14 років
  • з досягненням особою 16 років
  • з досягненням особою 18 років
 114. Суд може обмежити цивільну дієздатність фізичної особи, якщо вона зловживає спиртними напоями, наркотичними засобами, токсичними речовинами, азартними іграми у випадку, коли такими діями особа
  • значно ризикує втратити кошти
  • ставить себе чи свою сім’ю, а також інших осіб, яких вона за законом зобов’язана утримувати, у скрутне матеріальне становище
  • порушує заборону грального бізнесу (якщо така заборона встановлена законом)
  • розпоряджається майже всім своїм вільним часом
 115. За загальним правилом, піклування не припиняється у разі
  • досягнення особою 16-річного віку
  • реєстрації шлюбу неповнолітньої особи
  • надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності
  • поновлення цивільної дієздатності фізичної особи, цивільна дієздатність якої була обмежена
 116. Загальна позовна давність встановлюється тривалістю у
  • 1 рік
  • 3 роки
  • 5 років
  • 7 років
 117. Товариства, які здійснюють підприємницьку діяльність з метою одержання прибутку та наступного його розподілу між учасниками є
  • підприємницькими товариствами
  • непідприємницькими товариствами
  • некомерційними товариствами
  • спортивними товариствами
 118. За загальним правилом, у разі стихійного лиха, аварії, епідемії, епізоотії та за інших надзвичайних обставин, з метою суспільної необхідності майно може бути примусово відчужене (реквізоване) у власника на підставі та в порядку, встановлених законом, за умови
  • наявності рішення суду
  • попереднього і повного відшкодування його вартості
  • невикористання майна власником протягом року до моменту реквізиції
  • укладення договору міни
 119. Що із наведеного не є підставою для припинення за рішенням суду права особи на частку у спільному майні на підставі позову інших співвласників
  • частка є незначною і не може бути виділена в натурі
  • річ є неподільною
  • спільне володіння і користування майном є неможливим
  • у речі всього два співвласника
 120. Власність двох чи більше осіб із визначенням часток кожного з них у праві власності є
  • спільною частковою власністю
  • спільною сумісною власністю
  • фідуціарною власністю
  • умовною власністю
 121. Яка з наведених обставин, за загальними правилом, не є підставою для припинення права власності
  • завершення строку існування права власності
  • відмови власника від права власності
  • знищення майна
  • визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави
 122. Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку (будинків) може (можуть) створювати
  • лише забудовник, незалежно від наявності у нього права власності на квартири та/або нежитлові приміщення у відповідному будинку (будинках)
  • лише власники квартир у багатоквартирному будинку (будинках)
  • власники квартир та нежитлових приміщень у багатоквартирному будинку (будинках)
  • лише організації житлово-комунального господарства, з якими власники квартир та нежитлових приміщень у багатоквартирному будинку (будинках) уклали договори про надання комунальних послуг
 123. До речових прав на чуже майно не відносяться
  • сервітут
  • емфітевзис
  • суперфіцій
  • віндикація
 124. Сервітут не може встановлюватись
  • договором
  • законом
  • заповітом
  • одностороннім правочином сервітуарія
 125. Суперфіцій – це
  • право користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб
  • право користування чужою земельною ділянкою для забудови
  • право володіння власним майном
  • право розпорядження рухомим майном
 126. Не є твором як об’єктом авторського права
  • роман, поема, стаття
  • лекція, промова, проповідь
  • винахід
  • ілюстрації, карти, плани, ескізи
 127. Які із зазначених прав автора твору не є майновими правами
  • право на використання твору
  • право вимагати зазначення свого імені у зв’язку з використанням твору, якщо це практично можливо
  • виключне право дозволяти використання твору
  • право перешкоджати неправомірному використанню твору, в тому числі забороняти таке використання
 128. Зобов’язанням є
  • правовідношення
  • правочин
  • договір
  • суб’єктивне цивільне право
 129. Заміна кредитора не допускається у зобов’язаннях
  • нерозривно пов’язаних з особою кредитора
  • з передачі майна у власність
  • з надання послуг
  • що пов’язані з відшкодуванням шкоди, завданої пошкодженням або знищенням речі
 130. Якщо місце виконання зобов’язання про передання нерухомого майна не встановлено у договорі, виконання провадиться
  • за місцезнаходженням цього майна
  • за місцем проживання власника цього майна
  • за місцем укладення договору
  • за місцем проживання особи, яка набула право власності на це майно
 131. Що з наведеного не виступає видом забезпечення виконання зобов’язання згідно положень чинного цивільного законодавства України
  • порука
  • гарантія
  • особисте зобов’язання боржника
  • завдаток
 132. Предметом іпотеки виступає (виступають)
  • цінні папери
  • наземні транспортні засоби
  • нерухоме майно
  • гроші
 133. Припинення зобов’язання в односторонньому порядку
  • не допускається ні за яких умов
  • допускається, проте виключно у випадку порушення зобов’язання іншою стороною
  • допускається, проте виключно у випадку порушення зобов’язання іншою стороною і на підставі рішення суду
  • допускається у випадках, встановлених договором або законом, що може пов’язуватись з порушенням зобов’язання іншою стороною або не пов’язуватись з ним. При цьому таке припинення може здійснюватись як за рішенням суду, так і учасником зобов’язання самостійно, без звернення до суду, якщо це встановлено договором або законом
 134. Що з наведеного не є підставою заміни кредитора у зобов’язанні іншою особою
  • передання кредитором своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги)
  • виконання обов’язку боржника поручителем або заставодавцем (майновим поручителем)
  • виконання боржником своїх обов’язків
  • виконання обов’язку боржника третьою особою
 135. За договором купівлі-продажу одна сторона (продавець) передає або зобов’язується передати майно (товар) у власність другій стороні (покупцеві), а покупець
  • приймає або зобов’язується прийняти майно (товар)
  • приймає або зобов’язується прийняти майно (товар) і сплатити за нього певну грошову суму
  • приймає або зобов’язується прийняти майно (товар) на зберігання
