Волинський національний університет імені Лесі Українки

Центр інноваційних технологій та компютерного тестування

Тест ::: 102 Хімія / Хімія

Розробники:
Дата генерації: 02.07.2024

  Тема :: Фізична хімія

 1. ДЛЯ ЯКОЇ РЕЧОВИНИ ЕНТАЛЬПІЯ УТВОРЕННЯ НЕ ДОРІВНЮЄ НУЛЮ
 2. ДО ЯКОГО ТИПУ ВІДНОСИТЬСЯ ЕЛЕКТРОД, СКЛАДЕНИЙ ЗА СХЕМОЮ
 3. ЕНТАЛЬПІЯ УТВОРЕННЯ ЗА СТАНДАРТНИХ УМОВ І 298 К НЕ ДОРІВНЮЄ НУЛЮ ДЛЯ КОЖНОЇ РЕЧОВИН ЛИШЕ В ТАКІЙ ПАРІ
 4. ЯК НАЗИВАЄТЬСЯ ЕЛЕКТРОД, СКЛАДЕНИЙ ЗА СХЕМОЮ
 5. В ОСНОВІ РОБОТИ ЕЛЕМЕНТА ЯКОБІ-ДАНІЕЛЯ ЛЕЖИТЬ РЕАКЦІЯ
 6. СХЕМА ЕЛЕМЕНТА ВЕСТОНА ЗОБРАЖЕНА ПРАВИЛЬНО У ВАРІАНТІ
 7. ЯКЕ ІЗ ПРИВЕДЕНИХ РІВНЯНЬ Є РІВНЯННЯМ КЛАУЗІУСА-КЛАПЕЙРОНА
 8. ОБЕРІТЬ, НЕ ПРОВОДЯЧИ РОЗРАХУНКІВ, ЗНАЧЕННЯ ЕРС ЯКОГО ГАЛЬВАНІЧНОГО ЕЛЕМЕНТА Є НАЙБІЛЬШИМ
 9. ОБЕРІТЬ РІВНЯННЯ, ЯКЕ ВИРАЖАЄ ЕВТЕКТИЧНУ РІВНОВАГУ
 10. ОБЕРІТЬ РІВНЯННЯ, ЯКЕ ВИРАЖАЄ ПЕРИТЕКТИЧНУ РІВНОВАГУ
 11. ЯВИЩЕ, КОЛИ ВЕЛИЧИНИ ПОТЕНЦІАЛІВ ОБОХ ЕЛЕКТРОДІВ ВІДХИЛЯЮТЬСЯ ВІД РІВНОВАЖНИХ ЗНАЧЕНЬ – ЦЕ
 12. МАТЕМАТИЧНИМ ВИРАЗОМ РІВНЯННЯ ВАНТ-ГОФФА ДЛЯ ОСМОТИЧНОГО ТИСКУ Є
 13. ЯКА З ПЕРЕНАПРУГ ВИНИКАЄ ПІД ЧАС ЗМІНИ ПОТЕНЦІАЛУ ЕЛЕКТРОДА, КОЛИ ЛІМІТУЮЧОЮ СТАДІЄЮ Є ХІМІЧНЕ ПЕРЕТВОРЕННЯ
 14. ЕЛЕКТРОДНУ ПОЛЯРИЗАЦІЮ В УМОВАХ, КОЛИ ЛІМІТУЮЧОЮ СТАДІЄЮ Є МАСОПЕРЕНЕСЕННЯ, НАЗИВАЮТЬ
 15. ЕЛЕКТРОДНУ ПОЛЯРИЗАЦІЮ В УМОВАХ, КОЛИ ЛІМІТУЮЧОЮ СТАДІЄЮ Є САМА ЕЛЕКТРОДНА РЕАКЦІЯ, НАЗИВАЮТЬ
 16. ЗГІДНО З ПЕРШИМ НАБЛИЖЕННЯМ УЛІХА ВИЗНАЧАЄТЬСЯ ЗА ФОРМУЛОЮ
 17. ЗГІДНО З МЕТОДОМ ПРИВЕДЕНИХ ЕНЕРГІЙ ҐІББСА КОНСТАНТА РІВНОВАГИ ВИЗНАЧАЄТЬСЯ ЗА ФОРМУЛОЮ
 18. МЕТОД ВИЗНАЧЕННЯ , ЯКИЙ ВРАХОВУЄ СТЕПЕНЕВУ ТЕМПЕРАТУРНУ ЗАЛЕЖНІСТЬ ТЕПЛОЄМНОСТІ, НАЗИВАЄТЬСЯ
 19. ЗВ’ЯЗОК МІЖ КОНСТАНТАМИ РІВНОВАГИ ЗА РІЗНИХ ТЕМПЕРАТУР І РЕАКЦІЇ ВИРАЖАЄТЬСЯ РІВНЯННЯМ
 20. РІВНЯННЯ ІЗОТЕРМИ ХІМІЧНОЇ РЕАКЦІЇ ВАНТ-ГОФФА МАЄ ВИГЛЯД
 21. СПІВВІДНОШЕННЯ МІЖ КОНСТАНТАМИ І МАЄ ВИГЛЯД
 22. ЯКЩО > 0, ТО ЗБІЛЬШЕННЯ ТЕМПЕРАТУРИ
 23. МАТЕМАТИЧНИМ ВИРАЗОМ КОНЦЕНТРАЦІЙНОЇ КОНСТАНТИ ХІМІЧНОЇ РІВНОВАГИ ДЛЯ ІДЕАЛЬНИХ РОЗЧИНІВ ДЛЯ РЕАКЦІЇ а А + b B Û с С + d D Є ФОРМУЛА
 24. ЯКА ФОРМУЛА Є МАТЕМАТИЧНИМ ВИРАЗОМ СТАНДАРТНОЇ КОНСТАНТИ РІВНОВАГИ ДЛЯ ХІМІЧНОЇ РЕАКЦІЇ а А + b B Û с С + d D
 25. МАТЕМАТИЧНИМ ВИРАЗОМ ТЕРМОДИНАМІЧНОЇ КОНСТАНТИ ХІМІЧНОЇ РІВНОВАГИ ДЛЯ РЕАЛЬНИХ РОЗЧИНІВ ДЛЯ ХІМІЧНОЇ РЕАКЦІЇ а А + b B Û с С + d D Є ФОРМУЛА
 26. ЯКЕ РІВНЯННЯ Є МАТЕМАТИЧНИМ ВИРАЗОМ ПРАВИЛА ФАЗ ҐІББСА ДЛЯ ДВОКОМПОНЕНТНОЇ СИСТЕМИ, ЯКЩО p=const І T=const?
