Волинський національний університет імені Лесі Українки

Центр інноваційних технологій та компютерного тестування

Тест ::: 073 Менеджмент / Менеджмент організацій

Розробники:
Дата генерації: 04.07.2023

  Тема :: Сутність, роль та методологічні основи менеджменту

 1. Складний процес, який включає цілеспрямований вплив на об’єкти, системи з метою збереження їх сталості або переведення з одного стану в інший для досягнення певних цілей, – це:
 2. Інноваційна функція менеджера полягає в тому, що він:
 3. До внутрішніх змінних організації належать:
 4. В організації менеджери виконують:
 5. Здатність кваліфіковано, професійно, зі знанням справи виконувати роботу на своїй ділянці, знання технічних прийомів конкретної діяльності – це:
 6. Менеджмент починається з:
 7. Організація – це група людей, діяльність яких свідомо чи спонтанно координується задля досягнення:
 8. Розподіл праці на одному рівні управління з метою кращого виконання завдання – це визначення:
 9. Залежно від реакції на зміни зовнішнього середовища розрізняють:
 10. У результаті вертикального поділу праці за Т. Парсонсом утворюються три рівні управління:
 11. Менеджер низового рівня управління, насамперед, повинен володіти:
 12. Бажаний і необхідний результат, на який направлена вся діяльність організації, – це:
 13. Менеджером вищого рівня управління є:
 14. Основою внутрішнього середовища організації є:
 15. Вкажіть зайвий фактор внутрішнього середовища організації:
 16. Неформальну організацію очолює:
 17. Неформальні організації виникають:
 18. Суб’єкт управління повинен:
 19. Функція менеджера, яка полягає у плануванні та прогнозуванні можливих подій як у сфері діяльності конкретного менеджера, так і стосовно організації загалом:
 20. Етап життєвого циклу організації, що характеризується згортанням діяльності, зниженням прибутковості, фінансової стійкості, називається:
 21. Менеджер виконує:
 22. Рівень управління, на якому формується місія та встановлюються загальноорганізаційні цілі:
 23. Рівень управління, на якому координується діяльність безпосередніх виконавців:
 24. Співробітник організації, який має безпосередніх підлеглих йому працівників та наділений повноваженнями у сфері прийняття рішень в певних галузях діяльності організації – це:
 25. Запропонована робота, що повинна бути виконана заздалегідь встановленим способом і у встановлений термін, – це:
 26. Будь-яка організація є:
 27. Основною метою менеджменту є:
 28. Менеджер:
 29. Метод дослідження в менеджменті, який передбачає вивчення досліджуваного явища в розвитку з урахуванням причин, умов і чинників, які зумовили зміни, тенденції його розвитку:
 30. За умови, коли неможливо кількісно визначити певні параметри досліджуваного явища використовуються:
 31.  

  Тема :: Функції та методи менеджменту

 32. Функції менеджменту переважно спрямовані на:
 33. До конкретних функцій менеджменту відносять:
 34. Кожна функція менеджменту є:
 35. Основою адміністративних методів управління організацією є:
 36. До засобів соціального регулювання відносять:
 37. До економічних методів менеджменту відносять:
 38. Основними функціями менеджменту є:
 39. Відносно відокремлені напрями управлінської діяльності, які забезпечують управлінську дію, – це:
 40. Процес управління розпочинається з:
 41. Способи цілеспрямованого впливу суб’єкта на об’єкт для досягнення поставленої мети – це:
 42. Сукупність специфічних способів дії на особисті стосунки і зв’язки між працівниками, а також на соціальні процеси в організації, - це:
 43. Психологічний прийом, за допомогою якого всі працівники стають безпосередніми учасниками процесу прийняття управлінського рішення та заходів щодо його реалізації, – це:
 44. До засобів прямого впливу відносять:
 45. Адміністративні методи управління залежно від характеру їх впливу на організацію можна поділити на методи:
 46. Система способів і прийомів організаційно-розпорядчої дії, яку використовують для організації й координації об’єктів управління з метою виконання поставлених завдань, – це:
 47. Функція управління, яка передбачає визначення цілей та розробку заходів щодо їх досягнення:
 48. Діяльність із підтримки в динамічній системі управління виробництвом заданих параметрів:
 49. Функція управління, яка передбачає спрямування діяльності трудового колективу через певний механізм заохочень і покарань:
 50. До інструментів активного розпорядчого впливу відносять:
 51. Розпорядницький вплив може бути здійснений у вигляді:
 52. Організаційно-розпорядчі методи ґрунтуються на:
 53. Накази можуть віддаватись керівником підприємства в:
 54. Організаційний вплив на об’єкт управління здійснюється у формі:
 55. Методи менеджменту, які враховують майнові та фінансові інтереси працівників; включають різноманітні економічні стимули:
 56. Підтримка соціальної спадкоємності передбачає:
 57. Психологічне спонукання передбачає:
 58. Методи менеджменту, які впливають на працівників через документи, що визначають технологію здійснення виробничо-господарських процесів:
 59. Соціальне нормування передбачає:
 60. Соціально-психологічні методи менеджменту поділяються на:
 61. До психологічних методів належить:
 62.  