  • приймає або зобов’язується прийняти майно (товар) для його переробки і повернення продавцю
 136. Договір роздрібної купівлі-продажу є
  • публічним
  • одностороннім
  • ризиковим
  • безвідплатним
 137. Предметом договору довічного утримання можуть виступати
  • лише нерухомі речі
  • лише облігації
  • лише нерухомі речі житлового призначення
  • нерухомі речі або цінне рухоме майно
 138. Підприємницькі товариства
  • не можуть укладати договір дарування між собою
  • можуть укладати договір дарування між собою, якщо право здійснювати дарування прямо встановлено установчим документом дарувальника
  • можуть укладати договір дарування між собою, якщо право здійснювати дарування прямо встановлено установчим документом дарувальника і погоджено судом
  • не можуть укладати договір дарування між собою, проте можуть укладати договір пожертви
 139. За договором ренти одна сторона (одержувач ренти) передає другій стороні (платникові ренти) майно
  • у власність
  • у користування
  • у заставу
  • в оренду
 140. Договір оренди є
  • оплатним
  • безоплатним
  • ризиковим
  • легітарним
 141. Договір лізингу передбачає передачу предмета договору лізингодавцем лізингоодержувачу
  • у власність
  • у користування
  • у заставу
  • в оренду
 142. За загальним правилом договір найму будівлі або іншої капітальної споруди (їх окремої частини), що перебувають у приватній власності, підлягає нотаріальному посвідченню у випадку його укладення на строк
  • 1 рік і більше
  • 3 роки і більше
  • 5 років і більше
  • 7 років і більше
 143. За загальним правилом договір найму транспортного засобу укладається
  • в усній формі
  • в усній або письмовій формі
  • у письмовій формі
  • у судовому порядку
 144. Предметом договору позички можуть бути
  • споживна річ, визначена родовими ознаками
  • споживна або неспоживна річ, визначена родовими ознаками
  • споживна або неспоживна річ, визначена індивідуальними ознаками
  • неспоживна річ, яка визначена індивідуальними ознаками
 145. За договором підряду підрядник зобов’язується на свій ризик
  • виконати певну роботу
  • надати певну послугу
  • передати річ у користування замовника
  • утриматись від будь-якої поведінки
 146. Виконання роботи за договором підряду може здійснюватись
  • виключно з матеріалу замовника
  • виключно з матеріалу підрядника
  • як з матеріалу замовника, так і з матеріалу підрядника
  • виключно з матеріалу, що перебуває у спільній власності підрядника та замовника
 147. Одна сторона за договором зобов’язується за плату і за рахунок другої сторони виконати або організувати виконання визначених договором послуг, пов’язаних з перевезенням вантажу. Йдеться про договір
  • дарування
  • транспортного експедирування
  • франчайзингу
  • позики
 148. Предметом договору зберігання можуть бути
  • лише речі, визначені родовими ознаками
  • лише речі, визначені індивідуальними ознаками
  • речі, визначені як родовими, так і індивідуальними ознаками
  • лише валютні цінності
 149. За договором банківського вкладу (депозиту) одна сторона (банк), що прийняла від другої сторони (вкладника) або для неї грошову суму (вклад), що надійшла, зобов’язується
  • перерахувати суму вкладу на рахунок третьої особи, визначеної договором
  • повернути вкладникові таку суму, за вирахуванням плати за зберігання
  • виплачувати вкладникові таку суму та проценти на неї або дохід в іншій формі на умовах та в порядку, встановлених договором
  • інвестувати визначену суму у проекти, передбачені договором
 150. Предметом договору управління майном можуть бути
  • виключно цінні папери
  • виключно нерухомі речі
  • виключно майнові права інвесторів
  • підприємство як єдиний майновий комплекс, нерухома річ, цінні папери, майнові права та інше майно
 151. Шкода, завдана особою при здійсненні нею права на самозахист від протиправних посягань, у тому числі у стані необхідної оборони, якщо при цьому не були перевищені її межі
  • відшкодовується особою, яка здійснила право на самозахист
  • відшкодовується особою, в чиїх інтересах здійснено право на самозахист
  • відшкодовується державою
  • не відшкодовується
 152. За договором про спільну діяльність сторони (учасники) зобов’язуються
  • спільно діяти без створення юридичної особи для досягнення певної мети, що не суперечить законові
  • спільно діяти зі створенням юридичної особи для досягнення певної мети, що не суперечить законові
  • діяти окремо для досягнення власної для кожного мети, допомагаючи один одному у разі потреби
  • спільно діяти без створення юридичної особи, не переслідуючи яку-небудь конкретну мету
 153.  

  Тема :: Кримінальне право України

 154. Злочинність діяння визначається
  • судом
  • органами досудового розслідування
  • Кримінальним кодексом України
  • прокурором
 155. Підставою кримінальної відповідальності є
  • вчинення проступку, який має тяжкі наслідки
  • вчинення суспільно небезпечного діяння, яке містить склад кримінального правопорушення, передбаченого Кримінальним кодексом
  • вирок суду
  • вчинення суспільно небезпечного діяння, яке містить окремі ознаки злочину
 156. Залежно від ступеня тяжкості законодавець виділяє
  • злочини невеликої важкості
  • злочини великої тяжкості
  • тяжкі злочини
  • малої тяжкості
 157. Видом співучасті є
  • потурання
  • організована група
  • бандитська організація
  • рецидив
 158. Кримінальний кодекс України передбачає такі обставини, що виключають кримінальну протиправність діяння
  • закінчення строків давності
  • виконання наказу або розпорядження
  • примирення винного з потерпілим
  • дійове каяття
 159. Не підлягає кримінальній відповідальності особа, яка
  • до вчинення кримінального правопорушення була в стані неосудності
  • під час вчинення кримінального правопорушення була в стані неосудності
  • до постановлення вироку була в стані неосудності
  • під час виконання вироку була в стані неосудності
 160. Кримінальний закон виділяє такі види необережності
  • злочинна самонадіяність
  • злочинна недбалість
  • злочинна халатність
  • злочинне потурання
 161. Співучасниками кримінального правопорушення є
  • виконавець
  • підстрікач
  • посібник
  • переховувач злочинця, слідів злочину чи знарядь і предметів злочину
 162. Сукупністю кримінальних правопорушень визнається
  • вчинення особою двох або більше кримінальних правопорушень, які складаються з тотожних діянь, за жоден з яких її не було засуджено
