Тест ::: 111 Математика / Математика

Розробники:

  Тема :: Аналітична геометрія

 1. При яких значеннях х та у вектори  і  є колінеарними?

  • (2,8)

  • (4,-5)

  • (-8,10)

  • (7,3)

  • (4,0)

 2. Дано точки  і . Знайти відстань від початку координат  до середини відрізка

  • 18

  • 13

  • 3

 3. Дано вектори  . Знайти .

  • 2; 9

 4. Обчислити довжину вектора  , якщо .

  • 9

  • 3

  • 5

  • 15

  • 7

 5. Обчислити довжину вектора .

  • 3

  • 7

  • 4

 6. Знайдіть кут між векторами .

 7. Обчислити скалярний добуток векторів , якщо

  • 2

 8. Знайти косинус кута α між прямими  і .

  • ;

 9. Написати рівняння прямої, яка проходить через точку А(4,3,0) і паралельна вектору (–1,1,1).

 10. Знайти рівняння площини, яка проходить через точки (1,2,–1) , (–1,0,4) , (–2,–1,1).

  • 2 x y 3z+2=0

  • x y+1=0

  • y z 1=0

  • x+z 1=0

  • x y+z+2= 0

 11. Знайти відстань між паралельними площинами

  5 x +3 y –4 z +15=0

  15 x +9 y 12 z 5=0

  • d=2

  • d=4

  • d=5

  • d=

  • d=1

 12. Загальне рівняння площини, що відповідає рівнянню

  • 3 x-2y+5z+2=0

  • 2x-5y+z+1=0

  • x+y+2z-1=0

  • x-2y-z+2=0

  • x+3y-2z+6= 0

 13. Перевірити чи лежить пряма  на площині  4 x +3 y - z +3=0.

  • Лежить

  • Не лежить

  • Такої прямої не існує

  • Такої площини не існує

 14. Написати рівняння еліпса, якщо півосі його відповідно рівні 4 і 2.

 15. Написати рівняння гіперболи, осі якої співпадають з осями координат, якщо відстань між вершинами дорівнює 8, а відстань між фокусами 10.

 16. Скласти рівняння кола, центр якого міститься в точці А(-3;5) і

 17. Яка поверхня задана рівнянням

  • однопорожниний гіперболоїд

  • двопорожниний гіперболоїд

  • параболоїд обертання

  • еліпсоїд

 18. Вияснити тип кривої

  • еліптична

  • параболічна

  • гіперболічна

 19. В паралелограмі  дано вершини А(1,0,1), В(1,2,9), С(5,6,11). Визначити четверту вершину  D .

  • (5,2,3)

  • (8,3,1)

  • (-5,3,7)

  • (5,4,3)

  • (-1,0,2)

 20. Знайдіть таке число k , щоб виконувалась рівність , коли відомо, що вектори  протилежно напрямлені  і .

  • -4

  • 20

  • -1

  • 5

  • 7

 21. Знайти координати вектора , що є колінеарним до вектора  і задовольняє умову .

  • (6,15,5)

  • (-9,12,-3)

  • (-9,3,-12)

  • (3,15,9)

  • (4,0,2)

 22. Обчислити скалярний добуток векторів , якщо

  • 5

  • 9

  • -4

  • 3

  • 6

 23. Обчислити площу паралелограма, побудованого на векторах , що виходять з однієї точки.

  • 13

  • 24

  • 15

  • 3

 24. Обчислити скалярний добуток векторів , якщо

  • 5

  • -4

  • -3

  • 3

  • 6

 25. Через точку М(1,-1,2) провести пряму, паралельну .

 26. Рівняння площини, що проходить через точку (2,3,-1) паралельно до площини :2 x -3 y +5 z -4=0.має вигляд:

  • x+y+z+10=0

  • x+2y+3z-1=0

  • 2x+3y-z+10=0

  • 3x-2y-5z-12=0

  • 2 x-3y+5z+10=0

 27. Знайти точку перетину прямої з площиною x + y -2 z -4=0.

  • A(2,3,0)

  • A(-2,0,-3)

  • A(0,0,0)

  • A(0,1,3)

 28. Написати рівняння площини, яка проходить через точку (3,1,-2) і через пряму .

  • x+y+z+10=0

  • x+2y+3z-1=0

  • 8 x -9 y- 22 z -59 =0

  • 3x-2y-5z-12=0

 29. Написати рівняння параболи, директриса якої має рівняння .

 30. Знайти центр кривої

  • (-1;2)

  • (0;1)

  • (-1;-1)

  • (3;-4)

 31. Знайти довжину вектора , якщо , :

  • 2

  • 3

  • 1

  • -2

  • 5

 32. Дано точки , . Знайти х та у відповідно, якщо

  • (3,1)

  • (-1,-3)

  • (1,3)

  • (2,0)

  • (1;4)

 33. Дано точки  і .Знайти відстань від початку координат  до середини відрізка .

  • 13

  • 2

 34. При якому значенні  вектори  і  колінеарні?

  • 0,3

  • 0,5

  • 1,5

  • 4

 35. Знайти суму векторів  і .

  • (1,0)

  • (-5,7)

  • (1,9)

  • (-3,2)

  • (2,0)

 36. Дано вектори і . Знайдіть довжину вектора .

  • 11

  • 6

  • 13

  • 15

  • 7

 37. Відомо, що вектори  колінеарні. Знайдіть m .