  Тема :: Процес управління

 63. Уміння менеджера приймати адекватні реаліям, кваліфіковані та обґрунтовані рішення – це:
 64. До умов прийняття ефективних управлінських рішень відносять:
 65. Основна мета управлінського рішення:
 66. Суб’єктом управління може бути:
 67. Метод пошуку альтернативних варіантів управлінських рішень, що базується на пошуку альтернатив шляхом ініціювання уявлення про ідеальне вирішення проблеми, яке може наштовхнути на нові варіанти дій:
 68. Моделі прийняття управлінських рішень:
 69. Приймати обґрунтовані управлінські рішення в умовах невизначеності керівнику допомагає:
 70. Зміст управлінського рішення, який виявляється в тому, що на його розробку і прийняття потрібні фінансові, матеріальні та інші витрати:
 71. До ознак, які характеризують управлінські рішення, відносять:
 72. Сукупність послідовних і цілеспрямованих дій керівника та всього апарату управління щодо узгодження спільної діяльності працівників:
 73. Вимоги до управлінського рішення:
 74. Організаційні непрограмовані рішення:
 75. Тип процесу управління, що характеризується необхідністю коригування кожного з його етапів після проходження наступного:
 76. Певні управлінські рішення називаються реальними тому, що вони:
 77. До кількісних методів обґрунтування управлінських рішень відносять:
 78. Вимога до управлінського рішення, яка характеризується правильним вибором моменту його прийняття:
 79. Процес, що починається з констатації виникнення проблемної ситуації та завершується вибором дії, яка спрямована на її усунення:
 80. Економічні рішення:
 81. Керівник організації повинен залучати членів трудового колективу до процесу прийняття управлінських рішень для того, щоб:
 82. Тип процесу управління, який характеризується тим, що він виникає як би з ситуації, при якій з неї головним чином виходять і пошук проблеми, і розробка рішення:
 83. Повторювана сукупність послідовно здійснюваних операцій, що складають технологію процесу управління, – це:
 84. Централізований підхід до прийняття управлінських рішень передбачає, що:
 85. Однією із властивостей процесу управління є:
 86. Управлінська проблема – це:
 87. Управління, що реалізується на основі інформаційних систем із застосуванням сучасних технічних засобів:
 88. Динамічність як властивість процесу управління:
 89. Управлінські рішення, що ґрунтуються на відчуттях менеджера у правильності вибору:
 90. За ступенем обов’язковості виконання розрізняють:
 91. Рішення, що стосуються діяльності всієї організації:
 92. Рішення, які приймаються та реалізуються протягом короткотермінового періоду:
 93.  