 27. МАТЕМАТИЧНИЙ ЗАПИС ПЕРШОГО ЗАКОНУ ТЕРМОДИНАМІКИ
 28. ПРИСТРОЇ, В ЯКИХ ЕНЕРГІЯ ХІМІЧНОЇ РЕАКЦІЇ БЕЗПОСЕРЕДНЬО ПЕРЕТВОРЮЄТЬСЯ В ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГІЮ – ЦЕ
 29. ЕЛЕМЕНТИ БАГАТОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ, В ОСНОВУ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЯКИХ ПОКЛАДЕНО ОБОРОТНІ ЕЛКТРОХІМІЧНІ РЕАКЦІЇ НАЛЕЖАТЬ ДО
 30. ХІМІЧНІ ДЖЕРЕЛА СТРУМУ БЕЗПЕРЕРВНОЇ ДІЇ, ПІД ЧАС РОБОТИ ЯКИХ ПОСТІЙНО ПОДАЮТЬСЯ РЕАГЕНТИ І, ВІДПОВІДНО, ВІДВОДЯТЬСЯ ПРОДУКТИ РЕАКЦІЇ – ЦЕ
 31. МІРОЮ ШВИДКОСТІ ЕЛЕКТРОХІМІЧНОЇ РЕАКЦІЇ Є
 32. ЯК ФОРМУЛЮЄТЬСЯ I-ИЙ ЗАКОН КОНОВАЛОВА
 33. КОЛІГАТИВНІ – ЦЕ ТАКІ ВЛАСТИВОСТІ РОЗЧИНІВ, ЯКІ ЗАЛЕЖАТЬ ВІД
 34. КРІОСКОПІЧНА ТА ЕБУЛІОСКОПІЧНА СТАЛІ ЗАЛЕЖАТЬ ВІД
 35. ІДЕАЛЬНИМ НАЗИВАЄТЬСЯ РОЗЧИН ПРИ ЗМІШУВАННІ КОМПОНЕНТІВ ЯКОГО
 36. ГРАНИЧНО РОЗБАВЛЕНИМ НАЗИВАЄТЬСЯ РОЗЧИН
 37. ПАРЦІАЛЬНА МОЛЬНА ВЕЛИЧИНА ОКРЕМОГО КОМПОНЕНТА В РОЗЧИНІ Є ЧАСТИННОЮ ПОХІДНОЮ ВІД
 38. ХІМІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ОКРЕМОГО КОМПОНЕНТА В РОЗЧИНІ Є ЧАСТИННОЮ ПОХІДНОЮ ВІД
 39. ПРАВИЛО ФАЗ ҐІББСА ДЛЯ ОДНОКОМПОНЕНТНОЇ СИСТЕМИ ВИРАЖАЄТЬСЯ РІВНЯННЯМ
 40. ЯКЩО p=const, ТО МАТЕМАТИЧНИМ ВИРАЗОМ ПРАВИЛА ФАЗ ҐІББСА ДЛЯ ДВОКОМПОНЕНТНОЇ СИСТЕМИ Є РІВНЯННЯ
 41. ГЕОМЕТРИЧНИМ ОБРАЗОМ ОБЛАСТІ СПІВІСНУВАННЯ ТРЬОХ ФАЗ НА ФАЗОВІЙ ДІАГРАМІ ТИПУ ВОДИ Є
 42. КІНЕТИЧНОЮ КРИВОЮ НАЗИВАЄТЬСЯ
 43. ХІМІЧНА КІНЕТИКА – ЦЕ
 44. КІНЕТИЧНИМ РІВНЯННЯМ НАЗИВАЮТЬ
 45. КОНСТАНТА ШВИДКОСТІ ХІМІЧНОЇ РЕАКЦІЇ – ЦЕ
 46. НА ВЕЛИЧИНУ КОНСТАНТИ ШВИДКОСТІ НЕ ВПЛИВАЮТЬ
 47. ПРОСТИМИ НАЗИВАЮТЬ РЕАКЦІЇ
 48. МОЛЕКУЛЯРНІСТЮ ПРОСТОЇ РЕАКЦІЇ НАЗИВАЮТЬ
 49. ОКРЕМИМ КІНЕТИЧНИМ ПОРЯДКОМ ХІМІЧНОЇ РЕАКЦІЇ НАЗИВАЮТЬ
 50. ЗАГАЛЬНИМ КІНЕТИЧНИМ ПОРЯДКОМ ХІМІЧНОЇ РЕАКЦІЇ НАЗИВАЮТЬ
 51. ЯКІ З ПЕРЕЛІЧЕНИХ ТВЕРДЖЕНЬ Є ПРАВИЛЬНИМИ
 52. РЕАКЦІЯ ОМИЛЕННЯ ЕСТЕРУ БУДЕ РЕАКЦІЄЮ ПЕРШОГО ПОРЯДКУ
 53. ВІД’ЄМНЕ ЗНАЧЕННЯ СТАНДАРТНОГО ЕЛЕКТРОДНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ОКИСНО-ВІДНОВНОЇ СИСТЕМИ СВІДЧИТЬ
 54. ДЛЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ВИМІРЮВАННЯ ЕРС ГАЛЬВАНІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ МЕТОД
 55. У ГАЛЬВАНІЧНИХ КОЛАХ ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ рН ЯК ІНДИКАТОРНИЙ ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ … ЕЛЕКТРОД
 56. ЯКИЙ ВИД КАТАЛІЗУ МАЄ МІСЦЕ, ЯКЩО КАТАЛІЗАТОРАМИ Є ЙОНИ ОН-
 57. В ЕЛЕКТРОФІЛЬНОМУ КАТАЛІЗІ КАТАЛІЗАТОРАМИ Є
 58. ТЕПЛОЄМНІСТЮ ТІЛА НАЗИВАЄТЬСЯ
 59. ОБЕРІТЬ ФОРМУЛЮВАННЯ ПЕРШОГО ЗАКОНУ ТЕРМОДИНАМІКИ
 60. ОБЕРІТЬ ФОРМУЛЮВАННЯ ДРУГОГО ЗАКОНУ ТЕРМОДИНАМІКИ
 61.  

  Тема :: Неорганічна хімія

 62. ПІД ЧАС ГОРІННЯ У КИСНІ ХРОМ УТВОРЮЄ СПОЛУКУ:
 63. ОБЕРІТЬ НАБІР РЕАКТИВІВ, З ДОПОМОГОЮ ЯКОГО МОЖНА ВИЗНАЧИТИ ЯКІСНИЙ СКЛАД АМОНІЙ БРОМІДУ:
 64. КОТРИЙ ІЗ НІТРОҐЕН ОКСИДІВ ПРИ РОЗЧИНЕННІ У ВОДІ ДАЄ ЛИШЕ НІТРИТНУ КИСЛОТУ?