  • -2

  • 3

  • 2

  • 15

  • 1

 38. Знайти координати вектора , якщо , .

  • (1,8,2)

  • (1,2,-1)

  • (-1,0,2)

  • (-1,2,1)

  • (0,1,3)

 39. Знайти довжину вектора , якщо , .

  • 2

  • 1

  • 6

 40. При яких значеннях х та у вектори  і  є колінеарними?

  • (2,8)

  • (4,-5)

  • (-8,10)

  • (7,3)

  • (4,0)

 41. Дано точки  і . Знайти відстань від початку координат  до середини відрізка

  • 18

  • 13

  • 3

 42.  

  Тема :: Дискретна математика

 43. Які речення, з наведених нижче, не є висловленнями?

  • Чи існує число менше за 10?

  • Сніг чорний.

  • ln 1= 0

  • 2- 4=6

  • 2+3 5

 44. Які речення, з наведених нижче, є висловленнями?

  • 3+5=9

  • 4 х = 7

  • Дніпро – велика річка  .

  • Трикутник, у якого всі сторони різні, називається рівностороннім.

  • 2+5х 25

 45. Які речення, з наведених нижче, є висловленнями?

  • = x

  • 4 х  7

  • Дніпро – мала річка .

  • 7 – просте число.

  • 24+х=2

 46. Формули, які на всіх наборах значень своїх атомів набувають значення 1, називають:

  • тавтологіями

  • суперечностями

  • виконуваними

  • нейтральними

  • висловленнями

 47. Формули, які на всіх наборах значень своїх атомів набувають значення 0, називають:

  • тавтологіями

  • суперечностями

  • виконуваними

  • нейтральними

  • тотожно істинними формулами

 48. Формули, для яких значення істинності збігаються в усіх інтерпретаціях цих формул, називають:

  • тавтологіями

  • суперечностями

  • виконуваними

  • нейтральними

  • рівносильними

 49. Оберіть вирази, які відповідають законам ідемпотентності:

 50. Оберіть вирази, які відповідають законам комутативності:

 51. Речення, яке містить змінні і, не будучи висловленням, перетворюється у нього при заміні цих змінних назвами елементів відповідної множини, називають:

  • тавтологією

  • предикатом

  • виконуваним

  • квантором

  • теоремою

 52. Операція кон’юнкції  для висловлень А та В є істинною тоді й тільки тоді, коли:

  • А і В є хибними

  • А і В є істинними

  • А є хибним, а В - істинним

  • А є істинним, а В -  хибним

  • завжди істинна

 53. Операція диз’юнкції  для висловлень А та В є хибною тоді й тільки тоді, коли:

  • А і В є хибними

  • А і В є істинними

  • А є хибним, а В - істинним

  • А є істинним, а В- хибним

  • завжди істинна

 54. Операція імплікації для висловлень А та В є хибною тоді й тільки тоді, коли:

  • А і В є хибними

  • А і В є істинними

  • А є хибним, а В- істинним

  • А є істинним, а В - хибним

  • завжди істинна

 55. Операція еквіваленції  для висловлень А та В є істинною тоді й тільки тоді, коли:

  • А і В одночасно істинні або одночасно хибні

  • А і В є істинними

  • А є хибним, а В - істинним

  • А є істинним, а В - хибним;

  • завжди істинна

 56. Які з наведених формул є рівносильними формулі   ?

 57. Які з наведених формул є рівносильними формулі    ?

 58. У формулі  змінна  називається:

  • зв’язаною

  • вільною

  • не вільна й не зв’язана

  • істинною

  • хибною

 59. У формулі  змінна  називається:

  • зв’язаною

  • вільною

  • не вільна й не зв’язана

  • істинною

  • хибною

 60. Множина, яка не містить елементів, називається:

  • скінченною

  • порожньою

  • універсальною

  • булеаном

  • предикатом

 61. Як задається множина  переліком елементів?

  • перелічуються усі елементи множини у круглих дужках

  • перелічуються усі елементи у квадратних дужках

  • перелічуються усі елементи у фігурних дужках

  • перелічуються усі елементи у стовпчик

  • перелічуються перші три елементи у фігурних дужках

 62. Які з множин не є підмножинами множини {3, 5, 7, 9}?

  • {3, 5}

  • {{3, 5}, 7,  9}

  • {3, 5, 7, 9}

  • Ø

  • {3}

 63. Оберіть вираз, який відповідає означенню операції об’єднання множини А та множини В:

  • А  В  ={ х: x  А \/ х  В}

  • А В  ={ х: x  А /\ х В}

  • А\В = {х: х  А /\ х  В}

  • А  В  =(А \ В)  ( В \ А)

  • А = В В /\  В А)

 64. Оберіть вираз, який відповідає означенню операції перерізу множини А та множини В:

  • А  В  ={ х: x  А \/ х  В}

  • А В  ={ х: x  А /\ х В}

  • А\В = {х: х  А /\ х  В}

  • А  В  =(А \ В)  ( В \ А)

  • А = В В /\  В А)

 65. Як називається операція над множинами А та В , якщо її результат складається з тих і тільки тих елементів, які належать множині А і не належать множині В ?