  Тема :: Планування як загальна функція менеджменту

 94. Плани, що носять характер напрямку дій, називаються:
 95. Планування – це:
 96. До принципів планування відносять:
 97. Фінансова стратегія підприємства відноситься до:
 98. Цілі організації повинні бути:
 99. Стратегія, яка застосовується організаціями, що задоволені своїм попереднім курсом дій та бажають залишити існуючий стан:
 100. Планування, що передбачає створення і підтримання відповідності між цілями організації, її потенційними можливостями й шансами в обраній сфері діяльності:
 101. Маркетингова стратегія охоплює рішення щодо:
 102. Принцип планування, який передбачає, що всі розроблені в планах заходи повинні забезпечувати постійний розвиток організації й отримання додаткового прибутку від них:
 103. Метод планування, який передбачає складання системи балансів (матеріально-речових, вартісних і трудових):
 104. Важливий комплексний документ, який регламентує виробничо-господарську і комерційну діяльність:
 105. Розділ матриці SWOT-аналізу, у якому формуються завдання з реалізації зовнішніх можливостей за рахунок сильних сторін організації:
 106. Сильні та слабкі сторони, можливості та загрози – це елементи:
 107. Цілі організації:
 108. Принцип планування, який передбачає здатність плану змінювати свій напрямок при змінних умовах діяльності та мати певні резерви:
 109. Довгострокова програма дій та порядок розподілу пріоритетів і ресурсів організації для досягнення її цілей:
 110. Плани на 10-25 років називаються:
 111. Місія організації – це:
 112. Згідно форми представлення виділяють:
 113. Загальну стратегію організації здебільшого розробляють:
 114. Згідно матриці І. Ансоффа на вже наявних ринках доцільно застосувати:
 115. Згідно матриці І. Ансоффа на нових ринках доцільно застосувати:
 116. Згідно матриці І. Ансоффа для вже наявних товарів доцільно застосувати:
 117. Форма планування, яка може мати позитивний результат тільки при наявності твердої, авторитарної системи примусу:
 118. За можливістю кількісного визначення розрізняють:
 119. Різновид управлінської діяльності, який полягає в реалізації комплексу заходів, пов’язаних із розробленням оперативного плану з метою реалізації обраної стратегії:
 120. Створення планів підлеглими та затвердження їх керівництвом організації характерне для планування:
 121. До методів планування відносять:
 122. При побудові матриці БКГ враховуються:
 123. Стратегія, що використовується у випадках, коли організація залишає певні ринки або перепрофілює виробництво:
 124.  

  Тема :: Організування як загальна функція менеджменту

 125. Організування як функція менеджменту відображає:
 126. Департаменталізація – це:
 127. Виділення частин в організації, кожна з яких пропонує щось у відповідь на попит, запропонований зовнішнім середовищем і, зокрема, його інститутами, що знаходяться в безпосередньому зіткненні з організацією, – це:
 128. Орган управління або окремий працівник наділений функціями в управлінні, правами для їх реалізації та визначеною мірою відповідальності за виконання функцій – це:
 129. Зосередження владних повноважень на вищому рівні управління організацією – це:
 130. Процес узгодження дій, досягнення єдності зусиль усіх підрозділів та співробітників організації для реалізації її завдань та цілей - це:
 131. Повноваження, які передаються від керівника безпосередньо його підлеглому:
 132. Дивізіональну організаційну структуру доцільно застосовувати, коли:
 133. Принцип побудови організаційних структур, який передбачає, що підлеглі виконують розпорядження тільки одного керівника і несуть відповідальність тільки перед ним:
 134. Високий ступінь адаптації до змін у середовищі – це перевага:
 135. Функція управління, в межах якої здійснюється розподіл робіт поміж окремими робітниками та їх групами, узгодження їх діяльності:
 136. Лінійний тип організаційної структури управління характеризується:
 137. Лінійна організаційна структура переважно застосовується в управлінні:
 138. Організаційна структура управління, яка вимагає від керівника наявності значних знань за всіма функціями управління:
 139. Недоліком функціонального типу організаційної структури управління є:
 140. Структура управління, для якої характерним є високий рівень розподілу праці, розвинена ієрархія та наявність численних правил та норм:
 141. Структура управління, яка передбачає, що кожен орган управління спеціалізується на виконанні окремих функцій менеджменту:
 142. Владні повноваження:
 143. Основною перевагою матричних організаційних структур управління є:
 144. Складність організаційної структури управління визначається:
 145. Організаційна структура управління, в якій розподіл на окремі елементи та блоки відбувається за видами товарів та послуг, групами споживачів, географічними регіонами:
 146. Повноваження, що дозволяють особі, якій вони передаються, в межах її компетенції пропонувати або забороняти певні дії підлеглим лінійних керівників:
 147. У централізованій структурі управління керівник:
 148. Рівень співробітництва, який існує між частинами організації і забезпечує досягнення їхніх цілей у межах вимог, запропонованих зовнішнім оточенням:
 149. Практичним результатом виконання організаційної функції є:
 150. Якщо керівники середньої та нижчої ланки організації можуть приймати більшість управлінських рішень то така організація:
 151. Перевагою централізованої організаційної структури управління є:
 152. Стосовно неформальних груп в організації менеджеру варто:
 153. Прагнення сумістити управління перебігом робіт з виконання спеціальних програм і проектів із лінійно-функціональним управлінням зумовило створення:
 154. Метод вибору організаційної структури управління, який полягає у застосуванні організаційних форм, що виправдали себе в організаціях зі схожими організаційними характеристиками:
 155.  

