Волинський національний університет імені Лесі Українки

Центр інноваційних технологій та компютерного тестування

Тест ::: 033 Філософія / Філософія, суспільна аналітика

Розробники:
Дата генерації: 02.07.2024

  Тема :: Філософська пропедевтика

 1. Філософська антропологія - це
 2. Вища форма відображення є
 3. Три форми суспільної свідомості
 4. Суб’єктивний ідеалізм визнає єдино існуючою
 5. Усі форми ідеалізму об’єднує визнання первинності
 6. Матеріалізм пов’язаний з
 7. Ідеалізм, переплітається з
 8. Всі послідовні матеріалісти визнавали й визнають
 9. Агностицизм
 10. Соціальною передумовою виникнення ідеалізму було
 11. Філософія в науковому пізнанні та суспільному житті виконує ряд важливих функцій
 12. Назвіть форму суспільної свідомості, в основі якої лежить поведінка
 13. Основним критерієм істини в сучасній версії класичної концепції істини є
 14. Який з варіантів розкриває найбільш повно сутність пізнання?
 15. Найширша єдність протилежностей, якою коли-небудь оперувала філософія
 16. Який із зазначених законів є законом діалектики?
 17. Залежно від розв’язання основного питання філософії виділяються філософські напрями
 18. На рівні філософського мислення проблема "людина і світ" виступає як
 19. Міфологічний світогляд ґрунтувався…
 20. Сутність свідомості
 21. В межах свого основного питання філософія виділяє дві взаємопов’язані між собою сторони
 22. Філософія – це
 23. Світогляд - це система
 24. Світогляд…
 25. Філософію та науку поєднує…
 26. Онтологія - це вчення про
 27. Філософськими розділами є…
 28. Центральною, світоглядною проблемою є проблема
 29. Система поглядів, що визнає цінність людини як особистості, її право на волю, щастя, розвиток і прояв своїх здатностей, що вважає благо людини критерієм оцінки соціальних інститутів, а принципи рівності, справедливості – бажаною нормою відносини між людьми
 30. Твердження, яке сприймається без доведення називається
 31. Філософське вчення про цінності
 32. Спосіб міркування, при якому часткові висновки робляться з положень загального характеру
 33. Тип світогляду, суттю якого є абсолютизація позиції окремого індивіда в його протиставленні суспільству та світу в цілому
 34. Перші філософські школи, вчення виникли в
 35. Підхід у філософії, який стверджує, що рушійною силою розвитку будь-якої сутності є внутрішні протиріччя
 36. Яке пізнання засноване на відчутті?
 37. Філософський термін, що позначає те, що існує саме по собі і тотожне саме собі
 38. Що з перерахованого не є законом діалектики
 39. Характеристика знання як обґрунтованого, доказового, щирого, безперечного
 40. Процес засвоєння людиною певної системи знань, норм і цінностей, що дозволяють їй функціонувати у якості повноправного члена суспільства, що має як стихійні, так і цілеспрямовані форми
 41. Філософське вчення, що визнає безсумнівною реальністю тільки суб’єкта, і оголошує все інше існуюче лише в його свідомості
 42. Інтуїція - це
 43. Неадекватне сприйняття, розуміння дійсності
 44. Соціальна стратифікація – це
 45. Яке філософське вчення ставить під сумнів можливість достовірного пізнання дійсності?
 46. Основною причиною для зміни формацій у формаційному підході є
 47. Напрямок у теорії пізнання, що віддає пріоритет досвіду як головній формі пізнання
 48. Виділіть ту форму, яка не відноситься до раціонального освоєння дійсності
 49. Розділ філософії, що вивчає історичні типи філософії
 50. Поняття, що характеризує міру можливості прояву події
 51.  