  • об’єднанням множин А та В

  • перерізом множин А та В

  • різницею множин А та В

  • різницею множин В та А

  • симетричною різницею множин А та В

 66. Як називається операція над множинами А та В , якщо її результат складається з тих і тільки тих елементів, які належать  одночасно множині А та множині В ?

  • об’єднанням множин А та В

  • перерізом множин А та В

  • різницею множин А та В

  • різницею множин В та А

  • симетричною різницею множин А та В

 67. Як називається операція над множинами А та В , якщо її результат складається з тих і тільки тих елементів, які належать хоча б одній із множин А та В ?

  • об’єднанням множин А та В

  • перерізом множин А та В

  • різницею множин А та В

  • різницею множин В та А

  • симетричною різницею множин А та В

 68. Множина А називається підмножиною множини В , якщо:

  • кожен елемент В є елементом множини А

  • кожен елемент А є елементом множини В

  • кожен елемент В є елементом множини А і, навпаки, кожен елемент А є елементом множини В

  • множина В містить елементи множини А

  • множина А містить елементи множини В

 69. Оберіть множини, які є порожніми:

  •   Ø

  •   х: х – дільник числа 100

  •   х: х – буква слова « математика»

  •   х: х – розв’язок рівняння sin x =1

  •   х: х – розв’язок рівняння sin x =2

 70. Дві множини А та В називаються рівними, якщо вони   складаються з:

  • упорядкованих пар

  • однакової кількості елементів

  • одних і тих самих елементів

  • чисел

  • елементів універсальної множини

 71. Множина, елементами якої є всі підмножини множини А , називається:

  • підмножиною множини А

  • універсальною множиною

  • порожньою множиною

  • власною підмножиною множини А

  • булеаном множини А

 72. Оберіть із поданих назв законів алгебри множин той, який відповідає виразам :

  • асоціативний закон

  • дистрибутивний закон

  • комутативний закон

  • закон ідемпотентності

  • закон поглинання

 73. Оберіть із поданих назв законів алгебри множин той, який відповідає виразам :

  • асоціативний закон

  • дистрибутивний закон

  • комутативний закон

  • закон ідемпотентності

  • закон поглинання

 74. Оберіть із поданих назв законів алгебри множин той, який відповідає виразам :

  • асоціативний закон

  • дистрибутивний закон

  • комутативний закон

  • закон ідемпотентності

  • закон поглинання

 75. Оберіть вирази, які відповідають законам де Моргана:

  • А  А = А;   А  А = А

  • А   B = В  А;   А   B  А

  •         

  • В) С = А  С   В  С;

   В) С = (А  С )  (В  С)

  •  =    ;         =

 76. Прямим добутком множин А та В називається:

  • множина спільних елементів А та В

  • множина упорядкованих пар елементів  (а;в), де

  • множина всіх упорядкованих пар елементів  (а;в), де

  • множина всіх упорядкованих пар елементів  (а;в), де

  • множина всіх упорядкованих пар елементів  (а;в), де

 77. Оберіть вираз, який відповідає  означенню операції  декартового добутку множин А та В :

 78. Бінарне відношення , задане на множині , називається на цій множині рефлексивним, якщо:

 79. Бінарне відношення , задане на множині , називається на цій множині антирефлексивним, якщо:

 80. Бінарне відношення , задане на множині , називається на цій множині симетричним, якщо:

 81. Бінарне відношення , задане на множині , називається на цій множині антисиметричним, якщо:

 82. Відношення , задане на множині А, називається на цій множині відношенням еквівалентності, якщо воно:

  • симетричне й транзитивне

  • рефлексивне й транзитивне

  • рефлексивне, антисиметричне й транзитивне

  • антирефлексивне, симетричне й транзитивне

  • рефлексивне, симетричне й транзитивне

 83. Зліченною множиною є:

  • множина всіх дійсних чисел з інтервалу (0,1)

  • множина всіх дійсних чисел з сегменту [0,1]

  • об’єднання скінченої кількості скінченних множин

  • будь-яка підмножина зліченної множини

  • множина еквівалентна множині натуральних чисел

 84. Множина, рівнопотужна множині всіх дійсних чисел з інтервалу (0,1), називається:

  • зліченною

  • континуальною

  • скінченною

  • порожньою

  • впорядкованою

 85. Бінарна операція « * » називається  на множині А асоціативною, якщо

  • : * в) * с = а * * с)

  • : * в) * с = а * * с)

  • : (а+в) * с=а * с+в * с

  • : (а+в) * с=а * с+в * с

  • : а * в = в * а

 86. Бінарна операція « * » називається  на множині А комутативною, якщо

  • : * в) * с = а * * с)

  • : * в) * с = а * * с)

  • : (а+в) * с=а * с+в * с

  • : (а+в) * с=а * с+в * с

  • : а * в = в * а

 87. Знайдіть переріз множин А та В, якщо

  А={х : 2< х < 5 }, В={х: -2 ≤ х <  3 }.

  • А В={х : 2< х <  5 }

  • А В={х : -2< х <  3 }

  • А В={х : -2< х <  5 }

  • А В={х : 2< х <  3 }

  • А В={х : -2< х <  2 }

 88. Знайдіть прямий добуток множин А =  та В = .