  Тема :: Мотивування як загальна функція менеджменту

 156. Відчуття фізіологічного, соціального або психологічного дискомфорту через брак чогось; необхідність у чомусь, що потрібне для створення і підтримування нормальних умов життя і функціонування людини, – це:
 157. Усвідомлені потреби, джерело діяльності, об’єктивна необхідність виконання певних функцій для задоволення потреб – це:
 158. Спонукальні причини поведінки і дій людини, які виникають під впливом її потреб та інтересів, – це:
 159. Процес зовнішнього впливу на людину для спонукання її до конкретних дій:
 160. Зовнішні спонукання, які мають цільову спрямованість, – це:
 161. Внутрішньою винагородою є:
 162. Автором теорії мотивування, яка стверджує, що реалізація здібностей, мотивування до діяльності залежать від прагнення індивіда досягнути успіху чи уникнути негативної оцінки, є:
 163. Працівники із загостреними потребами в … прагнуть уникнути ризику, неохоче сприймають нововведення:
 164. Теорії мотивації, що ґрунтуються на ідентифікації внутрішніх потреб, які змушують діяти людей так, а не інакше:
 165. Найвідоміша модифікація теорії потреб А. Маслоу – це:
 166. Сукупність внутрішніх і зовнішніх рушійних сил, які спонукають людину до діяльності, визначають поведінку, форми діяльності, надають цій діяльності спрямованості, орієнтованої на досягнення особистих цілей і цілей організації:
 167. Усе те, що людина вважає для себе цінним, – це:
 168. Клейтон Альдерфер виділяв:
 169. Для задоволення соціальних потреб працівників згідно теорії А. Маслоу необхідно:
 170. Ознакою мотиваційного вигорання працівника є:
 171. Ф. Герцберг виокремив:
 172. Матеріальні стимули поділяються на:
 173. Зазначте послідовність етапів мотиваційного процесу:
 174. Баланс між внеском працівника в роботу й тим результатом, який він отримує від роботи – це:
 175. Д. Мак-Клелланд досліджував:
 176. Доручення підлеглому складної і важкої роботи, що передбачає його повну віддачу – це спосіб задоволення його:
 177. Потреби в повазі досліджував:
 178. Модель Портера-Лоулера включає елементи:
 179. Потреба у владі проявляється у:
 180. Теорія справедливості стверджує, що:
 181. Згідно теорії «Z» вагомими стимулами до праці є:
 182. Досягнуті працівником результати відповідно до моделі Портера-Лоулера залежать від:
 183. До процесуальних теорій мотивацій відносять:
 184. Мотиви виконують функцію:
 185. Матеріальна мотивація – це:
 186.  

  Тема :: Контролювання як загальна функція менеджменту

 187. Певні показники результативності, яких необхідно досягнути, виражені кількісно та обмежені у часі – це:
 188. Види контролю за критерієм часу здійснення контрольних операцій:
 189. За рівнем охоплення підконтрольних об’єктів виокремлюють:
 190. Послідовна перевірка усієї сукупності підконтрольних об’єктів, процесів та суб’єктів, – це:
 191. Параметрами ефективної системи контролю є:
 192. Параметр ефективної системи контролю, який передбачає, що результати здійснення контролю повинні бути більшими за витрати, пов’язані з його проведенням:
 193. Вид контролю, що визначає міру придатності вхідних ресурсів організації для виготовлення продукту певної якості:
 194. Значні витрати часу – це недолік таких методів вимірювання реальних процесів в організації, як:
 195. Вид контролю, який здійснюється для оцінювання правильності виконання роботи підлеглими й узгодження розміру винагороди з результатами роботи:
 196. Заключним етапом процесу контролю є:
 197. Керівник повинен встановлювати:
 198. Перший етап процесу контролю демонструє його близькість з функцією:
 199. Масштаб допустимих відхилень – це межі, в яких:
 200. Функція контролю, яка передбачає обов’язкову необхідність вивчення стану справ в організації:
 201. Отримання інформації на нарадах, в особистих бесідах, у розмовах телефоном є прикладами:
 202. Прихований контроль викликає тільки:
 203. Тотальний контроль породжує:
 204. Попередній контроль здійснюється:
 205. Функція контролювання:
 206. Завершальною стадією процесу управління є:
 207. Відсутність фільтрації інформації – це перевага:
 208. Хороший зворотний зв’язок – це перевага:
 209. Способи та прийоми здійснення перевірки відповідності підконтрольних об’єктів заданим параметрам – це:
 210. Заключний контроль в організації здійснюється:
 211. Контроль, який має за мету виявлення бракованої продукції і її відокремлення від якісної:
 212. Контроль, який не лише виявляє відхилення від нормативів, а й спрямовує на пошук способів зменшення негативних наслідків відхилення:
 213. Коли результати реального виконання відповідають стандартам або коли відхилення від стандартів знаходяться в межах допустимого, менеджер може обрати один з варіантів дій:
 214. Поточний контроль матеріальних ресурсів:
 215. Контроль, що здійснюється безпосередньо в ході трансформаційного процесу:
 216. Система контролю, що не дозволяє ліквідувати серйозні відхилення, перш ніж вони переростуть у великі проблеми:
 217.  