  • вчинення особою двох або більше кримінальних правопорушень, які складаються з тотожних діянь, якщо за раніше вчинені кримінальні правопорушення не знята і не погашена судимість
  • вчинення особою двох або більше кримінальних правопорушень, передбачених різними статтями Кримінального кодексу України, за жодне з яких її не було засуджено
  • вчинення особою двох або більше кримінальних правопорушень, якщо за раніше вчинене кримінальне правопорушення особа не звільнялась від відбування покарання
 163. Правовою підставою звільнення особи від кримінальної відповідальності є
  • примирення винного з потерпілим
  • явка з повинною
  • зміна обставин
  • виконання наказу або розпорядження
 164. Додатковим покаранням є
  • громадські роботи
  • позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу
  • тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців
  • службові обмеження для військовослужбовців
 165. Громадські роботи – це
  • виконання засудженим суспільно корисних робіт, вид яких визначають органи місцевого самоврядування
  • виконання засудженим безоплатних суспільно корисних робіт, вид яких визначають органи виконання покарань
  • виконання засудженим у вільний від роботи чи навчання час робіт, вид яких визначаються органами державної влади
  • виконання засудженим у вільний від роботи чи навчання час безоплатних суспільно корисних робіт, вид яких визначають органи місцевого самоврядування
 166. Вкажіть передбачені у кримінальному законі ознаки позбавлення волі на певний строк
  • полягає в ізоляції особи та поміщенні її на певний строк в установу виконання покарання
  • встановлюється на строк від двох до п’ятнадцяти років
  • відбувається у місцях позбавлення волі
  • полягає в ізоляції засудженого та поміщенні його на певний строк до кримінально-виконавчої установи закритого типу
 167. Злочин, за який передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк до (не більше) 9 років, є
  • тяжким злочином
  • особливо тяжким злочином
  • злочином невеликої тяжкості
  • злочином середньої тяжкості
 168. Продовжуваний злочин – це
  • одиничний злочин, який вчиняється декількома тотожними діяннями, об’єднаними єдиним злочинним наміром, які в цілому утворюють єдиний злочин
  • одиничний злочин, який розпочатий дією або бездіяльністю суб’єкта і далі продовжується безперервно протягом певного часу
  • злочин з одним діянням, одним наслідком і складною формою вини
  • злочин із декількома альтернативними суспільно небезпечними діяннями
 169. У випадку конкуренції загальної і спеціальної кримінально-правових норм
  • застосовується спеціальна кримінально-правова норма
  • застосовується загальна кримінально-правова норма
  • не застосовується жодна кримінально-правова норма
  • застосовуються спеціальна та загальна кримінально-правові норми
 170. Перевищення меж необхідної оборони за чинним КК визнається
  • умисне заподіяння тому, хто посягає, тяжкої шкоди, яка явно не відповідає небезпечності посягання або обстановці захисту
  • умисне спричинення тому, хто посягає, шкоди, що явно не відповідає небезпечності посягання і обстановці захисту та тягне кримінальну відповідальність лише у випадках, передбачених КК
  • умисне спричинення тому, хто посягає, шкоди, що явно відповідає небезпечності посягання і обстановці захисту та тягне кримінальну відповідальність лише у випадках, передбачених КК
  • умисне заподіяння тому, хто посягає, особливо тяжкої шкоди, яка явно не відповідає небезпечності посягання або обстановці захисту
 171. Вкажіть ознаку рецидиву
  • особа має судимість за умисне кримінальне правопорушення
  • особа має судимість за необережне кримінальне правопорушення
  • особа вчинила два або більше тяжких кримінальних правопорушень
  • особа має судимість за будь-яке кримінальне правопорушення
 172. Злочин з матеріальним складом вважається закінченим
  • з моменту настання суспільно небезпечного наслідку, передбаченого статтею (частиною статті) КК, яка встановлює відповідальність за даний злочин
  • з моменту настання суспільно небезпечного наслідку
  • з моменту вчинення суспільно небезпечного діяння, передбаченого статтею (частиною статті) КК, яка встановлює відповідальність за даний злочин
  • з моменту вчинення діяння
 173. Вкажіть, що належить до медичних критеріїв неосудності
  • тимчасовий розлад фізичного здоров’я
  • хронічне психічне захворювання
  • тривалий розлад фізичного здоров’я
  • вчинення особою злочину
 174. Вкажіть види сукупності злочинів
  • реальна
  • матеріальна
  • формальна
  • складена
 175. Вкажіть, за якої умови суд може звільнити від відбування покарання особу з випробуванням
  • коли особі призначено покарання у виді виправних робіт, службового обмеження для військовослужбовців, обмеження волі, а також позбавлення волі на строк не більше п’яти років
  • коли особа щиро розкаялася, усунула заподіяну шкоду і відшкодувала завдані збитки
  • коли особа вчинила злочин невеликої тяжкості
  • коли особа вчинила злочин середньої тяжкості
 176. Вкажіть в якому випадку повторність має місце
  • якщо особу звільнили від кримінальної відповідальності за попереднє кримінальне правопорушення
  • якщо особа вчиняє кримінальне правопорушення і адміністративне правопорушення
  • якщо особа вчинила два і більше кримінальних правопорушень, передбачених різними статтями Особливої частини КК України, у випадках, спеціально передбачених КК України
  • якщо особу було умовно-достроково звільнено від відбування покарання
 177. Вкажіть мінімальну кількість учасників організованої групи
  • 2 і більше особи
  • 3 і більше особи
  • 4 і більше особи
  • 5 і більше осіб
 178. Вкажіть початок перебігу строків давності притягнення особи до кримінальної відповідальності
  • з дня вчинення особою кримінального правопорушення
  • з дня виявлення кримінального правопорушення правоохоронними органами
  • з дня з’явлення із зізнанням до правоохоронних органів
  • з дня порушення кримінальної справи проти особи
 179. Особлива частина КК України побудована за
  • принципом презумпції невинуватості
  • за принципом законності
  • за критерієм родового об’єкта
  • за методом правового регулювання
 180. Назвіть види диспозицій норм Особливої частини КК України
  • альтернативні, відносні
  • прості, описові, бланкетні, відсильні
  • забороняючі, заохочуючі, уповноважуючі
  • триваючі, продовжувані