 65. У РЕЗУЛЬТАТІ ТЕРМІЧНОГО РОЗКЛАДУ КОТРОЇ З СОЛЕЙ МОЖНА ДОБУТИ КИСЕНЬ В ЛАБОРАТОРІЇ?
 66. ЯКИЙ ОБ’ЄМ У ЛIТРАХ (Н.У.) ЗАЙМУТЬ 1,505 × 1023 МОЛЕКУЛ КИСНЮ?
 67. ЧИМ ПОЯСНЮЄТЬСЯ ЗРОСТАННЯ СТІЙКОСТІ ТА ЗМЕНШЕННЯ ОКИСНОЇ ЗДАТНОСТІ КИСЛОТ У РЯДУ HClO → HClO2 → HClO3 → HClO4?
 68. ХIМIЧНЕ ПЕРЕТВОРЕННЯ ВІДБУВАЄТЬСЯ ПРИ ДОБУВАННI КИСНЮ З:
 69. ХIМIЧНЕ ПЕРЕТВОРЕННЯ ВІДБУВАЄТЬСЯ ПРИ ОТРИМАННІ АЗОТУ З:
 70. ОДИН ЛІТР ЯКОГО ГАЗУ МАЄ БІЛЬШУ МАСУ ЗА ОДНАКОВИХ УМОВ:
 71. ОБЕРІТЬ МАСУ В ГРАМАХ 112 МЛ ЧАДНОГО ГАЗУ (CO) ЗА Н.У.:
 72. ДЛЯ РЕЧОВИН, ЯКІ КРИСТАЛІЗУЮТЬСЯ В МОЛЕКУЛЯРНИХ ҐРАТКАХ, ХАРАКТЕРНІ:
 73. ДЛЯ МЕТАЛІЧНИХ ҐРАТОК ХАРАКТЕРНА НАЯВНІСТЬ:
 74. ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ СПОЛУК Р-ЕЛЕМЕНТІВ 5-Ї ГРУПИ З ГІДРОГЕНОМ ІЗ ЗРОСТАННЯМ ПОРЯДКОВОГО НОМЕРА:
 75. У РЯДУ КИСЛОТ HClO - HBrO - HIO ВЕЛИЧИНА КОНСТАНТИ ДИСОЦІАЦІЇ ЗМЕНШУЄТЬСЯ. ЦЕ ОЗНАЧАЄ, ЩО СИЛА КИСЛОТ:
 76. МАСОВА ЧАСТКА У ВІДСОТКАХ ФОСФОРУ У КАЛЬЦІЙ ОРТОФОСФАТІ СТАНОВИТЬ:
 77. ПРИ СПАЛЮВАННІ 9,6 Г СІРКИ УТВОРЮЄТЬСЯ ГАЗ, ОБ’ЄМ ЯКОГО ЗА Н.У. СТАНОВИТЬ:
 78. КОТРА З ПЕРЕРАХОВАНИХ ПРОСТИХ РЕЧОВИН ВЗАЄМОДІЄ З ВОДОЮ: а) ХЛОР; б) АЗОТ; в) СІРКА; г) КИСЕНЬ:
 79. КОТРА З ПЕРЕРАХОВАНИХ ПРОСТИХ РЕЧОВИН ВЗАЄМОДІЄ З ХЛОРИДНОЮ КИСЛОТОЮ: а) ЦИНК; б) АЗОТ; в) СІРКА; г) КИСЕНЬ:
 80. КОТРИЙ З ОКСИДIВ ВИКОРИСТОВУЮТЬ ДЛЯ ДОБУВАННЯ КИСНЮ В ЛАБОРАТОРIЇ: а) HgO; б) CdO; в) MgO:
 81. ВЛАСТИВІСТЬ АТОМІВ ОДНОГО ЕЛЕМЕНТА ВІДТЯГУВАТИ НА СЕБЕ СПІЛЬНІ ЕЛЕКТРОННІ ПАРИ ВІД ІНШОГО ЕЛЕМЕНТА НАЗИВАЮТЬ:
 82. ХІМІЧНИЙ ЗВ’ЯЗОК ЗА ДОПОМОГОЮ СПІЛЬНИХ ЕЛЕКТРОННИХ ПАР НАЗИВАЄТЬСЯ:
 83. У ТРЕТЬОМУ ПЕРІОДІ ПЕРІОДИЧНОЇ СИСТЕМИ РОЗМІЩЕНІ:
 84. У ЧЕТВЕРТОМУ ПЕРІОДІ ПЕРІОДИЧНОЇ СИСТЕМИ РОЗМІЩЕНІ:
 85. У ДРУГОМУ ПЕРІОДІ ПЕРІОДИЧНОЇ СИСТЕМИ РОЗМІЩЕНІ:
 86. ПОРЯДКОВИЙ НОМЕР ЕЛЕМЕНТА В ПЕРІОДИЧНІЙ СИСТЕМІ МОЖНА ОБЧИСЛИТИ ЯК:
 87. ВЕЛИЧИНУ ЗАРЯДУ ЯДРА АТОМА МОЖНА ОБЧИСЛИТИ ЯК:
 88. ГОЛОВНОЮ ОЗНАКОЮ ХІМІЧНОГО ЕЛЕМЕНТА Є:
 89. КІЛЬКІСТЬ ЕЛЕКТРОНІВ У АТОМІ ВИЗНАЧАЄТЬСЯ:
 90. У ПІДГРУПУ ПЕРІОДИЧНОЇ СИСТЕМИ ОБ’ЄДНУЮТЬСЯ ЕЛЕМЕНТИ, ЯКІ МАЮТЬ:
 91. В ОДИН ПЕРІОД ПЕРІОДИЧНОЇ СИСТЕМИ ОБ’ЄДНУЮТЬСЯ ЕЛЕМЕНТИ, ЯКІ ХАРАКТЕРИЗУЮТЬСЯ ЗАКОНОМІРНОЮ ЗМІНОЮ:
 92. ЕЛЕМЕНТИ МАЛИХ ПЕРІОДІВ ПЕРІОДИЧНОЇ СИСТЕМИ ХАРАКТЕРИЗУЮТЬСЯ ЗАКОНОМІРНОЮ ЗМІНОЮ ХІМІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ:
 93. УТВОРЕННЯ РІЗНИХ РЕЧОВИН АТОМАМИ ОДНОГО ЕЛЕМЕНТА НАЗИВАЄТЬСЯ ЯВИЩЕМ:
 94. НОМЕР ГРУПИ ВІДПОВІДАЄ:
 95. ЕЛЕМЕНТИ ПОБІЧНИХ ПІДГРУП ПЕРІОДИЧНОЇ СИСТЕМИ УТВОРЮЮТЬ:
