Волинський національний університет імені Лесі Українки

Центр інноваційних технологій та компютерного тестування

Тест ::: ФПОСР_016_Мс_2024

Розробники:
Дата генерації: 02.07.2024

  Тема :: Корекційна педагогіка

 1. Застосування цілого комплексу заходів медичного, соціального, освітнього та професійного характеру з метою підготовки чи перепідготовки індивідуума до найвищого рівня його функціональних здібностей - це ...
 2. Стійке порушення інтелектуальної діяльності, яке призводить до послаблення пізнавальної активності, вихолощення почуттів, невміння використовувати життєвий досвід та переносити його в нову ситуацію, - це ...
 3. Виберіть положення, яке найбільш точно визначає поняття "корекційна педагогіка":
 4. Частковий розлад процесу письма називається:
 5. ... – це порушення темпу, ритму, плавності мовлення, що викликано судомами в різних частинах мовленнєвого апарату.
 6. Частковий розлад процесів письма називається:
 7. Частковий розлад процесів читання називається:
 8. Алалія – це ...
 9. ... – це порушення вимовної сторони мови, що виникає унаслідок органічного ураження центральної нервової системи.
 10. Які умови необхідні для своєчасного й нормального розвитку мовлення дитини?
 11. Як називається розлад голосу, що виражається в порушенні його основних характеристик – висоти, сили й тембру?
 12. У яких дітей найчастіше виникає прискорений темп мовлення?
 13. Які фактори мають значний вплив на характер прояву невротичної заїкуватості?
 14. Афазія – це ...
 15. Дайте визначення поняття "логофобія":
 16. Розлад мовлення в певній мірі негативно впливає на:
 17. Засновник Вальдорфської педагогіки – ...
 18. ... – педагогічна наука про різні порушення розвитку мовлення, їхнє подолання та попередження засобами спеціального навчання й виховання.
 19. Діти з легкою розумовою відсталістю:
 20. Чия педагогічна система керується девізом: "Допоможи мені зробити це самому"? Виберіть правильну відповідь:
 21. Імбецильність є:
 22. Емоційна незрілість, обумовлена тривалими хронічними захворюваннями, спостерігається при:
 23. Головна відмінність затримки психічного розвитку (ЗПР) від розумової відсталості полягає в:
 24. Уповільнення темпу розвитку психіки дитини, яке проявляється в недостатньому запасі знань, незрілості мислення, переважанні ігрових інтересів, швидкій стомлюваності, називається:
 25. Затримка психічного розвитку – це ...
 26. Соматогенна затримка психічного розвитку:
 27. Психогенна затримка психічного розвитку:
 28. Розумова відсталість – це ...
 29. Яка з педагогічних наук займається вихованням і навчанням розумово відсталих дітей:
 30. Найбільш важкий ступінь розумової відсталості – це ...
 31. Дебільність – це ...
 32. Назвіть причину виникнення затримки психічного розвитку (ЗПР) на основі соматогенного походження:
 33. Загальним для дітей з ЗПР є відставання в психічному розвитку в усіх сферах психічної діяльності до початку шкільного віку
 34. Які положення найточніше характеризують ідіотію?
 35. Укажіть правильну відповідь: ЗПР – це ...
 36. Які положення найточніше характеризують імбецильність?
 37. Які положення найточніше характеризують дебільність?
 38. ... – одна з галузей спеціальної педагогіки, що розробляє проблеми навчання, виховання та соціальної адаптації розумово відсталих дітей.
 39. Укажіть правильну відповідь: Особи з порушеннями розумового розвитку – це ...
 40. Яка з педагогічних наук займається вихованням і навчанням розумово-відсталих дітей?
 41. Діти з інтелектуальними порушеннями – це ...
 42. Перші спроби навчання дітей з легкими формами відсталості в спеціальних навчальних закладах здійснив:
 43. Що таке деменція?
 44. Визначіть невірну відповідь: "При навчанні розумово відсталої дитини в закладі загальної освіти педагогові необхідно ..."
 45. Яка дія педагога принесе найменше користі в процесі організації педагогічного спілкування з учнями?
 46. Відхилення в поведінці – це ...
 47. Девіантна поведінка – це особливість соціального розвитку, яка полягає у поведінці, що не відповідає суспільним нормам і цінностям
 48. Делінквентна поведінка – це поведінка, що загрожує здоров’ю і розвитку самої особистості дитини.
 49. Соціальна адаптація – це ...