 181. До злочинів проти основ національної безпеки України належать
  • диверсія, шпигунство
  • посягання на життя працівника правоохоронного органу
  • розголошення державної таємниці
  • кримінальні проступки проти основ національної безпеки
 182. Посягання на життя державного чи громадського діяча
  • це злочин проти основ національної безпеки України
  • кримінальний проступок проти життя особи
  • злочин проти життя особи
  • кримінальне правопорушення проти авторитету органів державної влади
 183. До привілейованих умисних вбивств належить
  • вбивство через необережність
  • умисне вбивство з метою приховати інший злочин
  • умисне вбивство при перевищенні меж необхідної оборони або у разі перевищення заходів, необхідних для затримання особи, яка вчинила кримінальне правопорушення
  • евтаназія
 184. Легке тілесне ушкодження є
  • кримінальним проступком проти здоров’я особи
  • злочином проти здоров’я особи
  • кримінальним проступком проти волі, честі та гідності особи
  • злочином проти здоров’я населення
 185. Домашнє насильство – це
  • злочин проти честі та гідності особи
  • кримінальний проступок проти здоров’я особи
  • злочин проти життя та здоров’я особи
  • кримінальне правопорушення проти сім’ї
 186. Яке з наведених нижче діянь є злочином
  • тяжке тілесне ушкодження, вчинене у стані сильного душевного хвилювання
  • середньої тяжкості тілесне ушкодження, вчинене у стані сильного душевного хвилювання
  • легке тілесне ушкодження
  • необережне легке тілесне ушкодження
 187. За яке з наведених нижче діянь передбачена відповідальність у КК України
  • насильницьке зникнення
  • наклеп
  • жебрацтво
  • порушення фізичної недоторканості за обставин психотравмуючої ситуації
 188. Розбещення неповнолітніх – це
  • кримінальне правопорушення проти моральності
  • кримінальне правопорушення проти статевої свободи та статевої недоторканості особи
  • адміністративне правопорушення
  • кримінальний проступок проти моральності
 189. Назвіть конструктивну ознаку складу ухилення від сплати аліментів на утримання дітей
  • триваюче ухилення
  • продовжуване ухилення
  • злісне ухилення
  • ухилення від виховання малолітньої дитини
 190. За яке з наведених нижче діянь передбачена відповідальність у КК України
  • за порушення права на отримання освіти
  • за порушення права на отримання житла
  • за перешкоджання лікувальній діяльності
  • за перешкоджання незаконній виплаті стипендії
 191. Крадіжка за конструкцією об’єктивної сторони є кримінальним правопорушенням з
  • формальним складом
  • усіченим складом
  • матеріальним складом
  • заохочувальною нормою
 192. Розбій це
  • відкрите викрадення чужого майна
  • напад з метою заволодіння чужим майном, поєднаний із насильством, небезпечним для життя і здоров’я особи, яка зазнала нападу, або з погрозою застосування такого насильства
  • таємне викрадення чужого майна, поєднане із насильством, небезпечним для життя і здоров’я особи, яка зазнала нападу, або з погрозою застосування такого насильства
  • напад з метою заволодіння чужим майном, поєднаний із насильством, небезпечним в момент заподіяння
 193. Вкажіть предмет контрабанди за ст. 201 КК України
  • товари
  • тютюнові вироби
  • культурні цінності
  • людина
 194. Назвіть вид диспозиції, що сформульована у нормі за ст. 251 КК України («Порушення ветеринарних правил, яке спричинило поширення епізоотії або інші тяжкі наслідки… –»)
  • бланкетна
  • відсильна
  • змішана
  • проста
 195. Вкажіть обов’язкову ознаку суб’єктивної сторони "Сприяння вчиненню терористичного акту" («вербування, озброєння, навчання особи з метою вчинення терористичного акту, а так само використання особи з цією метою – … »)
  • мета злочину
  • осудність особи
  • політичний мотив злочину
  • психотравмуюча ситуація
 196. Вкажіть момент закінчення недбалого зберігання вогнепальної зброї або бойових припасів
  • з моменту вчинення пострілу
  • з моменту вчинення діяння
  • з моменту використання бойових припасів
  • з моменту настання суспільно небезпечних наслідків у формі загибелі людей
 197. Назвіть обов’язкові ознаки об’єктивної сторони складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 273 КК України («Порушення правил безпеки на вибухонебезпечних підприємствах або у вибухонебезпечних цехах, особою, яка зобов’язана їх дотримувати, якщо воно створило загрозу загибелі людей чи настання інших тяжких наслідків або заподіяло шкоду здоров’ю потерпілого – …»)
  • діяння
  • діяння, суспільно небезпечні наслідки, причинний зв’язок між діянням та суспільно небезпечними наслідками, місце вчинення кримінального правопорушення
  • суспільно небезпечні наслідки, причинний зв’язок між діянням та суспільно небезпечними наслідками, місце вчинення кримінального правопорушення
  • спеціальний суб’єкт кримінального правопорушення
 198. Вкажіть вид диспозиції, вказаний у нормі за ст. 289 КК України (ч. 1 ст. 289 «Незаконне заволодіння транспортним засобом – …»)
  • проста
  • відсильна
  • змішана
  • бланкетна
 199. Назвіть обов’язкову ознаку суб’єктивної сторони хуліганства (ст. 296 КК України)
  • корисливий мотив
  • мотив особистої неприязні
  • мотив явної неповаги до суспільства
  • мотив помсти
 200. Посів або вирощування снотворного маку чи конопель належить до
  • кримінальних правопорушень проти життя та здоров’я особи
  • кримінальних правопорушень проти громадського порядку та моральності
  • кримінальних правопорушень проти безпеки виробництва
  • кримінальних правопорушень у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інших кримінальних правопорушень проти здоров’я населення
 201. Назвіть ознаки суб’єктивної сторони розголошення державної таємниці
  • вина у формі умислу
  • вина у формі умислу, політичний мотив, мета – державна зрада
  • вина у формі необережності, мотив помсти
  • вина у формі умислу та необережності
 202. Назвіть предмет кримінального правопорушення – Наруга над державними символами (ст. 338 КК України)
  • Державний Прапор України, Державний Герб України, Державний Гімн України
  • Державний Прапор України та Конституція України
  • Державна мова
  • Держава Україна
 203. До «неправомірної вигоди» належать
  • грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, будь-які інші вигоди нематеріального чи не грошового характеру
  • грошові кошти або інше майно
  • національна та іноземна валюта
  • переваги, пільги, послуги
 204.  