 96. НОМЕР ПЕРІОДУ ПЕРІОДИЧНОЇ СИСТЕМИ ВІДПОВІДАЄ:
 97. ДО КОТРОГО З АТОМІВ ЗМІЩЕНА СПІЛЬНА ЕЛЕКТРОННА ПАРА У СПОЛУЦІ НF:
 98. У ЯКІЙ МАСІ ВОДИ СЛІД РОЗЧИНИТИ 71,8 Г НАТРІЙ ХЛОРИДУ, ЩОБ ОДЕРЖАТИ НАСИЧЕНИЙ ПРИ 20°С РОЗЧИН ЦІЄЇ СОЛІ, ЯКЩО РОЗЧИННІСТЬ ЇЇ У ВОДІ ПРИ 20°С СТАНОВИТЬ 35,9 Г:
 99. У ЯКІЙ МАСІ ВОДИ СЛІД РОЗЧИНИТИ 64,2 Г КАЛІЙ СУЛЬФАТУ, ЩОБ ОДЕРЖАТИ НАСИЧЕНИЙ ПРИ 80°С РОЗЧИН, ЯКЩО РОЗЧИННІСТЬ ПРИ 80°С СТАНОВИТЬ 21,4 Г СОЛІ НА 100 Г ВОДИ:
 100. СКIЛЬКИ ГРАМIВ ВОДИ НЕОБХIДНО ВЗЯТИ ДЛЯ РОЗЧИНЕННЯ 140 Г КАЛIЙ НIТРАТУ ПРИ 15°С, ЯКЩО ЙОГО РОЗЧИННIСТЬ ПРИ ЦIЙ ТЕМПЕРАТУРI СТАНОВИТЬ 25 Г НА 100 Г РОЗЧИННИКА:
 101. СКІЛЬКИ ГРАМІВ КАЛІЙ СУЛЬФАТУ РОЗЧИНИТЬСЯ В 50 Г ВОДИ ПРИ 45°С, ЯКЩО ЙОГО РОЗЧИННІСТЬ ПРИ ЦІЙ ТЕМПЕРАТУРІ СКЛАДАЄ 25 Г НА 100 Г РОЗЧИННИКА:
 102. РОЗЧИННІСТЬ КАЛІЙ НІТРАТУ ПРИ 15°С СТАНОВИТЬ 25 Г У 100 Г ВОДИ. СКІЛЬКИ ГРАМІВ ЦІЄЇ СОЛІ МОЖНА РОЗЧИНИТИ ПРИ 15°С У 560 Г ВОДИ:
 103. РОЗЧИННІСТЬ НАТРІЙ НІТРАТУ ПРИ 10°С СТАНОВИТЬ 80,5 Г У 100 Г ВОДИ. СКIЛЬКИ ГРАМIВ ЦIЄЇ СОЛI МОЖНА РОЗЧИНИТИ ПРИ 10°С У 250 Г ВОДИ:
 104. РОЗЧИННІСТЬ НАТРІЙ ХЛОРИДУ У ВОДІ ПРИ 10°С СТАНОВИТЬ 35,72 Г НА 100 Г РОЗЧИННИКА. СКІЛЬКИ ГРАМІВ ЦІЄЇ СОЛІ МОЖНА РОЗЧИНИТИ ПРИ 10°С У 250 Г ВОДИ:
 105. СКIЛЬКИ МОЛІВ БРОМІД-ІОНIВ МIСТИТЬ РОЗЧИН, В ЯКОМУ РОЗЧИНЕНО 0,15 МОЛЬ КАЛЬЦІЙ БРОМІДУ? ВВАЖАТИ, ЩО ДИСОЦІАЦІЯ Є ПОВНОЮ:
 106. СКIЛЬКИ МОЛІВ ГІДРОКСИД-ІОНIВ МIСТИТЬ РОЗЧИН, В ЯКОМУ РОЗЧИНЕНО 0,9 МОЛЬ СТРОНЦІЙ ГІДРОКСИДУ? ВВАЖАТИ, ЩО ДИСОЦІАЦІЯ Є ПОВНОЮ:
 107. СКIЛЬКИ МОЛІВ НІТРАТ-ІОНIВ МIСТИТЬ РОЗЧИН, В ЯКОМУ РОЗЧИНЕНО 0,45 МОЛЬ ФЕРУМ (ІІІ) НІТРАТУ? ВВАЖАТИ, ЩО ДИСОЦІАЦІЯ Є ПОВНОЮ:
 108. СКIЛЬКИ МОЛІВ НІТРАТ-ІОНIВ МIСТИТЬ РОЗЧИН, В ЯКОМУ РОЗЧИНЕНО 0,3 МОЛЬ КАЛЬЦІЙ НІТРАТУ? ВВАЖАТИ, ЩО ДИСОЦІАЦІЯ Є ПОВНОЮ:
 109. СКIЛЬКИ МОЛІВ ГІДРОКСИД-ІОНIВ МIСТИТЬ РОЗЧИН, В ЯКОМУ РОЗЧИНЕНО 0,6 МОЛЬ БАРІЙ ГІДРОКСИДУ? ВВАЖАТИ, ЩО ДИСОЦІАЦІЯ Є ПОВНОЮ:
 110. ЯКА СІЛЬ УТВОРИТЬСЯ, ЯКЩО ЗМІШАТИ 1 ОБ’ЄМ СІРКОВОДНЮ З 2 ОБ’ЄМАМИ АМОНІАКУ? ОБЕРІТЬ ЇЇ ВІДНОСНУ МОЛЕКУЛЯРНУ МАСУ:
 111. СКIЛЬКИ ВИДIВ ІОНIВ УТВОРИТЬСЯ ПРИ СТУПЕНЕВIЙ ЕЛЕКТРОЛІТИЧНІЙ ДИСОЦIАЦIЇ ГIДРОКСОКАЛЬЦІЙ ХЛОРИДУ?
 112. СКIЛЬКИ ВИДIВ ІОНIВ УТВОРИТЬСЯ ПРИ СТУПЕНЕВIЙ ЕЛЕКТРОЛІТИЧНІЙ ДИСОЦIАЦIЇ НАТРІЙ ДИГІДРОҐЕНФОСФАТУ?
 113. СКIЛЬКИ ВИДIВ ІОНIВ УТВОРИТЬСЯ ПРИ СТУПЕНЕВIЙ ЕЛЕКТРОЛІТИЧНІЙ ДИСОЦIАЦIЇ КАЛІЙ ГІДРОҐЕНСУЛЬФІДУ?
 114. СКIЛЬКИ ВИДIВ ІОНIВ УТВОРИТЬСЯ ПРИ СТУПЕНЕВIЙ ЕЛЕКТРОЛІТИЧНІЙ ДИСОЦIАЦIЇ НАТРІЙ ГІДРОҐЕНФОСФАТУ?
