Волинський національний університет імені Лесі Українки

Центр інноваційних технологій та компютерного тестування

Тест ::: 071 Облік і оподаткування / Облік і оподаткування

Розробники:
Дата генерації: 03.06.2022

  Тема :: ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК

 1. До основних засобів належать активи:
 2. Первісна вартість основних засобів – це:
 3. Сума сплачених грошових коштів або справедлива вартість інших форм компенсації за актив, на час його придбання або створення – це:
 4. Очікуваний період часу, протягом якого необоротні активи будуть використовуватися підприємством або з їх допомогою буде виготовлено (виконано) очікуваний обсяг продукції, робіт, послуг і нараховуватимемо амортизацію – це:
 5. Виробнича ставка амортизації використовується у:
 6. Для контролю за збереженням основних засобів та організації облікового процесу кожному об’єкту основних засобів присвоюють:
 7. Яким документом оформляється надходження ОЗ на підприємство:
 8. Коли і ким оформляється акт прийому-передачі:
 9. Які дані відсутні в інвентарній картці:
 10. Виберіть правильний зміст господарської операції: Дт 152 кт 631:
 11. Амортизація –це ...:
 12. До методів нарахування амортизації не належать:
 13. Як називається метод здійснення ремонтних робіт ОЗ, коли всі види ремонтних робіт виконує стороння організація і підприємство замовник здійснює оплату за виконані і прийняті по актам ремонтні роботи:
 14. Капітальні інвестиції – це:
 15. Підрядний спосіб здійснення ремонту основних засобів означає, що:
 16. Об’єктами обліку на субрахунку 111 “Бібліотечні фонди” є:
 17. На що перетворюються об’єкти обліку природних ресурсів у момент їх видобування:
 18. Для нарахування амортизації на інші необоротні активи використовуються такі методи, як:
 19. Згідно НП(с)БО 8 “нематеріальні активи” – це:
 20. Який нормативний документ визначає порядок визнання і обліку нематеріальних активів:
 21. Який з наведених договорів не підтверджує переходу виконавчих прав на нематеріальні активи:
 22. За якою вартістю приймаються на облік нематеріальні активи у випадку їхнього придбання за грошові кошти:
 23. Дайте визначення поняття ноу-хау:
 24. Дайте визначення поняття гудвілу:
 25. Довгостокові фінансові інвестиції з права власності поділяються на такі види:
 26. Згідно НП(с)БО 12, довгострокові фінансові інвестиції з права власності обліковуються у підприємства-інвестора на дату балансу за справедливою вартістю, якщо:
 27. Оренда – це:
 28. Виробничі запаси визнаються активами за таких умов:
 29. Придбані або вироблені запаси зараховуються на баланс підприємства за:
 30. Первісна вартість запасів, виготовлених власними силами, дорівнює:
 31. Якщо є розбіжності кількості та якості з даними супроводжуючих документів постачальника, а також для матеріалів, що надійшли без платіжних доручень, складають:
 32. Коли виробничі запаси надходять до складу без рахунків фактур, то такі поставки називаються:
 33. У скількох примірниках складається накладна:
 34. Накладна-вимога являє собою:
 35. Для правильної організації обміну комірник повинен на кожний номенклатурний номер запису оформлювати документ, що носить назву:
 36. Дебетове сальдо за 23 рахунком – це:
 37. На рахунку 26 ведеться облік:
 38. Метод ідентифікованої собівартості вибуття запасів передбачає:
 39. Оцінка запасів за методом ФІФО базується на припущенні, що:
 40. Матеріали, доставлені автотранспортом, оприбутковуються на підставі:
 41. Якою кореспонденцією відображається надходження виробничих запасів із власного виробництва:
 42. Дайте визначення поняття «товари»:
 43. Який метод оцінки товарів є найбільш поширеним, який застосовується підприємствами торгівлі при їх вибутті:
 44. Звіт касира – це:
 45. Хто встановлює ліміт залишку готівки в касі:
 46. Як ведеться облік операцій в національній та іноземній валюті у касовій книзі:
 47. Поточний рахунок – це:
 48. Акредитив – це
 49. У відповідності з національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку дебіторська заборгованість поділяється на …:
 50. Який документ є лишнім у переліку при реалізації продукції:
 51. За яких умов видається готівка під звіт з каси установи:
 52. Яку суму витрат на відрядження за добу має право включити бухгалтер до витрат підприємства згідно Податкового кодексу:
 53. Власний капітал – це:
 54. Пайовий капітал – це:
 55. Вилучений капітал – це …:
 56. Емісійний дохід це:
 57. Аналітичний облік неоплаченого капіталу ведеться:
 58. Дайте вірне визначення поняттю «Неоплачений капітал»:
 59. Оцінку майнових внесків засновників можуть здійснювати:
 60. Забезпечення – це:
 61. Якщо підприємство одержало довгостроковий кредит чи уклало угоду фінансової оренди, частина його довгострокових зобов’язань, яку за умовами кредитної чи орендної угоди необхідно сплатити протягом 12 місяців з дати балансу, повинна бути перекласифікована у:
 62. Метод приведення номінальної вартості облігацій до ринкової – це :
 63. Амортизація премії за облігаціями – це:
 64. Поточні зобов’язання – це?
 65. На субрахунку 631 відображаються:
 66. При наданні послуг, виконанні робіт підставою для здійснення розрахунків є:
 67. Платник податку з доходів фізичних осіб має право на зменшення суми загального місячного оподаткованого доходу на суму:
 68. Ставка оподаткування доходів фізичних осіб становить:
 69. Допомога з тимчасової непрацездатності нараховується залежно від:
 70. Підставою для нарахування допомоги з тимчасової непрацездатності є:
 71. Заробітна плата це –:
 72. Нарахування заробітної плати працівникам підприємства здійснюється такими кореспонденціями:
 73. Система рахунків бухгалтерського обліку для відображення формування фінансових результатів діяльності підприємства та визначення чистого доходу (прибутку) чи збитку звітного періоду побудована для:
 74. При використанні прямого методу у Звіті про рух грошових коштів послідовно наводяться:
 75. Звіт про власний капітал – це:
 76.  