  Тема :: Цивільне процесуальне право України

 205. Що таке правосуддя у цивільних справах
  • форма забезпечення законності та правопорядку
  • форма реалізації судової влади
  • форма забезпечення судового контролю за законністю
  • форма забезпечення реалізації судового втручання у суспільні конфлікти
 206. Чим визначаються способи захисту права (інтересу), що застосовуються судом у цивільному судочинстві
  • законом
  • актами органів місцевого самоврядування
  • судовою практикою
  • постановою Верховного суду
 207. Виділіть вид цивільного судочинства з вказаного нижче переліку, передбаченого у ЦПК України
  • захисне провадження
  • позовне провадження
  • провадження у третейському суді
  • провадження у публічних правовідносинах
 208. Яким поняттям (терміном) охоплюються визначення частини судового провадження, що об’єднує сукупність (систему) процесуальних дій суду і учасників судового процесу для дослідження визначеної нормами ЦПК мети
  • етап провадження
  • стадія провадження
  • частина провадження
  • вид провадження
 209. Який з названих видів провадження вважається основним (визначальним, головним) в цивільному процесі
  • апеляційне провадження
  • окреме провадження
  • позовне провадження
  • наказне провадження
 210. Вкажіть назву частини, яка входить до системи цивільного процесуального права
  • вступна
  • попередня
  • загальна
  • центральна
 211. Чи є прецедент джерелом права в Україні
  • ні, прецедент не є джерелом права в Україні
  • лише адміністративний прецедент є джерелом права в Україні
  • лише судовий прецедент є джерелом права в Україні
  • адміністративний, і судовий прецедент є джерелом права в Україні
 212. Громадянин М і К уклали між собою договір грошової позики, де записали одну з умов, що у разі виникнення спору між ними кожен з них не буде звертатися до суду за захистом. Якою є дана умова
  • не суттєвою
  • необхідною
  • не обов’язковою
  • недійсною
 213. Який вид провадження в суді першої інстанції цивільного судочинства вказано у наведеному переліку
  • досудове
  • охоронне
  • претензійне
  • окреме
 214. Розглядаючи справу в цивільному судочинстві головуючий з’ясував про невідповідність правового акта України міжнародному договору, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України. У такому випадку суд застосовує
  • закон України
  • міжнародний договір
  • аналогію закону
  • судову аналогію
 215. У якому з наведеного переліку нормативно-правових актів закріплено визначальне для цивільного процесу положення, що «правосуддя в Україні здійснюється виключно судами»
  • Конституцією України
  • Загальній декларації прав людини
  • Законі України ‹‹Про міжнародне приватне право››
  • ЦПК України
 216. Чиєю є функція є здійснення правосуддя у цивільних справах
  • державної влади
  • суспільної влади
  • судової влади
  • виконавчої влади
 217. В чому полягає соціальна функція (призначення) цивільного процесуального права як галузі права
  • у реалізації судової влади
  • у реалізації правової політики держави
  • у ефективному захисті прав, свобод та інтересів
  • у реалізації охоронної функції права
 218. У якому нормативно-правовому акті зосереджені основна кількість норм права, які регулюють поведінку суду і учасників справи в цивільному судочинстві
  • Процесуальному кодексі України
  • Державному процесуальному кодексі України
  • Цивільному процесуальному кодексі України
  • Господарському процесуальному кодексі України
 219. Назвіть вид провадження в цивільному судочинстві в суді першої інстанції
  • особливе
  • охоронне
  • основне
  • окреме
 220. Яка з наведених частин цивільного судочинства є його стадією
  • порушення справи в суді
  • відкриття провадження у справі
  • пред’явлення позовних вимог
  • повернення позовної заяви
 221. З наведеного переліку вкажіть повний перелік об’єктів судового захисту в цивільному процесі
  • права, обов’язки, інтереси
  • права, свободи, інтереси
  • права, обов’язки
  • права, інтереси
 222. У якій з частин системи цивільного процесуального права передбачено правове регулювання питань пред’явлення позову до суду
  • загальній
  • основній
  • особливій
  • спеціальній
 223. Що розуміється під правосуддям у цивільних справах
  • процесуальна форма діяльність усіх судів
  • процесуальна форма діяльності загальних судів
  • процесуальна форма діяльності господарських судів
  • процесуальна форма діяльності адміністративних судів
 224. Які суспільні відносини є предметом цивільного процесуального права
  • ті, що виникають у сфері цивільного судочинства
  • ті, що виникають у сфері господарського судочинства
  • ті, що виникають у сфері адміністративного судочинства
  • ті, що виникають у сфері конституційного судочинства
 225. Вкажіть форму захисту прав, свобод та інтересів фізичних осіб, інтересів юридичних осіб, інтересів держави у межах якої відбувається цивільний процес
  • третейська
  • судова
  • адміністративна
  • альтернативна
 226. Ким здійснюється правосуддя в цивільних справах відповідно до Конституції України
  • спеціальними судами
  • народними судами
  • виключно судами
  • виключно державою
 227. Які види проваджень передбачені Цивільним процесуальним кодексом України
  • наказне, спрощене, заочне
  • окреме, прискорене, позовне
  • наказне, позовне, окреме
  • позовне, окреме, заочне
 228. Вкажіть Закон відповідно до якого здійснюється цивільне судочинство в Україні
  • «Про судоустрій і статус суддів»
  • «Про міжнародне публічне право»
  • «Про цивільне судочинство»
  • «Про судове провадження в цивільних справах»
 229. Яким нормативно-правовим актом визначається юрисдикція та повноваження загальних судів щодо цивільних спорів, а також встановлюється порядок здійснення цивільного судочинства
  • Законом України «Про третейські суди»
  • Законом України «Про статус суддів і судоустрій»
  • Законом України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини»
  • Цивільним процесуальним кодексом України
 230.  