 115. ГІДРИДАМИ НАЗИВАЮТЬ СПОЛУКИ ГІДРОГЕНУ З:
 116. КИСЛОТНО-ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ОКСИДІВ ОДНОГО І ТОГО Ж МЕТАЛУ ПРИ ЗРОСТАННІ ЙОГО СТУПЕНЯ ОКИСНЕННЯ ЗМІНЮЮТЬСЯ:
 117. УСІ КИСЛОТИ В РЯДУ HCl - HBr - HI Є:
 118. АМФОТЕРНІ ОКСИДИ:
 119. КИСЛОТНІ ОКСИДИ ВЗАЄМОДІЮТЬ З:
 120. ОСНOВНІ ОКСИДИ ВЗАЄМОДІЮТЬ З:
 121. АМФОТЕРНІ ГІДРОКСИДИ РЕАГУЮТЬ З:
 122.  

  Тема :: Органічна хімія

 123. У 2,2,3-ТРИМЕТИЛПЕНТАНІ МІСТИТЬСЯ … ПЕРВИННИХ АТОМІВ КАРБОНУ
 124. РЕАКЦІЯ ПРИЛЄЖАЄВА ВІДНОСИТЬСЯ ДО РЕАКЦІЙ
 125. ВІДПОВІДНО ДО РОЗМІЩЕННЯ ПОДВІЙНИХ ЗВ’ЯЗКІВ ОДИН ВІДНОСНО ОДНОГО АЛКАДІЄНИ ПОДІЛЯЮТЬСЯ НА
 126. ОКСИКИСЛОТИ МОЖНА ОДЕРЖАТИ З КАРБОНІЛЬНИХ СПОЛУК ЗА ТАКИМИ РЕАКЦІЯМИ
 127. ЛАКТОНИ – ЦЕ
 128. ПРИ ВЗАЄМОДІЇ ТОЛУЕНУ З СУЛЬФАТНОЮ КИСЛОТОЮ УТВОРЮЄТЬСЯ
 129. ПРИ НІТРУВАННІ ТОЛУЕНУ РОЗВЕДЕНОЮ НІТРАТНОЮ КИСЛОТОЮ УТВОРИТЬСЯ
 130. ПРИ ВЗАЄМОДІЇ АНІЛІНУ З АЗОТИСТОЮ КИСЛОТОЮ УТВОРЮЄТЬСЯ
 131. альфа-АЛАНІН – ЦЕ
 132. ГЛІЦИН – ЦЕ
 133. ЦВІТЕР-ІОН – ЦЕ
 134. ГАЛОГЕНОПОХІДНИМИ НАЗИВАЮТЬСЯ СПОЛУКИ, ЯКІ МІСТЯТЬ ЗВ’ЯЗОК КАРБОНУ З
 135. РЕАКЦІЯ ГІДРОГАЛОГЕНУВАННЯ ДЛЯ НЕНАСИЧЕНИХ ВУГЛЕВОДНІВ ПРОТІКАЄ
 136. РЕАКЦІЄЮ ГІДРОГАЛОГЕНУВАННЯ АЛКЕНІВ ОДЕРЖУЮТЬ
 137. СИМВОЛ Е1 ОЗНАЧАЄ
 138. ТРЬОХАТОМНИМ СПИРТСПИРТОМ Є
 139. РЕАКЦІЄЮ КАРБОНІЛЮВАННЯ (ВВЕДЕННЯ ДО БУДЬ-ЯКОЇ МОЛЕКУЛИ КАРБОН (ІІ) ОКСИДУ) ОДЕРЖУЮТЬ СУМІШ СПИРТІВ, ЯКА НАЗИВАЄТЬСЯ
 140. РЕАКЦІЄЮ ВЗАЄМОДІЇ СПИРТІВ З ЛУЖНИМИ МЕТАЛАМИ ТА АЛЮМІНІЄМ ОДЕРЖУЮТЬ
 141. РЕАКЦІЯ ЕСТЕРИФІКАЦІЇ – ЦЕ
 142. ПРИ КРЕКІНГУ АЛКАНІВ ПРОТІКАЮТЬ РЕАКЦІЇ
 143. ДЛЯ НЕСИМЕТРИЧНИХ АЛКЕНІВ ПРИЄДНАННЯ ГАЛОГЕНВОДНІВ ВІДБУВАЄТЬСЯ ЗА ПРАВИЛОМ
 144. СТРУКТУРНА ІЗОМЕРІЯ АЛКАДІЄНІВ ЗУМОВЛЕНА
 145. ФУНКЦІЯ ВУГЛЕВОДІВ В ОРГАНІЗМІ ПОЛЯГАЄ В ТОМУ, ЩО ВОНИ
 146. РИБОЗУ ВІДНОСЯТЬ ДО
 147. ДО ДИСАХАРИДІВ ВІДНОСЯТЬ
 148. В ПРИРОДІ ПІРАНОЗНЕ КІЛЬЦЕ МОЖЕ ЗНАХОДИТИСЬ У ФОРМІ
 149. ЗА СКЛАДОМ МОНОСАХАРИДНИХ ЗАЛИШКІВ ОЛІГОСАХАРИДИ ПОДІЛЯЮТЬ НА
 150. ФРУКТОЗУ ВІДНОСЯТЬ ДО
 151. ДО СТРУКТУРНИХ ПОЛІСАХАРИДІВ ВІДНОСЯТЬ
 152. ДО РЕЗЕРВНИХ ПОЛІСАХАРИДІВ ВІДНОСЯТЬ
 153. ЗАВДЯКИ ТОМУ, ЩО ЛІПІДИ МАЮТЬ ГІДРОФОБНУ ТА ГІДРОФІЛЬНУ ЧАСТИНИ ВОНИ
 154. ЗАХИСНА ФУНКЦІЯ ЛІПІДІВ В ОРГАНІЗМІ ПОЛЯГАЄ В ТОМУ, ЩО ВОНИ
 155. ЖИРНІ КИСЛОТИ, ЩО ВХОДЯТЬ ДО СКЛАДУ ЛІПІДІВ Є
 156. СОЛІ ЖИРНИХ КИСЛОТ НАЗИВАЮТЬ
 157. АЦИЛГЛІЦЕРОЛИ ЩЕ НАЗИВАЮТЬ
 158. У ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД СПИРТОВОГО КОМПОНЕНТА ФОСФОЛІПІДИ ПОДІЛЯЮТЬ НА
 159. ЖИРНІ КИСЛОТИ, ЯК ПРАВИЛО, МІСТЯТЬ
 160. СПОСІБ УПАКОВКИ ПЕРВИННОЇ СТРУКТУРИ БІЛКА В альфа-СПІРАЛЬ АБО бета-ШАР НАЗИВАЮТЬ