  • А В = {(а,в) : (2 < а <  5)  (3 < в <  4) }

  • А В = {(2;3), (2;4), (5;3), (5;4)}

  • А В  = {(а,в) : (2 < а <  5)   (3  в <  4)}

  • А В = {(2;3), (2;4)}

  • А В = {а : (2 < а <  5)   (3  в <  4)}

 89. Кількість  можливих комбінацій з n   елементів  по  k дорівнює:  • nk
 90. Кількість  можливих комбінацій з n   елементів по k   із повтореннями дорівнює:  • nk
 91. Скінчений зв’язний граф, який не містить циклів, називають

  • лісом

  • платоновим

  • деревом

  • повним

  • двочастинним

 92. Скільки існує способів розміщення на полиці 3 книжок?

  • 1

  • 6

  • 3

  • 2

  • 18

 93.  

  Тема :: Лінійна алгебра

 94. Яке з тверджень правильне:

  • сума двох розв’язків неоднорідної системи лінійних рівнянь є розв’язком цієї системи

  • сума двох розв’язків неоднорідної системи лінійних рівнянь є розв’язком відповідної однорідної системи рівнянь

  • різниця двох розв’язків неоднорідної системи лінійних рівнянь є розв’язком відповідної однорідної системи рівнянь

  • сума  розв’язку неоднорідної системи лінійних рівнянь і розв’язку відповідної системи рівнянь є розв’язком однорідної системи рівнянь

 95. В якому випадку ранг квадратної матриці  порядку  дорівнює :

  • якщо

  • якщо  діагональна матриця

  • якщо

  • якщо  

 96. Нехай  – квадратна матриця порядку . Яке з даних тверджень правильне:

  • якщо   , то

  • якщо   , то

  • якщо , то

 97. Нехай  – деяка матриця. Яке з даних тверджень правильне:

  • якщо ненульова матриця, а добуток  визначений, то

  • стовпцевий ранг матриці дорівнює її рядковому рангу

  • сума стовпцевого й рядкового рангів матриці дорівнює

  • сума стовпцевого й рядкового рангів матриці дорівнює нулю

 98. Яке з даних тверджень є правильним:

  • детермінант добутку двох матриць дорівнює сумі їх детермінантів

  • детермінант добутку двох матриць дорівнює добутку їх детермінантів

  • детермінант добутку двох квадратних матриць дорівнює добутку їх детермінантів

  • детермінант добутку двох квадратних матриць дорівнює сумі їх детермінантів

 99. При якому значенні  ранг матриці  дорівнює 1?

  • 5

  • 3

  • 1

  • -2

  • 4

 100. Яка з вказаних матриць є добутком   матриць  і :

 101. Розв’язати матричне рівняння   , якщо . Вказати правильну відповідь.

 102. Розв’язати матричне рівняння   , якщо . Вказати правильну відповідь.

 103. Знайти детермінант добутку матриць    і   :

  • 5

  • 10

  • 13

  • 22

  • -45

 104. Знайти детермінант добутку матриць    і   :

  • -39

  • -8

  • 5

  • 0

  • 7

 105. Знайти детермінант добутку матриць    і   .

  • -85

  • 65

  • 5

  • -99

  • 100

 106. Розв’язати матричне рівняння  , якщо .

 107. Знайти суму компонент розв’язку системи лінійних рівнянь

  • 4

  • 3

  • -3

  • 7

  • 0

 108. Знайти суму компонент розв’язку системи лінійних рівнянь

  • 7

  • 4

  • 5

  • -2

  • -9

 109. Знайти дійсну частину числа .

  • 2

  • 4

  • -3

  • 7

  • 3

 110. Знайти дійсну частину числа .

  • -2

  • 2

  • -3

  • 5

  • 10

 111. Знайти уявну частину числа

  • 8

  • -5

  • -23

  • 9

  • -6

 112. Вказати тригонометричну форму комплексного числа :

 113. Вказати тригонометричну форму комплексного числа :

 114. Знайти остачу від ділення многочлена   на .

  • 54

  • 78

  • -135

  • -133

  • -87

 115. Знайти остачу від ділення многочлена  на .

  • 38

  • 23

  • -54

  • -27

  • 35

 116. Знайти значення третьої похідної многочлена  від 2, не шукаючи самої похідної.

  • 524

  • 336

  • 78

  • -478

  • 264

 117. Знайти значення третьої похідної многочлена  при , не шукаючи самої похідної.

  • 162

  • 65

  • 278

  • 32

  • -24

 118. Знайти кратність кореня   многочлена

  • 1

  • 2

  • 3

  • 4

  • 0

 119. Яка з даних множин вимірних векторів є векторним підпростором арифметичного простору   :

 120. Знайти кратність кореня   многочлена

  • 1

  • 2

  • 3

  • 4

  • 5

 121. Яка з даних множин матриць  є підпростором векторного простору квадратних матриць другого порядку з дійсними елементами:

 122. Яка з даних множин матриць  утворює векторний простір над полем  відносно операцій додавання матриць та множення матриці на число:

 123. Яка з даних множин є лінійно незалежною підмножиною векторного простору :

 124. Нехай векторний простір над полем . векторний підпростір простору . Яке із вказаних тверджень є правильним:

 125. Яка з даних множин матриць  утворює векторний простір над полем  відносно операцій додавання матриць та множення матриці на число:

 126. Яка з даних множин є лінійно незалежною підмножиною векторного простору :  

 127. Нехай векторний простір над полем . Яке із вказаних тверджень є правильним:

 128. Який кут у градусах утворюють вектори  ?