  Тема :: Кримінальне процесуальне право України

 231. До сторони з боку обвинувачення належить
  • слідчий
  • присяжний
  • експерт
  • захисник
 232. До сторони з боку захисту належить
  • виправданий
  • потерпілий
  • експерт
  • заявник
 233. Вкажіть, хто є захисником
  • адвокат, який здійснює захист підозрюваного
  • законний представник підозрюваного
  • експерт
  • представник потерпілого
 234. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є
  • обов’язковим
  • необов’язковим
  • доцільним
  • можливим
 235. Слідчий суддя – це
  • уповноважений суддя суду першої інстанції
  • керівник органу прокуратури
  • голова Вищого спеціалізованого суду
  • голова Верховного Суду
 236. Хто належить до сторони кримінального провадження з боку обвинувачення
  • керівник органу досудового розслідування
  • експерт
  • засуджений
  • обвинувачений
 237. Хто належать до сторони кримінального провадження з боку захисту
  • захисник
  • слідчий
  • свідок
  • присяжний
 238. Що із вказаного нижче віднесено Кримінальним процесуальним кодексом України до сфери приватного життя особи
  • сімейне життя
  • службову діяльність
  • податкову звітність
  • усі сфери життя
 239. Функцію вирішення кримінального провадження (правосуддя) виконує
  • суд
  • прокурор
  • захисник
  • свідок
 240. Особа, якій кримінальним правопорушенням заподіяно шкоду, може брати участь у кримінальному провадженні як
  • потерпілий
  • понятий
  • представник
  • спеціаліст
 241. Що з вказаного нижче віднесено Кримінальним процесуальним кодексом України до слідчих розшукових дій
  • допит
  • візуальне спостереження
  • виїмка
  • судовий виклик
 242. Особа, яку затримали за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, набуває статус
  • підозрюваного
  • засудженого
  • цивільного позивача
  • цивільного відповідача
 243. За результатами судового розгляду обвинувального акту суд ухвалює
  • вирок
  • декларацію
  • висновок
  • окрему думку
 244. За результатами слідчої розшукової дії має бути оформлено
  • протокол
  • ухвалу
  • акт
  • рапорт
 245. Слідча розшукова дія, яка проводиться з метою відшукання та вилучення речових доказів, має назву
  • обшук
  • судова експертиза
  • слідчий експеримент
  • перехресний допит
 246. Спеціально залучена особа, яка своїм підписом засвідчує повноту та правильність протоколу слідчої розшукової дії, має статус
  • понятого
  • статиста
  • помічника
  • керівника органу розслідування
 247. Прокурор під час судового розгляду кримінального провадження
  • підтримує державне (публічне) обвинувачення
  • керує досудовим розслідуванням
  • контролює законність оперативно-розшукових дій
  • координує співпрацю із правоохоронними органами інших держав
 248. Представником потерпілого, який є фізичною особою, може виступати
  • адвокат
  • слідчий
  • прокурор
  • слідчий суддя
 249. Слідча розшукова дія, під час якої особі демонструють групу предметів для відбору із них того, який особа бачила раніше, має назву
  • пред’явлення для впізнання;
  • судова експертиза
  • огляд
  • слідчий експеримент
 250. Неповнолітній підозрюваний має бути забезпечений професійною правничою допомогою
  • захисника
  • представника органів місцевого самоврядування
  • слідчого судді
  • прокурора
 251. До відправлення правосуддя як представників суспільства залучають
  • присяжних
  • депутатів
  • повірених
  • мирових суддів
 252. Перед допитом свідка приводять до
  • присяги
  • обіцянки говорити правду
  • клятви
  • імунітету
 253. Кримінальне провадження вважається розпочатим з моменту
  • внесення інформації до Єдиного реєстру досудових розслідувань
  • подання заяви потерпілою особою
  • затримання за підозрою
  • подання цивільного позову
 254. Хто з нижчевказаних осіб може бути залучений як законний представник неповнолітнього потерпілого у кримінальному провадженні
  • батьки (усиновлювачі)
  • представники громадських організацій
  • уповноважений з прав дитини
  • спеціаліст
 255. Вкажіть, яка особа вважається обвинуваченим згідно із КПК України
  • обвинувальний акт щодо якої переданий до суду
  • щодо якої складено повідомлення про підозру
  • яка затримана за підозрою
  • до якої подано цивільний позов
 256.  

  Тема :: Адміністративне право України

 257. Як співвідносяться норми адміністративного та конституційного права
  • вони є рівноправними
  • норми конституційного права мають майновий характер
  • норми конституційного права є основоположними
  • норми конституційного права є допоміжними
 258. До якої частини системи адміністративного права входить адміністративно деліктне право
  • Загальної частини
  • Особливої частини
  • Спеціальної частини
  • Юрисдикційної частини
 259. Якими особливостями характеризуються відносини, що становлять предмет адміністративного права
  • їх учасниками є лише юридичні особи
  • вони виникають у сфері публічного адміністрування
  • їх учасником завжди є Президент України
  • їх учасниками є менеджери
 260. Як співвідноситься публічний інтерес та державний інтерес
  • це тотожні поняття
  • державний інтерес є частиною публічного інтересу
  • публічний інтерес є частиною державного інтересу
  • зміст цих понять взагалі не перетинається
 261. Який з перерахованих принципів адміністративного права є загальним
  • забезпечення рівного доступу до державної служби
  • взаємної відповідальності держави і людини
  • змагальності сторін
  • політичної неупередженості
 262. Як називаються джерела адміністративного права, що дістали вираження у формі будь-якого офіційного документу, який прийнятий, виданий суб’єктом владних повноважень або укладений за його участі
  • формалізовані
  • неформалізовані
  • офіційні
  • нормативні
 263. Наявність чого потрібна для виникнення адміністративно-правових відносин
  • владного суб’єкта
  • юридичного факту
  • норм поведінки
  • наказу керівника
 264. З яких елементів традиційно складається структура адміністративних правовідносин
  • об’єкт, суб’єкти, зміст
  • об’єкт, суб’єкти та юридичні факти
  • суб’єктивні юридичні права та обов’язки
  • адміністративна правоздатність та адміністративна дієздатність
 265. Який елемент належить до складових адміністративної правосуб’єктності
  • осудність особи
  • адміністративна правоздатність
  • суб’єктивні публічні права
  • юридичні обов’язки
 266. У якій формі може бути створено добровільне об’єднання юридичних та фізичних осіб для здійснення та захисту своїх прав і свобод, засновниками якого є юридичні особи
  • громадської організації
  • громадської спілки
  • громадського формування
  • профспілки
 267. Хто може бути членом політичної партії
  • лише громадянин України
  • лише громадянин України – українець за національністю