 161. ДО ЗВ’ЯЗКІВ, ЩО ПІДТРИМУЮТЬ ПЕРВИННУ СТРУКТУРУ БІЛКОВОЇ МОЛЕКУЛИ, ВІДНОСЯТЬ
 162. ПРИРОДНІ КАТАЛІЗАТОРИ БІЛКОВОЇ БУДОВИ НАЗИВАЮТЬ
 163. ТРАНСПОРТНУ ФУНКЦІЮ В ОРГАНІЗМІ ВИКОНУЮТЬ ТАКІ БІЛКИ
 164. СПОСІБ УПАКОВКИ ДЕКІЛЬКОХ ПОЛІПЕПТИДНИХ ЛАНЦЮГІВ НАЗИВАЮТЬ
 165. ДО ЗВ’ЯЗКІВ, ЩО ПІДТРИМУЮТЬ ВТОРИННУ СТРУКТУРУ БІЛКОВОЇ МОЛЕКУЛИ, ВІДНОСЯТЬ
 166. РОЗДІЛЕННЯ БІЛКІВ НА ОСНОВІ ЇХ РІЗНОЇ РУХЛИВОСТІ В ЕЛЕКТРИЧНОМУ ПОЛІ НАЗИВАЮТЬ
 167. СКЛАДНІ БІЛКИ ЩЕ НАЗИВАЮТЬ
 168. ЧИСЛО І ПОСЛІДОВНІСТЬ АМІНОКИСЛОТ В ПОЛІПЕПТИДНОМУ ЛАНЦЮГУ НАЗИВАЮТЬ
 169. ЧЕТВЕРТИННУ СТРУКТУРУ МАЮТЬ ТАКІ БІЛКИ
 170. ПРОЦЕС ЗВОРОТНИЙ КОАГУЛЯЦІЇ НАЗИВАЮТЬ
 171. ДО ГЛОБУЛЯРНИХ БІЛКІВ ВІДНОСЯТЬ
 172. ВІДДІЛЕННЯ НИЗЬКОМОЛЕКУЛЯРНИХ РЕЧОВИН ВІД БІЛКІВ ЗА ДОПОМОГОЮ НАПІВПРОНИКНОЇ МЕМБРАНИ НАЗИВАЄТЬСЯ
 173. СКЛАДНІ БІЛКИ, ЩО МІСТЯТЬ В ЯКОСТІ ПРОСТЕТИЧНОЇ ГРУПИ ЗАБАРВЛЕНУ СПОЛУКУ НЕБІЛКОВОГО ХАРАКТЕРУ, ВІДНОСЯТЬ ДО
 174. ДНК ВІДНОСЯТЬ ДО
 175. ФОСФОДИЕСТЕРНІ ЗВ’ЯЗКИ В МОЛЕКУЛІ АТФ, ЩО ВОЛОДІЮТЬ ВЕЛИКИМ ЗАПАСОМ ПОТЕНЦІЙНОЇ ЕНЕРГІЇ НАЗИВАЮТЬ
 176. РНК ВИКОНУЄ В КЛІТИНІ ФУНКЦІЇ
 177. МОНОМЕРОМ ДНК Є
 178. ОБЕРІТЬ СПОЛУКУ КОМПЛЕМЕНТАРНУ АДЕНІНУ
 179. НА ВІДМІНУ ВІД ДНК ДО СКЛАДУ РНК ВХОДИТЬ
 180. ЧЕРГУВАННЯ ДЕЗОКСИРИБОНУКЛЕНТИДІВ У ПОЛІНУКЛЕОТИДНОМУ ЛАНЦЮЗІ ВІДНОСЯТЬ ДО
 181. ЦЕНТРАЛЬНУ РОЛЬ В ЕНЕРГООБМІНІ ВСІХ ТИПІВ КЛІТИН ЗАЙМАЮТЬ МОЛЕКУЛИ
 182. ЖИРИ – ЦЕ
 183.  

  Тема :: Аналітична хімія

 184. ВЕЛИЧИНА ЕЛЕКТРОХІМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЗАЛЕЖИТЬ ВІД
 185. ЗА ЯКИХ УМОВ ВІДКРИВАЄТЬСЯ КАТІОН КАЛІЮ НАТРІЙ ГІДРОТАРТРАТОМ
 186. ЧОМУ ПРИ ЕЛЕКТРОЛІЗІ СОЛЕЙ КИСНЕВМІСНИХ СПОЛУК НА АНОДІ ВИДІЛЯЄТЬСЯ КИСЕНЬ
 187. ЗАПИШІТЬ ВИРАЗ ДЛЯ ЗНАХОДЖЕННЯ РОЗЧИННОСТІ МАЛОРОЗЧИННОЇ СПОЛУКИ ANBM, ЯКА ПОВНІСТЮ ДИСОЦІЮЄ
 188. ЗАПИШІТЬ ВИРАЗ ДЛЯ ДОБУТКУ РОЗЧИННОСТІ МАЛОРОЗЧИННОЇ СПОЛУКИ ANBM, ЯКА ДИСОЦІЮЄ ПОВНІСТЮ
 189. РОЗЧИННІСТЬ ДЛЯ СаСО3 ЗНАХОДЯТЬ ЗА ФОРМУЛОЮ
 190. СПЕКТРОФОТОМЕТРОМ МОЖНА ВИМІРЮВАТИ ПОГЛИНАННЯ ПРИ ДОВЖИНІ ХВИЛІ, ЯКА
 191. ВІДНОШЕННЯ ІНТЕНСИВНОСТІ ПОТОКУ ВИПРОМІНЮВАННЯ, ЩО ПРОЙШЛО КРІЗЬ ДОСЛІДЖУВАНИЙ РОЗЧИН, ДО ІНТЕНСИВНОСТІ ПОЧАТКОВОГО ПОТОКУ ВИПРОМІНЮВАННЯ НАЗИВАЮТЬ
 192. ФОТОМЕТРИЧНІ МЕТОДИ АНАЛІЗУ ҐРУНТУЮТЬСЯ НА
 193. АДСОРБЦІЯ – ЦЕ
 194. ІЗОМОРФІЗМ – ЦЕ
 195. СПІВОСАДЖЕННЯ – ЦЕ
 196. ЯК ЗМІНЮЄТЬСЯ РОЗЧИННІСТЬ МАЛОРОЗЧИННИХ СПОЛУК ПРИ ВВЕДЕННІ КОМПЛЕКСОУТВОРЮВАЧА
 197. ЯКІ ФАКТОРИ ВПЛИВАЮТЬ НА ВЕЛИЧИНУ ДОБУТОК РОЗЧИННОСТІ
 198. В ОСНОВІ ЕЛЕКТРОГРАВІМЕТРІЇ ЛЕЖАТЬ РЕАКЦІЇ
 199. ІОНИ МЕТАЛУ ВІДНОВЛЮЮТЬСЯ ПРИ ПРОХОДЖЕННІ ЕЛЕКТРИЧНОГО СТРУМУ НА