  Тема :: Філософія ХIХ-ХХ ст

 52. Положення про абсолютну свободу людини, її самотність, про пограничну ситуацію, яка здатна відкрити дійсну сутність людини, обгрунтовувалися у філософії
 53. Принципи верифікації та фальсифікації є характерними для напряму філософії
 54. Центральним поняттям філософського вчення А.Бергсона є «життєвий порив». Його пізнання можливе за допомогою
 55. Неотомізм - це
 56. Процес виникнення, становлення і розвитку світу має три етапи еволюції, а також два види енергії («тангенціальна» і «радіальна») дають імпульс еволюції і визначають її джерело відповідно до вчення
 57. Автором термінів «архетип», «колективне несвідоме» є
 58. Вчення про інтуїцію і твердження про неспроможність раціонального знання належить
 59. Вкажіть два стрижні культури та їх уособлення за Ф.Ніцше
 60. Автором концепції Надлюдини є
 61. Автором творів «Антихристиянин», «Так казав Заратустра» є
 62. Реальний світ складається з двох частин – світу феноменів та волі. Соціальний світ – сфера проявів світової волі по утвердженню життя через примус людей діяти в життєтворчому напрямі, але без плану і мети. Такою є думка відомого філософа
 63. Основним поняттям філософії Шопенгауера є
 64. Вчення А.Шопенгауера отримало назву
 65. Екзистенціальному погляду на людину відповідає твердження про те, що
 66. Ж.-П.Сартр, обгрунтовуючи діалектику, стверджував:
 67. Розробив вчення про ноосферу – сферу розуму
 68. Автором „Листів до братів-хліборобів" є
 69. До якого філософського напряму належать: Камю, Сартр, Хайдеггер?
 70. Хто з вчених 19 – поч. 20 ст. перший в українській і один з перших у європейській літературі розробляє тему праці
 71. Засновником філософії психоаналізу є
 72. Хто розділяв концепцію "Я" на: свідоме, несвідоме, підсвідоме?
 73. Головними питаннями його філософії є: бути чи не бути?, що відповідає назві однієї з його книг
 74. У структурі особистості З.Фрейд виокремлює
 75. Представники якого напряму вважають, що філософія має стати загальним методом вирішення проблем, що постають перед людьми в різних життєвих ситуаціях, які виникають у мінливому світі
 76. Напрям, якому властиве зведення закономірностей розвитку людського суспільства до закономірностей біологічної еволюції, а також проголошення принципів природного добору, боротьби за існування й виживання найбільш пристосованих як визначальних у громадському житті
 77. Релігійний напрям у філософії, що визнає особистість первинною творчою реальністю і розглядає світ як вияв творчої активності верховної особистості - Бога
 78. Процеси самоорганізації й системності вивчаються
 79. Яка основна форма подолання відчуження за Е.Фроммом
 80. Вчення про те, що процес розвитку характеризується наявністю якоїсь наперед запланованої мети називається
 81. Відповідно до якої філософської концепції, простір і час не є самостійними сутностями, а особливими відносинами між об’єктами й процесами існуючого світу
 82. Вчення про відсутність реального об’єктивного зв’язку між явищами, що мають причинно-наслідковий характер
 83. Концепція, що розглядає в якості переважну тенденцію до зближення двох соціальних систем - капіталістичної й соціалістичної
 84. Філософська концепція, що заперечує випадковість і визнає об’єктивність причинно-наслідкового зв’язку
 85. Виберіть основну форму відчуження з погляду марксистської концепції
 86. У питаннях релігії марксизм займає позицію
 87. Хто з філософів є представниками екзистенціалізму?
 88. Що не є характерною рисою сучасної європейської філософії
 89. Основними джерелами марксизму стали
 90.  