  Тема :: Інформація і комунікації в менеджменті

 218. Комунікація – це:
 219. Елементами комунікаційного процесу є:
 220. Засіб, за допомогою якого відбувається переміщення повідомлення від відправника до одержувача:
 221. Фактори, що перешкоджають здійсненню ефективної комунікації:
 222. Базовим елементом процесу комунікації є:
 223. Перепони на шляху міжособистісних комунікацій, обумовлені впливом інтонації та жестів на розуміння змісту повідомлення:
 224. Комунікаційні перешкоди, зумовлені багатозначністю слів:
 225. Першим етапом комунікаційного процесу є:
 226. Перевагою усної комунікації є:
 227. Зворотний зв’язок у комунікаційному процесі – це:
 228. Соматичні проблеми в комунікаціях пов’язані з:
 229. Комунікації бувають:
 230. Повідомлення, відправник, канал зв’язку, одержувач – це елементи процесу:
 231. Групові дискусії, розповсюдження чуток, промови відносяться до:
 232. Комунікаційний стиль, який передбачає пошук взаємної згоди сторін, спілкування з приводу результативної дії:
 233. Удосконалення міжособових комунікацій можливе на основі:
 234. Особа, яка генерує ідею або збирає, опрацьовує інформацію та передає її:
 235. Комунікаційна мережа «ланцюг»:
 236. До централізованих комунікаційних мереж відносять:
 237. Комунікації передбачені організаційною структурою:
 238. Вербальний канал комунікації реалізується через:
 239. В організації інформація за змістом буває:
 240. Інформація, яка стосується вирішуваної проблеми у менеджменті:
 241. Комунікаційний стиль, який передбачає, що керівник вказує як працівники повинні виконати свою роботу:
 242. Здатність поставити себе на місце співрозмовника, врахувати його особливості характеру, – це:
 243. В організації документація за призначенням буває:
 244. До організаційних документів не належать:
 245. Основні перепони в організаційних комунікаціях:
 246. Підвищенню ефективності комунікацій сприяє:
 247. Спосіб подолання перепон при міжособистісних комунікаціях:
 248.  