 200. ЩО ЯВЛЯЄТЬСЯ НАСЛІДКОМ ОКИСНЮВАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ НА АНОДІ
 201. ПРИ ПРОВЕДЕНІ ЕЛЕКТРОЛІЗУ СОЛІ З ПОПЕРЕДНЬО ЗВАЖЕНИМ КАТОДОМ, МАСУ ОСАДУ ВИЗНАЧАЮТЬ
 202. ПРИ ЕЛЕКТРОЛІЗІ ВОДНИХ РОЗЧИНІВ ЛУЖНИХ І ЛУЖНОЗЕМЕЛЬНИХ МЕТАЛІВ НА КАТОДІ МОЖЕ ВИДІЛИТИСЬ
 203. ЗБІЛЬШЕННЯ КОНЦЕНТРАЦІЇ МЕТАЛУ У РОЗЧИНІ ПРИЗВОДИТЬ
 204. ЯКЩО ПРИ ЕЛЕКТРОЛІЗІ РОЗЧИН МІСТИТЬ ДЕКІЛЬКА ІОНІВ МЕТАЛУ, ТО СПОЧАТКУ ВИДІЛЯЄТЬСЯ
 205. НАЙБІЛЬШ ЕНЕРГІЙНІ ВІДНОВНИКИ ПРИ ЕЛЕКТРОЛІЗІ
 206. ЕЛЕКТРОХІМІЧНА ПОЛЯРИЗАЦІЯ ПОВ’ЯЗАНА ІЗ
 207. ПЕРЕНАПРУГА СПРИЯЄ
 208. В МЕТОДІ ВНУТРІШНЬОГО ЕЛЕКТРОЛІЗУ ВИДІЛЕННЯ МЕТАЛІВ ВІДБУВАЄТЬСЯ
 209. АМОРФНІ ОСАДИ УТВОРЮЮТЬ
 210. НЕПОВОРОТНІ СТРУКТУРНІ ЗМІНИ ОСАДІВ, ЯКІ ЛИШИЛИ НА ДЕЯКИЙ ЧАС В РОЗЧИНІ НАЗИВАЮТЬСЯ
 211. ПРОЦЕС ОРІЄНТАЦІЇ ПРИ ОСАДЖЕННІ СПРИЯЄ
 212. ДЛЯ ПОВНОГО ДОЗРІВАННЯ КРИСТАЛІЧНИХ ОСАДІВ, НЕОБХІДНО
 213. ДЛЯ ПРИСКОРЕННЯ ДИФУЗІЇ ВИКОРИСТОВУЮТЬ
 214. ДЛЯ ОСАДЖЕННЯ ІОНІВ БАРІЮ ІЗ РОЗЧИНУ БАРІЙ ХЛОРИДУ НАЙБІЛЬШ ПІДХОДИТЬ
 215. ПРИ ШВИДКОМУ ОСАДЖЕННІ ОТРИМУЄТЬСЯ … СТРУКТУРА ОСАДУ
 216. ПІСЛЯ ОСАДЖЕННЯ, ОСАДУ ДАЮТЬ ВІДСТОЯТИСЬ
 217. В ОСНОВІ РОЗРАХУНКІВ ТИТРИМЕТРИЧНОГО АНАЛІЗУ ЛЕЖИТЬ
 218. МОМЕНТ ТИТРУВАННЯ, ДЕ РЕЧОВИНИ РЕАГУЮТЬ В ЕКВІВАЛЕНТНИХ КІЛЬКОСТЯХ, НАЗИВАЄТЬСЯ
 219. АНАЛІЗ, В ЯКОМУ РОБОЧИМ РОЗЧИНОМ Є ЛУГ, НАЗИВАЄТЬСЯ
 220. АНАЛІЗ, В ЯКОМУ РОБОЧИМ РОЗЧИНОМ Є КИСЛОТА, НАЗИВАЄТЬСЯ
 221. ВІД’ЄМНИЙ ЛОГАРИФМ КОНСТАНТИ ІОНІЗАЦІЇ ІНДИКАТОРА, НАЗИВАЄТЬСЯ
 222. ЯКИЙ ПОКАЗНИК РОЗРАХОВУЮТЬ ЗА ФОРМУЛОЮ рН = рК ± 1
 223. ЧОМУ ДОРІВНЮЄ ІНТЕРВАЛ ПЕРЕХОДУ ЗАБАРВЛЕННЯ ІНДИКАТОРА ТИМОЛОВОГО СИНЬОГО рТ = 8,9
 224. ЯКІ РЕАКЦІЇ ЛЕЖАТЬ В ОСНОВІ РЕДОКСИМЕТРІЇ
 225. ДЛЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОКИСНО-ВІДНОВНИХ ПРОЦЕСІВ КОРИСТУЮТЬСЯ
 226. ЕКВІВАЛЕНТНА МАСА КАЛІЙ ПЕРМАНГАНАТУ В КИСЛОМУ СЕРЕДОВИЩІ ОБРАХОВУЄТЬСЯ
 227. ЯКА ІЗ ВКАЗАНИХ СХЕМ АНАЛІЗУ КАТІОНІВ ДРУГОЇ АНАЛІТИЧНОЇ ГРУПИ Є ВІРНОЮ
 228. СОЛІ ЯКИХ МЕТАЛІВ ЗАБАРВЛЮЮТЬ ПОЛУМ’Я ПАЛЬНИКА В ЖОВТО-ЗЕЛЕНИЙ КОЛІР
 229. СПЕЦИФІЧНА РЕАКЦІЯ НА КАТІОН ПЛЮМБУМУ – ЦЕ
 230. ПРИ ВЗАЄМОДІЇ АРГЕНТУМ ХЛОРИДУ З РОЗЧИНОМ АМІАКУ СПОСТЕРІГАЄТЬСЯ ЕФЕКТ
 231. ПЛЮМБУМ ХЛОРИД ВІД АРГЕНТУМ ТА МЕРКУРІЙ ХЛОРИДІВ МОЖНА ВІДДІЛИТИ
 232. НА ФІЗИЧНИХ ЯВИЩАХ, ЩО ПРОХОДЯТЬ ПРИ ХІМІЧНИХ РЕАКЦІЯХ, БАЗУЮТЬСЯ ... ПРОЦЕСИ
 233.  

  Тема :: Колоїдна хімія

 234. Як змінюється поверхнева активність спиртів зі збільшенням кількості вуглецевих атомів у молекулі?
 235. Вкажіть, у якому з рядів кислоти розміщені в порядку зменшення поверхневого натягу їх розчинів однакової концентрації
 236. Яке формулювання правила Дюкло – Траубе найточніше?