 50. Депривація – відсутність можливості чи її недостатність для задоволення людиною якої-небудь життєво важливої психічної потреби
 51. ... - формування властивостей особистості, що роблять її здатною до життєдіяльності в суспільстві на основі засвоєння соціальних цінностей і способів соціально позитивної поведінки.
 52. До якого терміну відноситься визначення: "Освітні нормативи, визначені з урахуванням фізичних і психічних особливостей розвитку осіб з особливими освітніми потребами, - це ..."?
 53. Амбліопія – це ...
 54. Короткозо́рість або міопія – це:
 55. ... – форма психологічної незрілості дитини, яка призводить при неправильному вихованні до затримки вікової соціалізації та поведінки дитини, які не відповідають віковим вимогам до неї.
 56. Олігофренія у своїй основі містить:
 57. В Україні інтеграційні процеси в освітній системі розпочалися з :
 58. Система спеціальної освіти в Україні має вертикально-горизонтальну структуру. Горизонтальна структура базується на:
 59. Індивідуальна програма реабілітації – це ...
 60. Основним критерієм психологічної готовності дитини до школи є:
 61. Основними формами корекційно-розвиткового навчання є:
 62. Відхилення від норми – це:
 63. "Актуальний рівень" розумового розвитку – це ...
 64. Який вид реабілітації потрібен дитині для відновлення втрачених навчальних умінь та пізнавальних навичок:
 65. Вставте пропущене слово: "Для забезпечення ефективності навчально-виховного процесу наповнюваність класу з інклюзивним навчанням повинна становити не більше, як .... учнів":
 66. Виберіть ознаку, яка НЕ характеризує інклюзивну освіту:
 67. В основі концепції соціальної реабілітації осіб з обмеженими можливостями, поширеної в середині XX століття, лежить ідея ...
 68. Сучасна концепція соціальної реабілітації людини з обмеженими можливостями припускає, що:
 69. До якого терміну відноситься визначення: "Дошкільна, загальна і професійна освіта, для одержання якої особам з обмеженими можливостями створюються спеціальні умови, – це ..."?
 70. З якою віковою категорією осіб з обмеженими можливостями взаємодіє корекційний андролог?
 71. Якому поняттю відповідає дана характеристика: «форма навчання, при якій діти з особливими освітніми потребами: – відвідують ті ж школи, що і їхні брати, сестри і сусіди; – знаходяться в класах разом з дітьми одного з ними віку; – мають індивідуальні, відповідні їхнім потребам і можливостям, навчальні цілі; – отримують необхідну підтримку»?
 72. Яка модель ставлення суспільства до осіб з порушеннями в розвитку прийнята як головна при формуванні сучаснаої соціальної політики в більшості країн світу?
 73. Знайдіть зайве твердження: "Основними завданнями інклюзивного навчання є ...":
 74. В Україні освіта осіб (дітей) з порушеннями психофізичного розвитку здійснюється в:
 75. Корекційно-виховна робота – це:
 76. У якому документі вперше міститься заклик до урядів усіх країн затвердити на законодавчому рівні принцип інклюзивної освіти:
 77. В залежності від причин виникнення аномалій і порушень розвитку відхилення поділяють на:
 78. Який чинник покладено в основу класифікації категорій осіб з обмеженими можливостями: глухі, слабочуючі, незрячі, слабозорі?
 79. Для навчання, виховання і соціальної адаптації дітей і підлітків зі складними, важкими порушеннями в розвитку, з супутніми захворюваннями, а також для надання їм комплексної допомоги створюються:
 80. Яка група дітей з відхиленнями в розвитку є найбільш вразливою і тому вимагає більшого, ніж всі інші, об'єму комплексної реабілітаційної і корекційно-педагогічної допомоги?
 81. Від чого, перш за все, залежить засвоєння різних рівнів освіти дітьми з особливими потребами? Виберіть правильну відповідь:
 82. Характеристика якого компоненту спеціального освітнього процесу подана нижче?
  "Врахування особливостей розвитку кожної дитини; індивідуальний педагогічний підхід, що виявляється в особливій організації корекційно-педагогічного процесу, застосуванні спеціальних методів і засобів навчання, компенсації і корекції; проведення корекційно-педагогічного процесу спеціальними педагогами і спеціальними психологами; надання медичних, психологічних і соціальних послуг".
 83. Про яку реабілітацію йдеться: "Виховання почуття власної гідності, подолання відчуття малоцінності, маргінальної або завищеної самооцінки, формування адекватних форм соціальної поведінки"?