  Тема :: Філософія Нового Часу

 91. Кому з філософів належить думка "Якби Бога не було, його слід було б вигадати"
 92. Теорії "супільного договору" дотримувався
 93. Кому належить думка про те, що дух законів є співвідношенням законів історії та природних обставин?
 94. Засновником емпіризму був
 95. Хто з філософів Нового часу розвивав сенсуалістичне вчення про душу людини як «чисту дошку»?
 96. Для філософської думки України характерні
 97. Автором філософської концепції "кордоцентризму", який говорив, що реальність складається з ноуменального, реального, феноменального світів є
 98. Для класичної доби української філософії характерний
 99. Перший з українських мислителів дав глибокий і всебічний аналіз проблеми взаємозв’язку мови і мислення
 100. Позиція якого з перерахованих нижче філософів може бути охарактеризована як суб’єктивний ідеалізм?
 101. Хто є автором вислову "Мислю, отже, існую"
 102. "Існувати - значить бути сприйнятим". Хто з філософів 18 ст. є автором цієї тези
 103. До найвидатніших діячів французького Просвітництва відноситься
 104. Хто із представників німецької класичної філософії вплинув на формування матеріалістичної позиції Маркса
 105. Автор тези "Дві речі наповнюють душу завжди новим й усе більше сильним подивом і благоговінням чим частіше й триваліше ми міркуємо про них, - це зоряне небо й моральний закон у мені"
 106. Концепція трьох сходинок пізнання за Кантом складається з
 107. Родоначальником німецької класичної філософії вважається
 108. Хто в основі філософського вчення вбачав суб’єктивно – ідеалістичний принцип – абсолютна свідомість "я"
 109. Хто був автором книги "Дослід про людський розум"
 110. Хто з німецьких філософів відкинув "річ у собі" і створив систему суб’єктивної ідеалістичної діалектики
 111. Хто з вчених взяв за основу власного філософського вчення проблему мови
 112. Основним напрямком філософії Нового часу є
 113. Перший щабель суспільної організації за Гегелем
 114. Якими поняттями пояснюється процес розвитку природи за Шеллінгом
 115. Хто із представників німецької класичної філософії примкнув до прихильників романтичної школи
 116. Родоначальник німецького класичного ідеалізму
 117. ...створив першу в історії думки розгорнуту систему діалектичної логіки
 118. Органом розумного пізнання ... визнавав безпосереднє споглядання істини розумом, тобто "інтелектуальну інтуїцію"
 119. Найціннішим надбанням його філософії була діалектика
 120. Хто з філософів стверджує, що природа існує не сама по собі, а щоб здійснювати діяльність "Я"
 121. Природа - це жива істота. Вона одухотворена, уважав
 122. "Процес пізнання тим більший, чим більше розум прагне до розуму," - стверджував... у своїй філософії
 123. "Не тільки все складне може привести до простого, але просте може стати складним", - підкреслює
 124. ...виходив з поняття "природа - це Бог"
 125. Хто з філософів Нового часу довів, що людська воля можлива
 126. Автор вислову: "Абсолютне знання є поняття, що має предметом і змістом саме себе і є своєю власною реальністю"
 127. Автор рядків: "Філософія є єдністю мистецтва та релігії"
 128. Автор слів: "Світ - обитель страждання"
 129. Бекон вважав, що в процесі пізнання людині перешкоджають хибні уявлення - "примари". Яка з відповідей не є правильною
 130. Який засіб абсолютного пізнання вважав Спіноза універсальним?
 131. Чиє вчення є вищим досягненням німецької класичної філософії у розвитку діалектики
 132. Хто з німецьких філософів притримувався матеріалістичних поглядів та критикував релігію
 133. Хто з філософів Нового Часу формував раціоналістичну тенденцію філософії?
 134. Хто є засновником німецької класичної філософії?
 135. За характером філософія Л.Фейєрбаха
 136. Що є в центрі філософської уваги Фіхте?
 137. Кому належать філософські праці "Критика чистого розуму", "Критика практичного розуму"
 138. Філософ, який розпочав філософію Нового часу
 139. Який принцип є головним для всієї філософії І.Канта
 140. Продовжте речення. "Істинна філософія за Фейєрбахом повинна мати характер..."
 141.  