  • 30

  • 45

  • 90

  • 60

  • 75

 129. Чому дорівнює розмірність ортогонального доповнення  до підпростору , якщо ?

  • 2

  • 3

  • 1

  • 0

 130. Чому дорівнює розмірність ортогонального доповнення  до підпростору , якщо ?

  • 1

  • 4

  • 2

  • 3

 131. Чому дорівнює розмірність ортогонального доповнення  до підпростору , якщо ?

  • 4

  • 3

  • 2

  • 1

 132. Чому дорівнює розмірність ортогонального доповнення  до підпростору , якщо ?

  • 4

  • 3

  • 2

  • 1

 133. Лінійний оператор  векторного простору  над полем дійсних чисел в деякому базисі має матрицю . В якому з вказаних випадків оператор  має базис із власних векторів:

 134. Нехай лінійний оператор векторного простору . Яке з вказаних тверджень є правильним:

  • якщо власний вектор оператора  із власним значенням , власний вектор оператора  із власним значенням  і , то вектор є власним вектором оператора  із власним значенням

  • якщо  , власні вектори оператора , які відповідають власному значенню , то  і лінійно незалежні

  • якщо власний вектор оператора  із власним значенням , то також є власним вектором оператора  із власним значенням

  • якщо , то

 135. , . Який із даних векторів є власним вектором оператора :

 136. Який з даних операторів  векторного простору є лінійним, якщо він заданий як функція координат вектора :

 137. Білінійна функція  в деякому базисі  двовимірного простору задано матрицею .

  Знайти , якщо , .

  • 5

  • 2

  • 6

  • -9

  • 0

 138. Білінійна функція  в деякому базисі  тривимірного простору задано матрицею .

  Знайти , якщо , .

  • 5

  • 3

  • 4

  • -6

  • -12

 139. Білінійна функція  в деякому базисі  двовимірного простору задано матрицею .

  Знайти , якщо , .

  • 5

  • 29

  • -4

  • 18

  • -6

 140. Білінійна функція  в деякому базисі  тривимірного простору задано матрицею .

  Знайти , якщо , .

  • 9

  • 2

  • -3

  • 14

  • 5

 141. Яке з тверджень правильне:

  • сума  розв’язку неоднорідної системи лінійних рівнянь і розв’язку відповідної однорідної системи рівнянь є розв’язком однорідної системи рівнянь

  • сума двох розв’язків однорідної системи лінійних рівнянь є розв’язком цієї системи

  • сума двох розв’язків неоднорідної системи лінійних рівнянь є розв’язком цієї системи рівнянь

  • сума двох розв’язків неоднорідної системи лінійних рівнянь є розв’язком відповідної однорідної системи рівнянь

 142. Нехай  – деяка матриця. Яке з даних тверджень правильне:

  • сума стовпцевого і рядкового рангів матриці дорівнює нулю

  • різниця стовпцевого і рядкового рангів матриці дорівнює нулю

  • добуток стовпцевого і рядкового рангів матриці дорівнює нулю

  • частка стовпцевого і рядкового рангів матриці дорівнює нулю

 143. Яке з даних тверджень для неоднорідної системи лінійних рівнянь є правильним:

  • якщо система сумісна, то вона визначена

  • якщо система невизначена, то вона несумісна

  • якщо система визначена, то вона сумісна

  • сумісна система завжди визначена

 144. При якому значенні  ранг матриці  дорівнює 1?

  • 2

  • 1

  • 3

  • 0

  • -1

 145. Добуток матриць  існує, якщо

  • матриці  та  мають однакову кількість стовпців

  • матриці  та  мають однакову розмірність

  • матриці  та  квадратні

  • кількість стовпців у матриці  така ж як кількість рядків у матриці

 146. Знайти детермінант добутку матриць    і   :

  • 61

  • 4

  • -6

  • -3

  • 0

 147. Знайти детермінант добутку матриць    і   :

  • -2

  • 4

  • 36

  • 18

  • 30

 148.  

  Тема :: Математичний аналіз

 149. Яке твердження є правильним?
  • Жодна з вказаних вище.
  • Добуток парної і непарної функцій є непарна функція
  • Сума парної і непарної функцій є непарна функція.
  • Добуток двох непарних функцій є непарна функція.
 150. Функція неперервна на відрізку [а, b]. Тоді на цьому відрізку функція
  • опукла
  • не обмежена
  • приймає своє найбільше значення
  • диференційовна
 151. Обчислити найбільше значення функції

  y = 2 sin (2 x +1)

  • 1

  • 2

  • -1

  • 4

 152. Обчислити найменше значення функції y=6cos(13x+2)+4.

  • -1

  • -2

  • -4

  • 2

 153. Обчислити найбільше значення функції y=

  • 1

  • -3

  • 3

  • 5

 154. Обчислити найменше значення функції y = x2 + x +1
  • 0,5

  • 0,75

  • 1

  • 0,657

 155. З’ясувати, парна чи непарна функція якщо :

  • парна

  • непарна

  • ні парна, ні непарна

 156. З’ясувати, парна чи непарна функція , якщо , та вказати номер правильної відповіді:

  • парна

  • непарна

  • ні парна, ні непарна

 157. З’ясувати, парна чи непарна функція , якщо , та вказати номер правильної відповіді:

  • парна

  • непарна

  • ні парна, ні непарна

 158. З’ясувати, парна чи непарна функція , якщо :

  • парна

  • непарна

  • ні парна, ні непарна

 159. Обчислити суму тих значень х , в яких функція  набуває найменшого значення.