  Тема :: УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК

 77. Управлінський облік є складовою:
 78. Управлінський облік — це:
 79. Користувачами даних управлінського обліку є:
 80. Вимірники, характерні для управлінського обліку:
 81. Періодичність складання звітності в управлінському обліку:
 82. Що з наведеного не є об'єктом управлінського обліку:
 83. Інформація управлінського обліку обов'язково повинна бути:
 84. Можливість вибору варіанта управлінського рішення з декількох взаємовиключних альтернатив – це вимога:
 85. Що є предметом управлінського обліку?
 86. Яка функція не є функцією управлінського обліку:
 87. Ким регламентується Порядок ведення управлінського обліку:
 88. Ведення управлінського обліку на підприємстві є:
 89. Вичерпані витрати - це:
 90. Які з наведених витрат є вичерпаними:
 91. Витрати періоду - це:
 92. Які з наведених нижче витрат є витратами періоду
 93. Накладні витрати - це:
 94. Які з наведених нижче витрат є основними витратами:
 95. Витрати, що можуть бути змінені внаслідок прийняття управлінських рішень, тобто майбутні витрати:
 96. Які з наведених витрат не є постійними:
 97. Які з наведених витрат не є змінними
 98. Конверсійні витрати - це:
 99. Математичний опис взаємозв'язку між витратами та їх факторами називається:
 100. Системний аналіз функції діяльності з метою визначення технологічного взаємозв'язку між витратами ресурсів та результатом діяльності –це:
 101. При перетині межі релевантності загальна сума постійних витрат:
 102. При збільшенні обсягу діяльності постійні витрати з розрахунку на одиницю продукції:
 103. При збільшенні обсягу діяльності загальна сума змінних витрат:
 104. Процес прийняття рішення щодо вибору проекту з метою найкращого використання обмежених коштів називають:
 105. Не є варіантом альтернативних рішень:
 106. Бюджет, який складається для фактичного обсягу реалізації на основі планових доходів і витрат це:
 107. Графік очікуваних грошових надходжень складається на основі бюджету:
 108. Який з бюджетів не використовується при складанні бюджету собівартості виготовленої продукції:
 109. Бюджетний звіт про фінансові результати складається для:
 110. При здійсненні контролю за виконанням бюджетів складають:
 111. На величину маржинального прибутку впливають:
 112. Трансфертна ціна це:
 113. Трансфертна ціна визначається за допомогою методів:
 114. Безперервний бюджет це:
 115. Етапи організації управлінського обліку:
 116. Форма подання внутрішньої звітності:
 117. В основу обліку за центрами відповідальності покладена класифікація витрат на:
 118. Інтегрована система обліку характеризується:
 119. Переплетена система обліку передбачає:
 120. Підприємство реалізує продукцію за ціною 100 грн за одиницю. Змінні витрати на одиницю - 60 грн. Постійні витрати 30 000 грн. Прибуток, при реалізації 1 000 од. становить, грн.:
 121. Математичний вираз функції витрат:
 122. Поведінка витрат це:
 123. Постійні витрати на одиницю становлять 5 грн при обсязі виробництва 1000 одиниць. Чому дорівнюють постійні витрати на одиницю при обсязі виробництва 3000 одиниць, грн:
 124. Собівартість продукції становить 14,5 грн (постійні витрати 4,6 грн). У разі придбання підприємством продукції у постачальника за ціною 9,0 грн., його загальні витрати на одиницю продукції становитимуть, грн.:
 125. Собівартість, яка складається на основі фактичних витрат за перші три квартали і очікуваних витрат в четвертому кварталі називається:
 126. Ставки розподілу непрямих витрат бувають:
 127. Сума, на яку фактичні непрямі витрати перевищують величину розподілених витрат це:
 128. Підприємство реалізує продукцію за ціною 100 грн за одиницю. Змінні витрати на одиницю – 60 грн, постійні витрати 30 000 грн. Точка беззбитковості в грошовому виразі становить, грн:
 129. Витрати підприємства на виробництво продукції становлять, грн:Матеріальні витрати - 100,Трудові витрати - 350, Амортизаційні витрати - 50, Загальновиробничі витрати - 120,Адміністративні витрати – 240,Витрати на збут – 75.Виробничі витрати становлять, грн.:
 130. Змінні витрати на одиницю продукції – 5 грн. Загальні витрати становлять 940 грн при виробництві 150 од продукції. Скільки становлять постійні витрати при виробництві 250 од, грн:
 131. Змінні витрати на одиницю продукції – 5 грн. Загальні витрати становлять 940 грн при виробництві 150 од продукції. Скільки становлять постійні витрати на одиницю продукції при виробництві 275 од, грн:
 132. Загальні витрати на виробництво продукції становлять 940 грн. Змінні витрати на одиницю продукції – 5 грн, постійні витрати – 190 грн. Яким буде обсяг виробництва продукції, од:
 133. Витрати, що становлять різницю між кількома альтернативними рішеннями це:
 134. Якщо обсяг виробництва перевищує обсяг реалізації продукції, як відрізнятиметься чистий прибуток при методі обліку повних витрат та змінних витрат:
 135. Якщо обсяг виробництва менший за обсяг реалізації продукції, як відрізнятиметься чистий прибуток при методі обліку повних витрат та змінних витрат:
 136. Різниця у прибутках при методі обліку повних і змінних витрат це:
 137. У точці беззбитковості маржинальний прибуток дорівнює сумі:
 138. Диференціальний аналіз передбачає розрахунок доходів і витрат, які:
 139. Витрати підприємства на одиницю продукції становлять: змінні виробничі витрати 360 грн, розподілені постійні виробничі витрати 180 грн, змінні витрати на збут та управління 120 грн, розподілені постійні витрати н збут та управління 150 грн. Якщо націнка становить 150 % змінних витрат, тоді ціна одиниці продукції дорівнюватиме, грн:
 140. Підприємство у звіті про прибутки і збитки відображає обсяг реалізації –200 000 грн, виробничі витрати 80 000 (40% постійні ), адміністративні та збутові витрати 100 000 (60 % змінні). Маржинальний дохід становить:
 141. Очікувана ціна виробу 120 грн, запланований виробничий маржинальний дохід на од. 20 грн. Якою буде собівартість одиниці виробу при методі обліку витрат “таргет-кост”:
 142. Запаси матеріалів на початок бюджетного періоду складають 220 000 кг. Плановий обсяг виробництва становить 265 000 одиниць продукції, на кожну одиницю якої необхідно 1,3 кг матеріалу. Бюджетний обсяг придбання матеріалів становить, кг:
 143. Основна відмінність статичного бюджету від гнучкого бюджету в тому, що статичний бюджет:
 144. Встановлення різних цін для різних клієнтів на одну і ту ж продукцію це:
 145. Запаси на початок бюджетного періоду – 20 000 од. На кінець періоду залишки запасів плануються – 14 500 од, а бюджетний обсяг виробництва планується 59 000 од. Бюджетний обсяг продажу становить, од:
 146. Підприємство планує реалізувати 12 500 од продукції та 33 100 од продукції В. Ціна реалізації одиниці продукції А – 22,4 грн, В – 32,0 грн. Втрати на збут плануються в розмірі 6% від реалізації для продукції А та 8% - для продукції В. Бюджетні витрати на збут становлять, грн:
 147. Основне (золоте) правило бізнесу:
 148. Фінансовий левіридж це:
 149. Показник прибутковості та рентабельності капіталу використовують при оцінці діяльності центру відповідальності:
 150. Підприємство з виробництва цукерок складається з центрів доходів і витрат. Ринкова ціна одиниці продукції 22,5 грн, собівартість – 17,2 грн (60% змінні витрати).
  Трансфертна ціна за методом ринкових цін становить, грн:
 151. Система управління запасами при якій використовують картки для передачі, виробництва і постачання запасів це:
 152.  