  Тема :: Філософія Стародавнього Сходу

 142. Уявлення про "шляхетну людину" як ідеальну особистість розробив
 143. Поняття давньокитайської філософії, яке означає жіночий, темний і пасивний першопочаток
 144. Центральне поняття буддизму і джайнізму, яке означає вищий стан, мету людських прагнень
 145. Поняття Давньокитайської філософії яке означає чоловічий, світлий і активний перешопочаток
 146. Ім’я засновника світової релігії, яке означає пробуджений, просвітлений
 147. Характерною особливістю філософії Стародавнього Сходу є
 148. У Давньоіндійській філософії всесвітній закон залежності майбутніх перероджень від суми хороших і поганих діянь
 149. Дао – основне поняття, вчення якого філософа
 150. Метою нірвани в буддизмі є
 151. «Чотири благородні істини» - основні положення філософської системи
 152. В китайській філософії світлим початком є
 153. Методологія пізнання в Стародавньому Китаї розвивалася у двох напрямках
 154. Центральним поняттям конфуціанства є…
 155. Назвіть староіндійську філософську школу
 156. Поняття в давньоіндійській філософії, яке означує першооснову абсолютну першопричину світу
 157. Коловерть життя в індійській філософії
 158. Школа психології в Стародавній Індії
 159. Основні положення якої філософської системи носили назву "чотири благородні істини"
 160. Література, що завершує кінець Ведичного періоду в Індії
 161. Ортодоксальна школа логіки в Стародавній Індії
 162. Верховне божество в китайській філософії (найвищий правитель Божество неба)
 163. Один з найважливіших напрямків розвитку філософської думки в Китаї, поряд з конфуціанством
 164. Основоположник буддизму
 165. Ортодоксальна школа пізнання світу
 166. Вчення, що різко критикувало й не приймало конфуціанство
 167. Ортодоксальна школа ритуалів в Індії
 168. Щабель пізнання в індійській філософії
 169. Неортодоксальне вчення в Індії
 170. Один з найважливіших напрямків розвитку філософської думки в Китаї
 171. Давньоіндійське матеріалістичне філософське вчення
 172. Давньокитайський філософ (III-IV ст.В.С)
 173. Основне місце в конфуціанстві займали
 174. У китайській філософії, на відміну від індійської та давньогрецької…
 175. В центрі уваги філософії Давнього Китаю були
 176. Представники напряму локаята й чарвака, вплинули на розвиток індійської філософської думки
 177. Вайшешика розробила
 178. Вчення Локаята (чарвака) тяжіло до
 179. Ньяя критично тлумачила традиційні для Стародавньої Індії філософські проблеми
 180. Засновником школи Вайшешика вважають
 181. Дуалістична точка зору визнає…
 182. У гносеології міманси розрізняються два типи пізнання
 183.  