  • 3

  • -2

  • -4

  • -3

 160. Знайти найменше із значень параметра   , для яких функція буде непарною.

  • 3

  • 1

  • -2

  • -1

 161. Обчислити , якщо

  • 576

  • 577

  • 582

  • 575

 162. Обчислити , якщо

  • 576

  • 577

  • 582

  • 575

 163. Обчислити

  • 41

  • 40

  • 38

  • 67

 164. Обчислити

  • 4

  • 9

  • 1

  • 6

 165. Обчислити

  • 4

  • 9

  • 3

  • 2

 166. Обчислити

  • 4

  • 2

  • 3

  • 6

 167. Обчислити

  • 1

  • 9

  • 3

  • -1

 168. Обчислити

  • 1

  • 9

  • 4

  • 6

 169. Обчислити

  • 4

  • 1

  • 3

  • 6

 170. Обчислити

  • 4

  • 9

  • 1

  • 6

 171. Обчислити

  • 144

  • 189

  • 37

  • 128

 172. Обчислити

  • 4

  • 96.8

  • 3

  • 103

 173. Обчислити

  • 4

  • 9

  • 3

  • 6

 174. Обчислити

  • 4

  • 9

  • 3

  • 1

 175. Обчислити

  • 4

  • 2

  • 3

  • 6

 176. Обчислити

  • 4

  • -2

  • 2

  • 6

 177. Обчислити суму цілих значень х , які входять в область визначення функції .

  • 12

  • 2

  • 13

  • 7

 178. Обчислити суму тих значень х , в яких функція  набуває найменшого значення.

  • 3

  • -2

  • -4

  • -3

 179. Обчислити , якщо

  • -9

  • 4

  • 5

  • 7

 180. Обчислити , якщо

  • 8

  • 1

  • 14

  • -14

 181. Обчислити , якщо

  • 5

  • 11

  • 15

  • 5

 182. Обчислити , якщо

  • 4

  • 9

  • 13

  • 6

 183. Обчислити , якщо

  • 6

  • 9

  • 13

  • -6

 184. Обчислити , якщо

  • 4

  • 9

  • 7

  • 6

 185. Обчислити найбільше значення функції  на проміжку .

  • 8

  • 9

  • 13

  • 6

 186. Обчислити найменше значення функції  на проміжку .

  • 4

  • 9

  • 13

  • 6

 187. Скільки точок екстремуму має функція ?

  • 4

  • 3

  • 2

  • 1

 188. Скільки точок екстремуму має функція ?

  • 4

  • 3

  • 2

  • 1

 189. Обчислити найменше значення функції  на проміжку .

  • 4

  • 9

  • 3

  • 6

 190. Обчислити

  • 4

  • 2

  • 3

  • 6

 191. Обчислити

  • 1.75

  • 1.9

  • 2.3

  • 0.6

 192. Знайти значення х, при якому значення похідної функції дорівнює нулю.

  • 0

  • 2

  • 0.13

  • -2

 193. Обчислити , якщо

  • 1

  • 4/3

  • 15

  • -2

 194. Обчислити , якщо

  • 0.2

  • 4/3

  • 1.5

  • 0.5

 195. Обчислити , якщо

  • 1

  • 0.25

  • 0.5

  • -0.5

 196. Визначити найменший додатний період функції y=2ctg(2 p x+3) .

  • 0.5

  • 1

 197. Дано дві збіжні послідовності. Тоді їх різниця є послідовність, яка
  • збігається
  • не обмежена зверху
  • розбігається
  • може як збігатись, так і розбігатись
 198. Скільки раціональних чисел існує між числами 1 і 2?
  • жодного
  • 1
  • 3
  • нескінченно багато
 199. В інтервалі збіжності степеневого ряду даний ряд
  • у деяких точках збігається, у деяких розбігається
  • розбігається у кожній точці
  • збігається умовно в кожній точці
  • збігається абсолютно в кожній точці
 200. Відомо, що похідна функції у=f(х) на проміжку [0;5] дорівнює (2х+3). Тоді функція f(х) на цьому проміжку
  • не спадає
  • не зростає
  • спадає
  • зростає
 201. Довільна обмежена послідовність
  • має нескінченну часткову границю
  • має скінченну границю
  • має часткову границю
  • має нескінченну границю
 202. Функція f(х) визначена і диференційовна на інтервалі (a;b). Тоді
  • f(х) обмежена на (a; b)
  • похідна функції f(х) в деякій точці перетворюється на 0 в інтервалі (a;b)
  • f(х) монотонна на (a; b)
  • f(х) неперервна на (a; b)
 203. Дві послідовності збігаються. Тоді їх сума є послідовність, яка
  • розбігається
  • може як збігатись, так і розбігатись
  • не обмежена зверху
  • збігається
 204. Функція f(х) неперервна на [-1;1] і непарна. Тоді обов’язково
  • f(x) диференційовна
  • f(x) розривна в точці х = 0
  • f(0) = 0
  • f(x) також парна на цьому відрізку
 205. Нехай функція f(х) інтегровна на [а, b]. Тоді обов’язково
  • f(х) неперервна на [a;b]
  • f(х) неперервна на [a;b], за винятком скінченої кількості точок
  • f(х) монотонна на [a;b]
  • f(х) обмежена на [a;b]
 206. Довільна монотонна послідовність
  • має скінченну або нескінченну границю
  • збігається
  • обмежена
  • зростає
 207. Якщо функція f(х) неперервна на [а, b], то вона
  • має обернену функцію на [а, b]
  • обмежена на [а, b]
  • монотонна на [а, b]
  • диференційовна на [а, b]
 208. Якщо послідовність збігається, то
  • вона має необмежену підпослідовність
  • вона необмежена
  • будь-яка її підпослідовність монотонна
  • будь-яка її підпослідовність збігається
 209. Функція у=f(х) інтегровна на [а, b]. Тоді обов'язково f(х)
  • монотонна на [а, b]
  • обмежена на [а, b]
  • неперервна на [а, b]
  • диференційовна на інтервалі (c,d), що міститься в [а, b]
 210. Яке твердження є правильним?
  • Якщо послідовність обмежена і монотонна, то вона має границю.
  • Якщо послідовність не має границі, то вона не є обмеженою.
  • Якщо додатна послідовність прямує до нуля, то вона монотонна.
  • Якщо послідовність обмежена, то вона має границю.
 211. Довільна строго зростаюча функція
  • має обернену функцію
  • обмежена
  • парна
  • необмежена
 212. Функція кожне своє значення приймає лише один раз. Тоді вона
  • диференційовна
  • обмежена
  • неперервна
  • має обернену функцію
 213. Різниця двох рядів, що збігаються, є ряд який
  • умовно збігається
  • розбігається
  • може як збігатись, так і розбігатись
  • збігається
 214.  