  Тема :: ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ В ОПОДАТКУВАННІ

 153. Виберіть податок, який належить до загальнодержавних податків і зборів
 154. Виберіть податок, який належить до місцевих податків і зборів
 155. Платником податку на прибуток підприємств є:
 156. Платником податку на доходи фізичних осіб є:
 157. Платником податку на додану вартість є:
 158. Платником акцизного податку є:
 159. Платниками екологічного податку є:
 160. Платниками податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки є:
 161. Платниками транспортного податку є:
 162. Платниками збору за місця для паркування транспортних засобів є:
 163. Яка кореспонденція відповідає операції "Утримано податок на доходи фізичних осіб із заробітної плати працівників":
 164. Яка кореспонденція відповідає операції "Утримано військовий збір із заробітної плати працівників":
 165. Яка кореспонденція відповідає операції "Нараховано податок на прибуток":
 166. Яка кореспонденція відповідає операції "Нараховано єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування":
 167. Базова ставка податку на прибуток підприємств становить:
 168. Ставка податку на доходи фізичних осіб становить ... відсотків бази оподаткування щодо доходів, нарахованих (виплачених, наданих) у тому числі, але не виключно у формі: заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, які нараховуються (виплачуються, надаються) платнику у зв’язку з трудовими відносинами та за цивільно-правовими договорами.
 169. В якому розмірі встановлюється від бази оподаткування ставка податку на додану вартість по операціях з постачання на митній території України та ввезення на митну територію України лікарських засобів, медичних виробів та/або медичного обладнання?
 170. Ставки податку на додану вартість встановлюються від бази оподаткування в таких розмірах:
 171. Форма податкової звітності про обчислення податку на прибуток називається:
 172. Форма податкової звітності про обчислення екологічного податку називається:
 173. Форма податкової звітності про обчислення акцизного податку називається:
 174. Форма податкової звітності про обчислення податку на додану вартість називається:
 175. Підберіть кореспонденцію до господарської операції: відображено податковий кредит з ПДВ при придбанні ТМЦ у постачальника
 176. Підберіть кореспонденцію до господарської операції: відображено податкове зобов'язання з ПДВ при реалізації готової продукції
 177. Підберіть кореспонденцію до господарської операції: відображено податкові зобов’язання з акцизного податку при реалізації підакцизних товарів
 178. Підберіть кореспонденцію до господарської операції: нараховано екологічний податок
 179. Скільки є груп платників єдиного податку?
 180. Який податок не входить до складу податку на майно?
 181. Форма податкової звітності про обчислення туристичного збору називається:
 182. Форма податкової звітності про обчислення збору за місця для паркування транспортних засобів називається:
 183. Форма податкової звітності про обчислення плати за землю називається:
 184. Форма податкової звітності про обчислення транспортного податку називається:
 185. Яку кількість найманих працівників можуть мати фізичні особи-підприємці 2 групи?
 186. Який граничний обсяг доходу застосовується до фізичних осіб-підприємців 2 групи?
 187. На дату виникнення податкових зобов’язань платник податку зобов’язаний скласти податкову накладну в електронній формі та зареєструвати її
 188. Податкові декларації подаються за базовий звітний (податковий) період, що дорівнює календарному місяцю
 189. Податкові декларації подаються за базовий звітний (податковий) період, що дорівнює календарному кварталу або календарному півріччю
 190. Податкові декларації подаються за базовий звітний (податковий) період, що дорівнює календарному року
 191. Податкові декларації подаються за базовий звітний (податковий) період, що дорівнює календарному року для платників податку на доходи фізичних осіб
 192. Які види податків та зборів встановлені в Україні?
 193. Особа зобов’язана зареєструватися як платник податку на додану вартість у контролюючому органі, якщо загальна сума від здійснення операцій з постачання товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню, нарахована (сплачена) такій особі протягом останніх 12 календарних місяців, сукупно перевищує
 194. Протягом скількох днів підлягає сплаті сума податкового зобов’язання, зазначена платником податку в поданій ним податковій декларації за базовий звітний (податковий) період, що дорівнює календарному місяцю?
 195. До підакцизних товарів не належать:
 196. На які підакцизні товари при ввезенні або реалізації платник податку зобов’язаний скласти в електронній формі акцизну накладну?
 197. Що не є об'єктом та базою оподаткування екологічним податком?
 198. Об’єктом оподаткування транспортного податку є легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п’яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить
 199. Об’єктом оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки є:
 200. База оподаткування об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи - платника податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, зменшується:
 201. Фіксовані ставки єдиного податку встановлюються для фізичних осіб – підприємців 2 групи з розрахунку на календарний місяць:
 202. Підберіть визначення до принципу податкового законодавства України «загальність оподаткування»
 203.  