  Тема :: Антична філософія

 184. Що є дійсним буттям за Арістотелем
 185. Римський філософ, автор «Моральних листів до Луцилія», представник стоїцизму
 186. Автором слів «Платон мені друг, але істина дорожча» є
 187. Ідея Платона, що вартує понад усе, вище інших ідей
 188. Найбільш відомий учень Парменіда
 189. Сутність етичного вчення Епікура
 190. Кому належить думка, що «ідея є сутність матеріальної речі, тому не можна відривати ідеї від речі»
 191. В діалозі Платона «Держава» виокремлено один з класів суспільства (вкажіть який)
 192. Основна категорія філософії Платона
 193. Другий видатний мілетський філософ, можливо учень Фалеса, що вивчав природу
 194. Грецький філософ Платон твердив
 195. Початок усього сущого за Анаксименом
 196. Поняття в давньогрецькій філософії, що виражає першопричину усього сущого
 197. Основним принципом давньогрецької філософії був
 198. Основою всього сущого Фалес уважав
 199. За Демокрітом, ... - це речовина, що складається із дрібних, найбільш рухливих вогненних атомів
 200. За Демокрітом, буття - це дещо гранично просте, неподільне, непроникне
 201. Великим кроком на шляху розвитку онтологічного підходу у вирішенні філософських проблем є атомізм... (якого філософа)
 202. Давньогрецьке поняття, що виражає відсутність виходу, складність в розумінні і поясненні
 203. Трактати якого філософа присвячені доказу ілюзорності руху
 204. Хронологічні рамки розвитку античної філософії
 205. Центральне поняття елейської філософії
 206. Хто розглядав вогонь як субстанціально-генетичний початок
 207. Невизначене, вічне й нескінченне, постійна рухлива першооснова усього сущого
 208. Головне питання давньогрецької філософії
 209. Основоположником грецької філософії
 210. Хто з античних філософів є автором даного висловлення: «Цей космос, один і той же для всіх, не створив ніхто з богів, ніхто з людей, але він завжди є і буде вічно живим вогнем...» ?
 211. Хто в історії філософії першим визначив філософію як вчення про першопричини, перші принципи загальних початків буття?
 212. Представником Мілетської школи не є
 213. Хто з давньогрецьких філософів уважав повітря початком усього сущого?
 214. Хто з давньогрецьких філософів проголосив принцип: «Людина є мірою всіх речей»?
 215. Хто з філософів є автором наступного афоризму: «Я знаю, що я нічого не знаю, але й інші не знають навіть і цього».?
 216. Принцип «буття є – небуття немає» у філософії сформулював
 217. Хто з філософів доводив тезу про те, що «людина є політична тварина», наділена розумом?
 218. Платон писав свої твори у формі
 219. Хто з античних філософів є автором атомістичного трактування буття
 220. Хто, як прийнято вважати, першим увів до науки термін «філософія»?
 221. Кому з давньогрецьких мислителів належить твердження, що «Все суще є число»?
 222. Хто був вчителем Аристотеля
 223. Хто із філософів принципово не писав своїх трактатів, стверджуючи, що текст спотворює справжній зміст судження
 224. Хто твердив, що першою речовиною світу є вогонь
 225. Хто в своїй філософській праці " Про природу " доводив, що першою речовиною світу є апейрон ?
 226. Кому належить думка про матеріалістичну будову світу?
 227. Хто з грецьких філософів пропагував просте життя, живучи в бочці?
 228. Хто з філософів вважав, що ідеальна держава повинна відповідати природі людини/структурі душі?
 229. Перехід від міфологічного мислення до філософського здійснив?
 230. Хто з філософів вважав, що першоречовиною світу є апейрон?
 231. Хто був автором такого твердження: «буття є, а небуття немає"
 232. До якого напряму античної філософії можна віднести Демокріта?
 233. Хто з давньогрецьких філософів належить до Елейської школи
 234.  