  Тема :: Практикум розв’язування задач

 215. Визначити суму коренів рівняння

  • 5

  • 3

  • 8

  • 4

 216. Визначити суму коренів рівняння .

  • 0.6

  • 0.5

  • -0.8

  • -0.5

 217. При якому значенні m рівняння 4х2 + mx - 1 = 0 має розв'язок х = 2?

  • -7.5

  • -5.4

  • -8.6

  • -7.8

 218. При якому значенні  рівняння  має розв’язок ?

  • 1

  • -5

  • 3

  • -2

 219. При якому значенні параметра  сума коренів рівняння  дорівнює 1?

  • -0.5

  • 1.2

  • 0.5

  • 0.8

 220. При якому значенні параметра  добуток коренів рівняння  дорівнює 6?

  • -1.2

  • 0.5

  • -1.6

  • 1.2

 221. Визначити найменший корінь рівняння
  • 4

  • 1

  • 2

  • 6

 222. Обчислити суму коренів рівняння

  • -4

  • 3

  • -2

  • 6

 223. При якому значенні  сума коренів рівняння  дорівнює 4?

  • -0.4

  • -0.8

  • 0.5

  • -0.2

 224. Визначити значення  з пропорції

  • 14

  • 10

  • 8

  • 13

 225. Обчислити , якщо (х, у) — розв’язок системи

  • 2

  • 3

  • 8

  • 5

 226. Визначити абсцису точки перетину прямих і

  • 4

  • 5

  • 2

  • 3

 227. Визначити ординату точки перетину прямих  і

  • -3

  • -7

  • -4

  • -1

 228. При якому значенні параметра a  пряма aх - y + 9 = 0  проходить через точку A(-1; -3) ?

  • 11

  • 7

  • 9

  • 12

 229. Знайти добуток координат точки перетину прямих

  • -1

  • 2

  • -3

  • 5

 230. Обчислити , якщо  — розв’язок системи

  • 4

  • 1

  • 2

  • 6

 231. Обчислити , якщо  — розв’язок системи 
  • 3

  • 9

  • 4

  • 5

 232. Обчислити , якщо

  • 4

  • 7

  • 2

  • 1

 233. Обчислити  , якщо  корені рівняння

  • 2

  • 5

  • 4

  • 8

 234. Обчислити добуток тих значень параметра , при яких рівняння  має один корінь.

  • -16

  • 9

  • -9

  • -12

 235. Обчислити , якщо  —  розв язок системи

  • 2

  • 6

  • 8

  • 3

 236. Обчислити , якщо  —  розв язок системи

  • 15

  • 20

  • 25

  • 35

 237. Знайти найменший корінь рівняння.
  • 3

  • 4

  • 6

  • 1

 238. Скільки розв’язків має рівняння  ?

  • 1

  • 5

  • 4

  • 2

 239. Визначити суму коренів рівняння .

  • 2

  • -3

  • 4

  • -5

 240. Скільки розв‘язків має рівняння

  • 4

  • 7

  • 3

  • 1

 241. Розв‘язати рівняння  .

  • 2

  • 4

  • 7

  • 5

 242. Розв‘язати рівняння .

  • 2

  • -6

  • -4

  • 5

 243. Знайти менший розв‘зок рівняння 

  • 2

  • -3

  • 7

  • 4

 244. Обчислити   якщо

  • 6

  • 2

  • 9

  • 4

 245. Турист пройшов 40 % усього шляху. Залишилось пройти на 36 км більше, ніж пройшов. Яка довжина шляху (в кілометрах)?

  • 165

  • 180

  • 192

  • 184

 246. Турист пройшов 1/4 шляху. Залишилось пройти на 24 км більше, ніж він пройшов. Яка довжина шляху ( в кілометрах )?