 237. Яке з рівнянь стосується поверхнево-активних речовин (ПАР)?
 238. Поверхневою активністю називається:
 239. Валеріанова кислота відноситься до речовин
 240. Як зміниться величина поверхневого натягу ізоамілового спирту при розбавленні його водою?
 241. Коагулююча здатність електроліту при збільшенні заряду коагулюючого
  йона:
 242. Коагуляція золів електролітами підпорядковується правилу:
 243. Коагуляцією називається процес:
 244. Коагулюючу дії мають:
 245. Агрегативна стійкість дисперсних систем - це:
 246. Стійкість дисперсних систем - це:
 247. Седиментаційна стійкість дисперсних систем - це стійкість частинок:
 248. Структурною одиницею колоїдів є:
 249. Електрокінетичний дзета-потенціал виникає:
 250. Збільшення дзета-потенціалу впливає на стійкість ліофобних золів
  наступним чином:
 251. Електроосмос - це процес переміщення під дією зовнішнього електричного поля:
 252. Електрофорез - це процес переміщення під дією зовнішнього електричного поля:
 253. Причиною світлорозсіяння колоїдними частинками є:
 254. Для утворення частинок колоїдних розмірів з істинних розчинів можна
  використовувати:
 255. Для отримання колоїдних систем з грубодисперсних систем можна використовувати метод:
 256. До вільно-дисперсних відносяться всі дисперсні системи в ряду:
 257. Дисперсна система, умовне позначення якої т / р називається:
 258. До ліофобних відносяться всі дисперсні системи в ряду:
 259. Дисперсна система, умовне позначення якої р/г називається:
 260. По відношенню до колоїдних розчинів справедливе наступне твердження:
 261. Змочування - це самочинний фізико-хімічний процес:
 262. Зв'язок між кутом змочування і поверхневим натягом виражає рівняння:
 263. Математичний запис рівняння Фрейндліха наступний:
 264. Рівняння ізотерми Ленгмюра має наступний математичний запис:
 265. З підвищенням температури фізична адсорбція:
 266. Для поняття хемосорбція справедливим є твердження:
 267. Стан адсорбційної рівноваги характеризується:
 268. Ізотерма адсорбції відображає залежність кількості адсорбованого речовини від:
 269. Для поняття адсорбція справедливо наступне твердження:
 270. Процес, зворотний адсорбції, носить назву:
 271. Математична запис рівняння Шишковського:
 272. Залежність поверхневого натягу від концентрації ПАР відображає рівняння:
 273. Знижувати поверхневий натяг води буде:
 274. Поверхнева активність зростає в ряду:
 275. Найбільший поверхневий натяг характерний для:
 276. Залежність поверхневої активності речовин в гомологічних ряду відображає правило:
 277. Поверхнево-неактивні речовини (ПНВ) - це речовини
 278. До ПАР відносяться всі речовини в групі:
 279. Поверхнево-інактивні речовини (ПІВ) - це речовини, у яких поверхнева
  активність (g):
 280. Поверхнева активність (g) для ПАР:
 281. Поверхнево-активні речовини (ПАР) - це речовини, які
 282. Для поверхневого натягу невірним є твердження:
 283. Поверхнева активність - це здатність
 284. Зі зменшенням площі поверхні розділу фаз вільна поверхнева енергія:
 285. Вільна поверхнева енергія - це величина, що рівна:
 286. Поверхневі явища - це процеси, що протікають самочинно:
 287. Для поверхневого шару справедливе наступне твердження:
 288. Використання активованого вугілля для очистки від токсичних речовин зумовлене процесом самовільної зміни концентрації компонентів у поверхневому шарі водних розчинів, у порівнянні з об’ємом фази. Цей процес називається:
 289. Позитивною адсорбцією називається:
 290. Броунівский рух – це
 291. Який метод одержання золів відноситься до фізичної конденсації?
 292. Істинний розчин і золь легко можна відрізнити за
 293. Системи з частинками розміром 10-6 м відносяться до
 294. Дисперсні системи, в яких одна з фаз структурно закріплена і не може переміщатись вільно, називаються
 295. Вкажіть одиницю вимірювання поверхневого натягу:
 296. Ліофільні колоїдні розчини, порівняно з ліофобними
 297. Згiдно правила Панета-Фаянса, на поверхнi кристалiчного твердого адсорбенту з розчину адсорбується той iон, який:
 298. До колоїдно-дисперсних вiдносяться системи, розмiр частинок яких знаходиться у межах:
 299. За допомогою "штучної нирки" можливе очищення крові, яка під тиском протікає між двома мембранами, які омиваються ззовні фізіологічним розчином. Цей процес базується на
 300. Стосовно межi подiлу вода-повiтря поверхнево-активною речовиною є
 301. Золь Al(OH)3 одержали обробкою свiжовиготовленого осаду Al(OH)3 невеликою кiлькiстю розчину HCl. Яке явище лежить в основi одержання золю?
 302. Методом пiдтвердження колоїдного стану є проходження свiтла через систему. При цьому пучок свiтла:
 303. Процес злипання частинок в колоїдних розчинах називається
 304. У вiдповiдностi до теорiї швидкої коагуляцiї Смолуховського, процес коагуляцiї описується кiнетичним рiвнянням такого порядку:
 305. Мiнiмальна концентрацiя електролiту, при перевищеннi якої спостерiгається коагуляцiя, називається
 306. Гранула золю аргентум йодиду заряджена негативно. Вкажiть iони, якi мають по вiдношенню до нього найменший порiг коагуляцiї:
 307. Коагулююча здатність електролітів по відношенню до деяких золів зменшується у такій послідовності: (NH4)3PO4, (NH4)2SO4, NH4NO3. Який знак заряду має колоїдна частинка?
 308. До золю аргентум хлориду електроліт додавався невеликими порціями, при цьому коагуляція настала при більшій концентрації електроліту, ніж при одноразовому його додаванні. Це явище має назву:
 309. Емульсії типу в/о відносяться до
 310. В емульсіях самочинно вiдбувається процес злиття краплинок дисперсної фази, який зумовлює розшарування емульсiї. Таке явище називають:
 311. Які частинки міцели, будова якої зображена формулою
  {m(AgCl)nAg+(n-x)NO3-}x+xNO3-, знаходяться в дифузійному шарі?
 312. Який заряд гранули у золю аргентум (I) йодиду, що одержаний з розчинів AgNO3 та KI за надлишку калій йодиду?
 313. Взаємодія між дисперсною фазою та дисперсійним середовищем для різних систем проявляється не в однаковій мірі. Якщо дисперсна фаза сильно взаємодіє з середовищем, то систему називають
 314. При додаваннi сумiшi лiтiй та кальцiй хлоридiв до золю спостерiгалось посилення коагулюючої дiї сумiшi, яке називається:
 315.