  • громадянин України, іноземець, особа без громадянства
  • лише громадянин України, який постійно проживає на території України
 268. До повноважень якого суб’єкта входить утворення центральних органів виконавчої влади
  • Кабінету Міністрів України
  • Президента України
  • Верховної Ради України
  • Прем’єр-міністра України
 269. Хто призначає на посаду голів місцевих державних адміністрацій
  • Президент України за поданням Кабінету Міністрів України
  • Кабінет Міністрів України за поданням Президента України
  • Кабінет Міністрів України за поданням керівника центрального органу виконавчої влади, уповноваженого на реалізацію державної політики у сфері державної служби
  • Верховна Рада України за поданням Кабінету Міністрів України
 270. За рішенням якого суб’єкта утворюються військово-цивільні адміністрації
  • Ради національної безпеки і оборони
  • Президента України
  • Кабінету Міністрів України
  • керівника Антитерористичного центру при Службі безпеки України
 271. Скільки рангів встановлюється для державних службовців відповідно до Закону України «Про державну службу»
  • 9 рангів
  • 10 рангів
  • 12 рангів
  • 15 рангів
 272. За рішенням якого суб’єкта державний службовець може бути позбавлений рангу
  • Кабінету Міністрів України
  • суду
  • керівника державного органу, в якому проходить службу державний службовець
  • Президента України
 273. Що є базовим елементом у структурі адміністративної процедури
  • процедурні дії
  • стадії адміністративних процедур
  • етапи стадій адміністративних процедур
  • процедурні кроки
 274. В межах якої адміністративної процедури здійснюється притягнення особи до адміністративної відповідальності
  • реєстраційної
  • правотворчої
  • юрисдикційної
  • законодавчої
 275. Що з перерахованого є ознакою нормативних актів публічної адміністрації
  • персоніфіковані, тобто направлені на певного адресата
  • виступають юридичними фактами виникнення, зміни і припинення адміністративних правовідносин
  • врегульовують конкретну управлінську ситуацію
  • розраховані на багаторазове використання
 276. Якими ознаками володіють адміністративні акти
  • підзаконний характер, офіційність, правомочність, односторонність впливу
  • вища юридична сила, офіційність, правомочність, консенсусний характер
  • підзаконний характер, офіційність, правомочність, консенсусний характер
  • вища юридична сила, офіційність, правомочність, односторонність впливу
 277. Як називаються акти, що видаються Президентом України
  • накази і постанови
  • укази і постанови
  • накази і розпорядження
  • укази і розпорядження
 278. Які акти видають міністерства та інші центральні органи виконавчої влади
  • укази
  • накази
  • постанови
  • розпорядження
 279. В якому нормативно-правовому актів надається офіційне визначення адміністративного договору
  • Кодекс України про адміністративні правопорушення
  • Кодекс адміністративного судочинства України
  • Закон України «Про адміністративні договори»
  • Господарський кодекс України
 280. Який із зазначених термінів є найширшим за змістом
  • електронний уряд
  • електронне урядування
  • он-лайн уряд
  • електронний секретаріат
 281. Що розуміється під поняттям «звернення громадян»
  • викладені в письмовій або усній формі заяви і скарги
  • викладені в письмовій формі заяви
  • викладені в письмовій або усній формі пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) і скарги
  • викладені в письмовій формі пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) і скарги
 282.  

  Тема :: Адміністративне процесуальне право України

 283. Що є завданням адміністративного судочинства
  • захист прав, свобод та публічних інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб в порядку адміністративного судочинства
  • справедливе, неупереджене та своєчасне вирішення судом спорів у сфері публічно-правових відносин з метою ефективного захисту прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб від порушень з боку суб’єктів владних повноважень
  • справедливе, неупереджене та своєчасне вирішення публічно-правових спорів в судовому та адміністративному порядку та із застосуванням процедур примирення сторін
  • справедливе, неупереджене та своєчасне вирішення судом спорів з метою ефективного захисту держави у міжнародно-правових відносинах
 284. Якими нормативно-правовими актами регулюється здійснення адміністративного судочинства
  • Конституцією України, Кодексом України про адміністративні правопорушення, міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України
  • Конституцією України, Цивільним процесуальним кодексом України, міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України
  • Конституцією України, Кодексом адміністративного судочинства України та міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України
  • Конституцією України, Адміністративно-процесуальним кодексом України, міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України
 285. Як чинне законодавство визначає поняття адміністративної справи
  • справа, що розглядається в за участю суб’єкта владних повноважень в судовому та позасудовому порядку
  • публічно-правовий спір, переданий на розгляд судів загальної юрисдикції
  • переданий на вирішення адміністративного суду публічно-правовий спір
  • справа за зверненням суб’єкта владних повноважень яка містить ознаки публічно-правового спору
 286. Яка справа згідно чинного законодавства визнається малозначною
  • адміністративна справа, у якій характер спірних правовідносин, предмет доказування та склад учасників тощо не вимагають особистої участі сторін справи для повного та всебічного встановлення її обставин
  • адміністративна справа, у якій характер спірних правовідносин, предмет доказування та склад учасників тощо не вимагають проведення підготовчого провадження та (або) судового засідання для повного та всебічного встановлення її обставин
  • адміністративна справа, у яких заявлено позовну вимогу про відшкодування шкоди у розміні, що не перевищує 200 прожиткових мінімумів для працездатних осіб
  • адміністративна справа, у яких заявлено позовну вимогу про відшкодування шкоди у розміні, що не перевищує 500 прожиткових мінімумів для працездатних осіб
 287. Які дії має вчинити адміністративний суд у разі відсутності закону, що регулює спірні правовідносини
  • зупинити провадження у справі до прийняття закону, що врегулює спірні правовідносини
  • закрити провадження у адміністративній справі
  • виходити із конституційних принципів і загальних засад права
  • застосувати закон, що регулює подібні правовідносини
 288. У яких формах здійснюється адміністративне судочинство
  • у порядку позовного та окремого провадження