  Тема :: Філософія Середньовіччя і Відродження

 235. Автором "Слова про закон і благодать" є
 236. Хто першим із представників епохи Відродження прийшов до висновку про незліченність світів, а також про існування в них життя
 237. Реалізм у філософії Середньовіччя означав
 238. Спосіб пізнання, суть якого, – передача людям істин, що виходять від Бога і відображають його волю, називається
 239. Проблема доказу буття Бога була однією з центральних для
 240. Автором висловлювання "віруй, щоб розуміти" був
 241. Головна теза християнської мудрості «вірю, тому що абсурдно» належить
 242. Хто з філософів, використавши теорію Арістотеля, сформулював п’ять доведень буття Бога
 243. Висловлювання Августина «хочу зрозуміти Бога і душу. - І нічого більше? – Зовсім нічого» характерне філософському періоду
 244. Креаціонізм – це
 245. Теоцентризм означає
 246. Обмеження або придушення чуттєвих бажань, добровільне перенесення фізичного болю чи самотності - це
 247. Визначте, яка з ознак є характерною для філософії Середньовіччя
 248. Автором праці "Володар" ("Цар") є
 249. Назвіть філософів доби Відродження, які розглядали соціальні питання
 250. Творцем геліоцентричної картини світу є
 251. Філософ Відродження, який усвідомлював безконечність природи Всесвіту
 252. Який філософський напрям розвивав Дж.Бруно
 253. Видатним представником гуманізму північного Відродження був
 254. Італійський поет, основоположник гуманізму, критик схоластики
 255. Світська світоглядна позиція епохи Відродження, яка протистояла схоластиці і духовному пануванню церкви
 256. Італійський поет автор "Божественної комедії"
 257. Геліоцентризм – це
 258. Вчення пантеїзм стверджує
 259. Головною ідеєю епохи Відродження є
 260. Не характерним для епохи Відродження є
 261. Філософія епохи Відродження характеризується
 262. Вчений, чия філософія сьогодні широко використовується протестантськими й католицькими богословами
 263. Найпоширеніша й небезпечна для середньовічного християнства течія
 264. Хто з філософів належав до напряму номіналізму?
 265. Напрямок у середньовічній філософії, що вважав поняття лише іменами
 266. Назвіть філософа, що не є вченим філософії епохи Відродження
 267. Назвіть основного систематизатора середньовічної схоластики
 268. Автором твору "Місто сонця" є
 269. Один з найвідоміших творів Аврелія Августина
 270. Хто з філософів не є представником Середньовічної філософії
 271. Основним напрямком Середньовічної філософії є
 272. Автором "Утопії" є
 273.  

  Тема :: Філософія, її походження, проблематика та функції

 274. Філософія - це
 275. Основними елементами світогляду є
 276. Рисами філософського світогляду є
 277. Свідомість трактується як надсвітове начало у якій філософській традиції
 278. Який філософський напрям заперечує пізнаваність світу
 279. Дуалізм – це
 280. Монізм - це
 281. Світоглядна функція філософії полягає в тому, що
 282. Ідеалізм - це
 283. Матеріалізм - це
 284. Філософи, які вважають свідомість первинною, а матерію вторинною є прихильниками
 285. Філософи, які вважають матерію первинною, а свідомість вторинною є прихильниками
 286. Об'єктивний ідеалізм
 287. Суб'єктивний ідеалізм
 288. Онтологія вивчає
 289. Властивість матеріальних тіл мати тривалість і послідовність у розвитку - це
 290. Властивість матеріальних тіл мати протяжність і займати певне місце серед інших тіл – це
 291. Атрибутами матерії є
 292. Способом існування матерії є
 293. Свідомість - це форма відображення дійсності притаманна
 294. Особистість – це
 295. Творчість – це
 296. Діалектика - це вчення про
 297. Найбільш загальні фундаментальні поняття
 298. Істотний, необхідний, повторюваний, стійкий зв'язок між явищами і процесами називається
 299. Закони діалектики є
 300. Джерелом пізнання, згідно раціоналізму, є
 301. Об'єкт пізнання - це
 302. Логічне пізнання характеризують
 303. Суб'єктами пізнання виступають
 304. Існують такі два рівні наукового пізнання
 305. Абсолютна істина - це
 306. Критерієм істинності знань є
 307. Теорією наукового пізнання є
 308. Наукове припущення, що потребує додаткового обгрунтування – це
 309. Метод розкладу цілого на частини - це
 310. Поєднання виокремлених в аналізі елементів досліджуваного об'єкта в єдине ціле - це
 311. Об'єктом соціальної філософії є
 312. Суспільство – це
 313. Сутність суспільства – це
 314. Соціальний антагонізм - це
 315. Під еволюцією розуміють
 316. Соціальний конфлікт виникає
 317. Соціальна група – це
 318. Історична необхідність – це
 319. Глобальні екологічні проблеми людства обумовлені суперечностями в системі
 320. Цивілізація - це
 321. Міжнародною громадською організацією, яка досліджує глобальні проблеми людства є
 322.