 84. В роботах якого відомого психолога обгрунтовано розуміння компенсації як синтезу біологічного і соціального чинників?
 85. Якому терміну відповідає наступне визначення: "Один з видів корекційної діяльності, заснований на мистецтві та творчості"?
 86. Вторинні дефекти, за Л.С. Виготським, ...:
 87. Складний багаторівневий процес перебудови функцій організму при порушеннях або втраті будь-яких функцій називається:
 88. За якою ознакою здійснена наступна класифікація категорій осіб з обмеженими можливостями: тілесні (соматичні) порушення, сенсорні порушення (слух, зір), порушення діяльності мозку?
 89. Корекція – це ...
 90. Соціальна реабілітація – це...
 91. Компенсація – це ...
 92. До якого з термінів відноситься визначення: "Зміни, які відбуваються в суб'єктові, за допомогою яких здійснюється пристосування до умов, що змінилися, – це ..."?
 93. Найбільш характерною ознакою епілепсії є:
 94. Назвіть основні методи емпіричного рівня спеціального науково-педагогічного дослідження:
 95. Система спеціальних заходів, спрямованих на подолання недоліків психофізичного розвитку, називається:
 96. Що буквально означає поняття "корекція"?
 97. Виберіть правильне твердження: Аномалія – це ...
 98. Заходи, спрямовані на відновлення або повну компенсацію обмежених психічних або фізичних можливостей людини:
 99. Що в перекладі з грецької мови означає поняття "адаптація"?
 100. Процес пристосування будови та функцій організму до умов середовища називається:
 101. Компенсація – це ...
 102. Урівноважування, відшкодування функцій ушкоджених систем організму визначається як:
 103. Абілітація – це ...
 104. Система спеціальних і загальпедагогічних заходів, спрямованих на ослаблення або подолання недоліків психофізичного розвитку, визначається як ...
 105. Система спеціальної освіти в Україні має вертикально-горизонтальну структуру. Вертикальна структура базується на:
 106. За якою ознакою здійснена така класифікація категорій осіб з обмеженими можливостями: вроджене порушення розвитку, нещасний випадок, стихійне лихо, виробнича травма, дорожньо-транспортна подія?
 107. Назвіть групу недоліків розвитку: 1. сповільнене і обмежене сприйняття, 2. недоліки розвитку моторики, 3. недоліки мовленнєвого розвитку, 4. недоліки розвитку розумової діяльності, 5. недостатня, в порівнянні зі звичайними дітьми, пізнавальна активність, 6. недоліки в розвитку особистості. Виберіть правильну відповідь:
 108. Виберіть найбільш прийнятний для освітньої сфери термін:
 109. Характеристика якого принципу корекційної педагогіки подана нижче? Цей принцип передбачає, що людина з особливими освітніми потребами – соціально повноцінна особа, якщо цього хоче суспільство, якщо воно може забезпечити для цього необхідні умови.
 110. Характеристика якого принципу подана нижче? Виберіть правильну відповідь. Цей принцип допускає опору на здорові сили дитини; побудову освітнього процесу з використанням збережених аналізаторів, функцій і систем організму відповідно до специфіки недоліку розвитку.
 111. Характеристика якого принципу подана нижче? Виберіть правильну відповідь. Цей принцип грунтується на сучасному гуманістичному світогляді, що визнає право кожної людини, незалежно від її особливостей і обмежених можливостей життєдіяльності, бути включеною в освітній процес.
 112. До екзогенних факторів, що призводять до порушень психофізичного розвитку відносять:
 113. Хто розробив теорію складної структури аномального розвитку дітей з дефектом:
 114. Перші спроби класифікувати "аномальність" розвитку дітей були зроблені:
 115. Сурдопедагогіка – це наука, яка займається ...
 116. Тифлопедагогіка – це наука, яка займається ...
 117. Об'єктом корекційної педагогіки є:
 118. ... корекційної педагогіки – процес навчання й виховання дітей та підлітків з недоліками в розвитку та відхиленнями в поведінці, які зазнають тимчасових адаптаційних труднощів і складнощів у засвоєнні освітніх програм:
 119. Корекційна педагогіка – це ...
 120. Питання міжнародного регулювання прав дітей-інвалідів окреслено в Конвенції ООН про права дитини (1989 р.). Україна приєдналася до країн, що ратифікували цю Конвенцію у:
 121.