  • 38

  • 52

  • 44

  • 48

 247. Турист пройшов 0,3 шляху. Залишилось пройти на 40 км більше, ніж він пройшов. Яка довжина шляху ( в кілометрах )?

  • 100

  • 84

  • 112

  • 96

 248. Мати старша від дочки у 4 рази. Разом їм 35 років. Скільки років дочці?

  • 7

  • 5

  • 9

  • 8

 249. Мати старша від дочки на 24 роки. Разом їм 44 роки. Скільки років матері?

  • 37

  • 32

  • 34

  • 42

 250. Ціну товару збільшили на 62 % . У скільки разів став дорожчий товар?

  • 1.48

  • 1.62

  • 1.75

  • 1.84

 251. Батько старший від сина в 2 рази. Скільки років синові, якщо батько старший на 20 років?

  • 19

  • 22

  • 18

  • 20

 252. Батько старший від сина в 5 разів. Скільки років синові, якщо він молодший від батька на 20 років?

  • 4

  • 5

  • 7

  • 6

 253. Гострі кути прямокутного трикутника відносяться як 8 : 1. Скільки градусів має менший гострий кут?

  • 10

  • 13

  • 8

  • 16

 254. Сторони трикутника відносяться як 1 : 2 : 4. Обчислити довжину більшої сторони, якщо його периметр дорівнює 105.

  • 52

  • 48

  • 60

  • 64

 255. Кути трикутника відносяться як 1 : 2 : 6. Скільки градусів має середній кут?

  • 40

  • 54

  • 30

  • 38

 256. За два дні обробили 180 га пшениці, причому першого дня обробили на 12 га більше, ніж другого. Скільки гектарів обробили першого дня?

  • 92

  • 108

  • 84

  • 96

 257. За два дні обробили 140 га пшениці, причому першого дня обробили на 26 га більше, ніж другого. Скільки гектарів обробили першого дня?

  • 74

  • 78

  • 83

  • 88

 258. Два робітники виготовили разом 90 деталей, працюючи разом 9 днів. Скільки деталей за день виготовляв перший робітник, якщо другий виготовляв за день на 2 деталі менше?

  • 6

  • 8

  • 5

  • 9

 259. Сума двох чисел дорівнює 15, а різниця їх дорівнює 11. Знайти більше із чисел.

  • 15

  • 14

  • 13

  • 16

 260. Середнє геометричне двох чисел дорівнює 12. Знайти більше число, якщо менше дорівнює 6.

  • 26

  • 24

  • 28

  • 32

 261. Сума двох чисел, одне із яких менше від другого на 7, дорівнює 53. Знайти менше число.

  • 20

  • 25

  • 28

  • 23

 262. Середнє арифметичне двох чисел дорівнює 125, а більше із чисел дорівнює 126. Знайти менше число.

  • 124

  • 136

  • 118

  • 128

 263. Двоє робітників разом виготовили 37 деталей. Перший виготовляв за день на 1 деталь більше від другого і працював 7 днів, а другий працював 8 днів. Скільки деталей за день виготовляв другий робітник?

  • 3

  • 5

  • 2

  • 4

 264. В урні знаходиться 47 чорних і білих кульок. Якщо число чорних кульок зменшити на 11, то кульок стане порівну. Скільки чорних кульок в урні?

  • 25

  • 29

  • 23

  • 34

 265. Фарфор складається з глини, піску і гіпсу, маси яких пропорційні числам 21, 4, 1. Скільки потрібно піску, щоб виготовити 780 кг суміші?

  • 120

  • 114

  • 126

  • 124

 266. У двох хлопчиків 400 поштових марок. Якщо перший віддасть другому 20 марок, то в них марок стане порівну. Скільки марок у першого хлопчика?

  • 226

  • 244

  • 220

  • 212

 267. На одній шальці терезів лежить кавун, а на другій – третина такого ж кавуна і гиря 4 кг. Терези перебувають у рівновазі. Яка маса кавуна?

  • 7

  • 11

  • 8

  • 6

 268. Через три роки Галинка буде в 2 рази старша, ніж тепер. Скільки їй років тепер?

  • 4

  • 3

  • 5

  • 2

 269. В одному бідоні в 3 рази більше молока, ніж у іншому. Якщо з першого бідона перелити 8 л молока в другий, то в обох бідонах молока стане порівну. Скільки молока було в першому бідоні?

  • 28

  • 19

  • 24

  • 22

 270. Гострі кути прямокутного трикутника відносяться як 2:3. Скільки градусів має більший гострий кут?

  • 54

  • 39

  • 48

  • 62

 271. Кути трикутника відносяться як 1:3:6. Скільки градусів має найбільший кут?

  • 102

  • 94

  • 112

  • 108

 272. Середнє арифметичне  двох чисел дорівнює 16, а менше з них дорівнює 14. Знайти більше число.

  • 15

  • 19

  • 18

  • 17

 273. Сума двох чисел дорівнює 12, а різниця їх дорівнює 4. Знайти менше з цих чисел.

  • 4

  • 6

  • 7

  • 2

 274. В урні знаходиться 38 чорних і білих кульок. Якщо число чорних кульок зменшити на 8, то кульок стане порівну. Скільки чорних кульок в урні?

  • 21

  • 23

  • 18

  • 26

 275.