  Тема :: ЗВІТНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ

 204. Звітність, яка складена на підставі узагальненої інформації про господарські операції однієї юридичної особи – це:
 205. Для новоствореного підприємства перший звітний період може бути:
 206. Річна звітність подається:
 207. До елементів фінансової звітності відносяться:
 208. В Активі Балансу виділяють наступні розділи:
 209. У Пасиві Балансу виділяють наступні розділи:
 210. Нерозподілений прибуток дорівнює:
 211. Собівартість реалізованої продукції дорівнює:
 212. У статті «Інші доходи» відображається:
 213. Фінансові результати від звичайної діяльності визначаються за формулою:
 214. У розділі ІІ Звіту про фінансові результати виділяють наступні елементи операційних витрат:
 215. Діяльність, яка призводить до змін розміру і складу власного та позикового капіталу підприємства – це:
 216. До статей, що відображають рух грошових коштів у результаті операційної діяльності відноситься:
 217. До статей, що відображають рух грошових коштів у результаті інвестиційної діяльності не відноситься:
 218. До статей, що відображають рух грошових коштів у результаті фінансової діяльності відноситься:
 219. Бухгалтерську звітність підписує:
 220. НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» не
  встановлює:
 221. Бухгалтерська звітність є:
 222. Звітним періодом для складання річної звітності є:
 223. Фінансова звітність в Україні складається в таких грошових
  одиницях:
 224. До принципів складання фінансової звітності не належить:
 225. Доречність інформації характеризується:
 226. Статті форм фінансової звітності, за якими відсутні числові значення активів, пасивів, фінансових результатів, відображаються такі:
 227. Форму № 1-ПВ (місячна) "Звіт із праці" подають:
 228. Класично річна фінансова звітність для великих підприємств складається з таких форм:
 229. Звітна форма балансу (звіту про фінансовий стан) в Україні побудована:
 230. Джерелами інформації для складання балансу є:
 231. Для обчислення суми балансу враховується така вартість основних засобів:
 232. До складу річної фінансової звітності згідно з НП(С)БО належать:
 233. Організація, що ліквідується, або реорганізується, складає звітність за типовими формами річної звітності за період:
 234. Розділ балансу «Довгострокові зобовʼязання і забезпечення» належать до:
 235. Розділ балансу «Необоротні активи, утримувані для продажу, тагрупи вибуття» відноситься до:
 236. Скільки розділів в активі балансу:
 237. Скільки розділів у пасиві балансу:
 238. В Україні баланс підприємства складають за методом
 239. Метою складання звіту про фінансові результати є надання користувачам повної, правдивої та неупередженої інформації про:
 240. Хто подає звіт за формою № 4-мтп (місячна):
 241. Розділ ІV Звіту про фінансові результати заповнюють:
 242. Форма № 11-мтп (річна) "Звіт про постачання та використання енергії" містить показники про:
 243. Форма подання управлінської звітності:
 244. Скільки розділів має звіт про фінансові результати:
 245. Звіт про наявність і рух необоротних активів, амортизацію та капітальні інвестиції (Форма № 2-ОЗ ІНВ (річна)) містить інформацію:
 246. Субʼєкти малого підприємництва складають звіт про фінансові результати за формою:
 247. Звіт про рух грошових коштів є формою звітності:
 248. Рух коштів відображається у звіті про рух грошових коштів за такими видами діяльності:
 249. Квартальний Звіт про капітальні інвестиції (Форма № 2-інвестиції (квартальна)) містить інформацію:
 250. Форма № 1-екологічні витрати (річна) містить інформацію про:
 251. Рух грошових коштів – це:
 252. Надходження і видатки грошових коштів, що виникають унаслідок операційної, фінансової та інвестиційної діяльності у Звіті про рух грошових коштів показують:
 253. Якщо рух грошових коштів унаслідок однієї операції містить суми, які належать до різних видів діяльності, то ці суми слід:
 254.  