  Тема :: Керівництво та лідерство

 249. Аргументований активний вплив за допомогою логічних способів, що базується на передачі точки зору впливаючого, при якому виконавець розуміє, що він робить і чому:
 250. Психологічний прийом, за допомогою якого працюючі стають безпосередніми учасниками підготовки рішень та інших заходів:
 251. Влада є:
 252. Вплив на підлеглого через страх характеризує:
 253. Влада, яка ґрунтується на впевненості підлеглого про наявність у керівника спеціальних знань і вмінь, що дадуть йому змогу задовольнити свої потреби, - це:
 254. Форма влади, що формується на засадах харизми, тобто на силі особистих якостей або здібностей лідерів:
 255. Обмежений час впливу характерний для:
 256. Форма влади, що базується на поведінці підлеглих, яка відображає дотримання встановлених стандартів:
 257. Влада застосована на винагороді:
 258. Стійкий образ дій, прийомів керівника у процесі управління – це:
 259. Модель лідера, за якої передбачається, що спосіб життя лідера ідентичний способу життя будь-якого члена соціальної групи, називається:
 260. Стиль керівництва, який доцільно застосувати в форс-мажорних ситуаціях:
 261. Влада, що може викликати у підлеглих негативну реакцію:
 262. Стиль керівництва, спрямований на участь членів колективу в обговоренні важливих питань його функціонування:
 263. До основних якостей лідера відносять:
 264. Стиль керівництва, за якого керівник централізує повноваження і позбавляє підлеглих свободи у прийнятті рішень, - це:
 265. Демократичний стиль керівництва має підкріплюватися високоефективною системою:
 266. Стиль керівництва, коли керівник у своїх діях прагне достатньою мірою поєднати орієнтацію як на інтереси людини, так і на виконання завдання:
 267. Модель лідера, яка передбачає, що лідер є носієм загальнолюдських норм моралі:
 268. Авторитарний стиль керівництва:
 269. Харизматична влада – це теж саме, що й:
 270. Одна з агресивних форм впливу:
 271. Повний авторитет керівника:
 272. Стиль керівництва «невтручання» передбачає:
 273. Стиль керівництва, що характеризується високим рівнем децентралізації повноважень, вільним прийняттям рішень і виконанням завдань, оцінкою роботи після її завершення:
 274. Цілеспрямована дія впливаючого на виконавця шляхом зосередженого впливу на його психіку з метою вселити впевненість виконавця у собі - це:
 275. Стиль «убоге керування»:
 276. Керівники, що належать до експлуататорсько-авторитарної системи Р. Лайкерта:
 277. Інструментальний стиль подібний стилю, що орієнтований на:
 278. До характеристик анархічного управління відносять:
 279.  

  Тема :: Управління організаційними конфліктами

 280. Зіткнення протилежних поглядів, інтересів і дій окремих людей та груп – це:
 281. Конфлікт починається з:
 282. Об’єктивна причина, через яку опоненти вступають у «боротьбу» – це:
 283. Суперечливі позиції сторін щодо того чи іншого питання, рішення, події; прагнення до протилежних цілей – це:
 284. До позитивних функцій конфлікту відносять:
 285. До негативних функцій конфлікту відносять:
 286. Вказати внутрішньоорганізаційні конфлікти:
 287. Конфлікт, який характеризується очевидним, яскраво вираженим, емоційно насиченим зіткненням сторін:
 288. Етап розвитку конфлікту на якому виникають протиріччя в інтересах, цілях сторін, усвідомлення їх несумісності, однак зовні відносини між ними не відхиляються від норми:
 289. Роздратованість, пригнічений настрій, зниження працездатності, поганий сон, головний біль – це:
 290. Примітивні форми поведінки, ухиляння від відповідальності:
 291. Приписування негативних якостей іншому, необґрунтована критика інших:
 292. Неадекватне самовиправдання своїх вчинків і дій:
 293. Зробити вибір на користь якогось варіанту і приступити до його реалізації – це:
 294. Цілеспрямований, зумовлений об’єктивними законами вплив на динаміку конфлікту в інтересах розвитку або руйнування тієї системи, до якої має відношення конфлікт – це:
 295. Зміна домагань по відношенню до об’єкта, що спричинює внутрішню проблему – це:
 296. Переведення психічної енергії в інші сфери діяльності (заняття мистецтвом, спортом, музикою тощо) – це:
 297. Відхід від дійсності, віддавання мріям, фантазіям – це:
 298. Придушення почуттів, прагнень, бажань – це:
 299. Конфлікти як протиріччя між очікуваннями, вимогами окремої особистості та сформованими в групі нормами поведінки й праці – це:
 300. Включеність у конфлікт усієї групи, утворення мікрогруп, які починають діяти як суб’єкти конфлікту, – це:
 301. Стиль вирішення конфлікту, при якому одна особа змушує іншу прийняти свою точку зору:
 302. Конфлікти, які розгортаються у формі конкуренції між організаціями, їх носіями та виразниками є власники, керівники вищої ланки – це:
 303. За управлінським статусом учасників конфлікти поділяються на:
 304. Види конфліктів за безпосередніми причинами виникнення:
 305. За ознакою «об'єктивність - суб'єктивність причини» конфлікти бувають:
 306. За тривалістю перебігу конфлікти бувають:
 307. За ступенем впливу на колектив виокремлюють такі конфлікти:
 308. Причини виникнення конфліктів, пов’язаних із психологічними особливостями учасників управлінського процесу:
 309. Порушення службової етики керівником проявляється у:
 310.