  • у порядку позовного та наказного провадження
  • у порядку загального та спеціального позовного провадження
  • у порядку загального та спрощеного позовного провадження
 289. Якою мовою можуть користуватися учасники процесу
  • виключно державною
  • регіональною за згодою сторін
  • рідною з використанням послуг перекладача
  • загальнозрозумілою мовою за ухвалою суду
 290. Хто має право надавати правничу допомогу сторонам справи в адміністративному суді
  • прокурор, інші особи, яким законом надано право звертатися до суду в інтересах іншої особи
  • адвокат
  • законні представники за наявності юридичної освіти рівня «магістр права»
  • працівники центрів надання безоплатної правничої допомоги
 291. У чому полягає принцип відкритості судового процесу в адміністративному судочинстві
  • учасники справи, а також особи, які не брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про їхні права, свободи, інтереси та (або) обов’язки, мають право на апеляційний перегляд справи та у визначених законом випадках - на касаційне оскарження судового рішення
  • судові рішення, що набрали законної сили, є обов’язковими до виконання всіма органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими та службовими особами, фізичними і юридичними особами та їх об’єднаннями на всій території України
  • ніхто не може бути позбавлений права на інформацію про дату, час і місце розгляду своєї справи або обмежений у праві отримання в суді усної або письмової інформації про результати розгляду його судової справи
  • особи, присутні в залі судового засідання, представники засобів масової інформації можуть проводити в залі судового засідання фотозйомку, відео- та аудіозапис з використанням портативних відео- та аудіотехнічних засобів без отримання окремого дозволу суду
 292. Який з перерахованих принципів адміністративного судочинства є галузевим
  • законності
  • змагальності
  • рівності усіх учасників перед законом і судом
  • офіційного з’ясування всіх обставин у справі
 293. Яким актом може бути створено або ліквідовано адміністративний суд
  • указом Президента
  • наказом Державної судової адміністрації
  • рішенням з’їзду суддів України
  • законом
 294. Які повноваження має місцевий адміністративний суд
  • є судом першої інстанції з розгляду справ адміністративної юрисдикції
  • є судом апеляційної інстанції з розгляду справ адміністративної юрисдикції
  • є судом першої та апеляційної інстанції з розгляду справ адміністративної юрисдикції
  • є судом першої, апеляційної та касаційної інстанції з розгляду справ адміністративної юрисдикції
 295. Який суд НЕ здійснює розгляд та вирішення справ в порядку адміністративного судочинства
  • місцевий загальний суд
  • окружний адміністративний суд
  • Верховний Суд
  • Конституційний Суд України
 296. Які правові спори віднесено до адміністративної юрисдикції
  • усі публічно-правові спори
  • усі публічно-правові спори, які пов’язані із здійсненням владних управлінських функцій
  • усі публічно-правові спори, які пов’язані із здійсненням владних управлінських функцій, окрім тих, розгляд яких відбувається у порядку інших видів судочинства
  • Кодексом адміністративного судочинства України визначено вичерпний перелік публічно-правових спорів, які розглядаються і вирішуються в порядку адміністративного судочинства
 297. Який з перерахованих спорів підлягає розгляду в порядку адміністративного судочинства
  • з приводу обчислення, призначення, перерахунку, здійснення, надання, одержання пенсійних виплат
  • щодо накладення адміністративних стягнень
  • щодо оскарження дій та бездіяльності Верховної Ради України при прийнятті Законів України
  • про банкрутство
 298. У яких випадках суб’єкт владних повноважень може звертатися з адміністративним позовом до іншого суб’єкта владних повноважень з приводу реалізації компетенції у сфері управління, у тому числі делегованих повноважень
  • виключно у випадках, прямо передбачених Кодексом адміністративного судочинства України
  • виключно у випадках, прямо передбачених законами
  • виключно у випадках передбачених законами чи адміністративним договором
  • в будь-яких випадках, коли позивач вважає, що є конфлікт на основі реалізації управлінських функцій між суб’єктами владних повноважень
 299. У якому нормативно-правовому акті міститься законодавче визначення поняття «адміністративний договір»
  • Законі України «Про адміністративні договори»
  • Цивільному кодексі України
  • Кодексі адміністративного судочинства України
  • у жодному
 300. Яким чином здійснюється правове регулювання порядку укладення та виконання адміністративних договорів
  • виключно нормами публічного права
  • виключно нормами приватного права
  • нормами приватного права із субсидіарним застосуванням норм публічного права;
  • нормами публічного права із субсидіарним застосуванням норм приватного права
 301. Які з перерахованих договорів є адміністративними
  • контракти з керівниками підприємств, установ, організацій, що є у державній чи комунальній власності
  • договори між органами місцевого самоврядування про перерозподіл окремих повноважень і власних бюджетних коштів
  • договори про закупівлю товарів, робіт, послуг для потреб самого суб’єкта владних повноважень
  • договори оренди державного або комунального майна
 302. Які з перерахованих спорів НЕ належать до юрисдикції адміністративних судів
  • про примусову госпіталізацію до протитуберкульозного закладу
  • про примусове видворення іноземців та осіб без громадянства за межі України
  • про обмеження щодо реалізації права на мирні зібрання
  • про примусовий розпуск (ліквідацію) об’єднання громадян
 303. Хто з перерахованих осіб НЕ є учасником адміністративного процесу
  • суддя
  • треті особи
  • експерт з питань права
  • судовий розпорядник
 304. Хто з перерахованих осіб відноситься до учасників справи
  • представник
  • свідок
  • експерт
  • позивач
 305. З якого віку за загальним правилом для фізичних осіб наступає адміністративна процесуальна дієздатність
  • 14 років
  • 16 років
  • 18 років
  • 21 рік
 306. Яку функцію здійснює прокурор в адміністративному процесі
  • підтримання державного обвинувачення в суді
  • нагляд за дотриманням законів адміністративним судом та учасниками процесу
  • представництво інтересів громадянина або держави в суді у випадках, визначених законом
  • надання правової допомоги адміністративному судові у вирішенні справи
 307. Ким встановлюється Граничний розмір компенсації за судовим рішенням витрат сторін та їхніх законних представників, що пов’язані із прибуттям до суду
  • Кабінетом Міністрів України
  • Радою суддів України
  • Міністерством юстиції України
  • Радою адвокатів України
 308.