  Тема :: АУДИТ

 255. Не належить до основних положень, що є складовими частинами методики проведення аудиту:
 256. Належить до основних положень, що є складовими частинами методики проведення аудиту:
 257. Лист-зобов’язання підтверджує згоду аудитора на:
 258. Лист-зобов’язання підписує:
 259. Лист-зобов’язання містить таку інформацію:
 260. Лист-зобов’язання надається:
 261. Українське цивільне законодавство передбачає такі можливості для здійснення діяльності аудиторськими організаціями:
 262. Договір на проведення аудиту має містити такі положення:
 263. Договір на проведення аудиту не має містити такі положення:
 264. Яким документом визначається адресована одному чи декільком конкретним особам пропозиція, що достатньо виразно відображає наміри особи, котра їх зробила, вважати себе такою, що уклала договір із тим адресатом, який прийме цю пропозицію:
 265. Оцінювання фінансових показників за допомогою вивчення вірогідних залежностей між ними- це:
 266. Які існують два види аудиту:
 267. Зовнішній аудит поділяється на:
 268. Проведення аудиту є не обов’язковим для:
 269. Основний документ, який регулює аудиторську діяльность в Україні:
 270. Якою діяльністю аудиторам забороняється безпосередньо займатися:
 271. Для отримання сертифікату аудитора в Україні існує вимога щодо:
 272. Методи нормування праці аудиторів:
 273. Назвіть три варіанти проведення аудиту:
 274. Скільки є рівнів організації нормативного регулювання аудиторської діяльності в Україні:
 275. Частки засновників - аудиторів у статутному капіталі фірми не можуть бути меншими ніж:
 276. Кодекс професійної етики аудиторів України визначає вимоги щодо … :
 277. Яку відповідальність несе керівництво підприємства, що перевіряється:
 278. Чи має право аудитор відмовитись чи надати негативний аудиторський висновок у разі виявлення істотних помилок і шахрайства на рівні фінансової звітності підприємства, які не можуть бути відповідно в ній відображені:
 279. За ознакою контролю із боку аудитора, ризик поділяється на:
 280. За часом виникнення ризик поділяється на:
 281. За ступенем ризиковості, ризик поділяється на:
 282. Якого ризику серед аудиторських не існує:
 283. Батьківщиною незалежного аудиту є:
 284. Аудиторський висновок може бути:
 285.  

  Тема :: АНАЛІЗ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 286. Яка з описаних моделей є мультиплікативною:
 287. Метод ланцюгових підстановок дозволяє:
 288. До якої групи методів належить метод ланцюгових підстановок:
 289. Відносну зміну показників визначають за допомогою:
 290. В якій формі фінансової звітності міститься інформація про величину собівартості реалізованої продукції:
 291. Чим визначається сукупний резерв підприємства:
 292. На чому ґрунтується оцінка економічного зростання підприємства:
 293. Рентабельність продукції обчислюється як:
 294. Які методичні прийоми застосовуються для аналізу рентабельності підприємства:
 295. Що є метою аналізу господарської діяльності:
 296. Показник матеріаловіддачі розраховується як:
 297. Як розрахувати собівартість одиниці продукції:
 298. Який взаємозв'язок існує між обсягами реалізації та сумою прибутку?
 299. Рентабельність продаж – це:
 300. Рентабельність – це:
 301. Відношення залученого капіталу до власного характеризує:
 302. Чим більше значення коефіцієнта автономії та менше значення коефіцієнта фінансового ризику, тим:
 303. Прийом елімінування включає методи:
 304. Під час здійснення факторного аналізу методом ланцюгових підстановок, у першу чергу, підлягають заміні параметри:
 305. Основними факторами впливу на фондовіддачу є:
 306.